Zakelijke voorwaarden

(Met ingang van 14 augustus 2020)

Bedankt voor het gebruiken van Pinterest!

Deze Zakelijke Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen de toegang tot en het gebruik van de website, apps, API's en widgets van Pinterest ("Pinterest" of de "Dienst") door je bedrijf. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig en neem contact met ons op indien je vragen hebt. Door onder deze Voorwaarden een account te maken ("Zakelijk Account"), of door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en onze Communityrichtlijnen.

1. Onze dienst

Pinterest helpt iedereen om de inspiratie te vinden om de dingen te doen waar ze echt enthousiast van worden. Daarom willen we graag dat bedrijven zoals dat van jou, hun interessante en persoonlijke ideeën delen op ons platform. Om onze Dienst te kunnen bieden, moeten we jou en je interesses kunnen identificeren. Sommige dingen die we je laten zien worden gesponsord door adverteerders. Als onderdeel van onze dienst willen we ervoor zorgen dat zelfs gesponsorde content relevant en interessant voor je is. Je kunt gesponsorde content herkennen aan de duidelijke labels.

2. Pinterest gebruiken

a. Wie kan Pinterest gebruiken?

Je mag onze Dienst alleen gebruiken als je geldig een bindende overeenkomst met Pinterest kunt aangaan, en alleen met inachtneming van deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Bij het maken van een Zakelijk Account op Pinterest, moet je ons juiste en volledige informatie geven. Gebruik of toegang door iemand jonger dan 13 jaar is verboden. Indien je een account aanmaakt voor rekening van een bedrijf, organisatie of andere entiteit, (a) betekent “je” jezelf en deze entiteit en (b) beloof je dat je gemachtigd bent de in deze Voorwaarden voorziene toestemmingen en licenties te verlenen en de entiteit te verbinden, en dat je in naam en voor rekening van de entiteit akkoord gaat met deze Voorwaarden. Een deel van onze Dienst kan bestaan uit software die wordt gedownload naar je computer, telefoon, tablet of ander apparaat. Je stemt ermee in dat we deze software automatisch mogen bijwerken, en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op eventuele updates.


b. Licentie.

Op grond van deze Voorwaarden en ons beleid (waaronder onze Communityrichtlijnen), verlenen wij jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van onze Dienst.

3. Jouw content

a. Content plaatsen

Pinterest laat je content plaatsen, waaronder foto's, reacties, links en andere materialen. Alles wat je plaatst of anderszins beschikbaar maakt op Pinterest wordt aangeduid als "Gebruikerscontent". Je behoudt alle rechten over, en bent zelf verantwoordelijk voor, de Gebruikerscontent die je op Pinterest plaatst.


b. Hoe Pinterest en andere gebruikers jouw content kunnen gebruiken

Je verleent Pinterest en onze gebruikers een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om jouw Gebruikerscontent op Pinterest te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, uit te voeren en te distribueren, uitsluitend voor het beheren, ontwikkelen, leveren en gebruiken van de Dienst. Niets in deze Voorwaarden beperkt andere wettelijke rechten die Pinterest heeft ten aanzien van Gebruikerscontent, bijvoorbeeld op grond van andere licenties. We behouden het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen of aan te passen, of de manier waarop die gebruikt wordt in de Dienst te veranderen, om welke reden dan ook, met inbegrip van Gebruikerscontent waarvan wij vinden dat zij deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of ander beleid schendt.

Kortom, je geeft Pinterest toestemming om je inhoud te gebruiken in haar missie om mensen de inspiratie te bieden om een leven te creëren waar ze echt enthousiast van worden. Dit betekent dat Pinterest je pins en video's kan weergeven en afspelen, en pinners kunnen die pins en video's over de hele wereld opslaan en opnieuw opslaan.


c. Hoelang we jouw content bewaren

Na beëindiging of deactivering van je account, of als je Gebruikerscontent van Pinterest verwijdert, kunnen we je Gebruikerscontent gedurende een redelijke termijn bewaren om redenen van back-up, archivering of audit. Bovendien kunnen Pinterest en onze gebruikers jouw Gebruikerscontent die door anderen op de Pinterest-dienst is bewaard of gedeeld behouden en blijven gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, bewaren, aanpassen, afgeleide werken creëren, voorstellen en verspreiden.


d. Hoe we content rangschikken

Op Pinterest tonen we zowel gesponsorde (betaalde) als niet-gesponsorde (onbetaalde, "organische") content. Organische en gesponsorde content worden apart gerangschikt op factoren zoals relevantie voor een zoekopdracht of de interesses van een gebruiker, beeldkwaliteit, domeinkwaliteit en hoe vaak andere gebruikers iets met de content hebben gedaan. Bij organische content is de rangschikking niet afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een sponsorrelatie met de maker van de content. Bij gesponsorde content wordt ook rekening gehouden met de advertentieveiling. We vertrouwen op de hierboven beschreven criteria en andere criteria om ervoor te zorgen dat pinners steeds nieuwe, gevarieerde en hoogwaardige inhoud zien die past bij hun interesses en die hen helpen de inspiratie te vinden om de dingen te doen waar ze echt enthousiast van worden. Raadpleeg voor meer informatie over criteria onze Richtlijnen voor verkopers.


e. Jouw verantwoordelijkheid voor je content:

i. Ten overstaan van Pinterest en onze community.

Pinterest is een creatieve en positieve plaats waar jij en andere gebruikers dingen kunnen ontdekken en de dingen waarvan je houdt kunnen delen. Om dat zo te houden, moet je je houden aan onze Pin-etiquette en ons beleid, met inbegrip van onze Communityrichtlijnen. Je mag geen Gebruikerscontent plaatsen die inbreuk maakt op wet- en regelgeving, of die tot een dergelijke inbreuk aanzet. Wet- en regelgeving omvat, maar is niet beperkt tot, de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op jouw bedrijfstak en de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op reclame. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen Gebruikerscontent en voor content van derden die op je borden wordt geplaatst. Je verklaart en garandeert dat de Gebruikerscontent en de content van derden die op jouw borden is geplaatst voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Je gaat ermee akkoord onze Dienst niet zonder onze toestemming te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, in licentie te geven, of anderszins te gebruiken, behalve waar dit uitdrukkelijk is voorzien in deze Voorwaarden.

ii. Ten overstaan van derden.

Pinterest respecteert de rechten van derden die content creëren of er eigenaar van zijn, en verwacht van jou hetzelfde. Daarom ga je ermee akkoord dat de Gebruikerscontent die je op Pinterest plaatst, geen inbreuk maakt of zal maken op enige wetgeving of op de rechten van een derde partij.

f. Feedback die je geeft

We waarderen het als onze gebruikers ons iets laten weten en we staan open voor manieren waarop we Pinterest nog beter kunnen maken. Als je ervoor kiest om reacties, ideeën of feedback te plaatsen, ga je ermee akkoord dat we het recht hebben die te gebruiken zonder enige restrictie of vergoeding. Door je inzending te aanvaarden doet Pinterest geen afstand van enig recht om gelijkaardige of verwante feedback te gebruiken die eerder bij Pinterest bekend was, werd ontwikkeld door haar werknemers of werd bekomen uit andere bronnen.

4. Hulpmiddelen voor eigenaren van websites

We bieden producten aan die door websites en ontwikkelaars kunnen worden gebruikt om aan hun gebruikers functies en functionaliteiten van Pinterest aan te bieden (bijv. de “Bewaarknop“, “Pin It-knop” en de “Volgknop”) (“Websitevoorzieningen”). Door een functie van de site te gebruiken, ga je akkoord met onze Servicevoorwaarden voor ontwikkelaars en API's .

5. Auteursrecht

Pinterest heeft het Pinterest-copyrightbeleid opgesteld en ingesteld in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act. Lees ons Copyrightbeleid voor meer informatie.

6. Beveiliging

De veiligheid van onze gebruikers is belangrijk voor ons. Hoewel we inspanningen leveren om de veiligheid van je content en je account te beschermen, kan Pinterest niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden er niet in zullen slagen onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Wij vragen je jouw wachtwoord geheim te houden. Breng ons direct op de hoogte als je denkt dat je account gecompromitteerd is of gebruikt is zonder je toestemming. Voor accounts die worden aangemaakt voor rekening van een onderneming, organisatie of andere entiteit ben jij er verantwoordelijk voor dat het account enkel wordt gebruikt door mensen die daartoe gemachtigd zijn.

7. Links, websites en diensten van derden

Pinterest kan links bevatten naar websites, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten van derden, die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Pinterest. Dergelijke websites, informatie, materialen, producten of diensten van derden worden niet door ons onderschreven, en wij aanvaarden er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Indien je je via Pinterest toegang verschaft tot websites, diensten of content van derden doe je dat op eigen risico en ga je ermee akkoord dat Pinterest niet aansprakelijk is als gevolg van je gebruik van of toegang tot enige website, dienst of content van derden.

8. Beëindiging of beperking van de dienst

Pinterest mag met passende kennisgeving je recht op toegang tot of gebruik van deze Dienst om welke reden dan ook beëindigen, schorsen of beperken. Voor zover de wet dat toelaat, kunnen we je toegang direct en zonder kennisgeving beëindigen, schorsen of beperken als wij daar een goede reden voor hebben, met inbegrip van eventuele schendingen van deze Voorwaarden of van onze Communityrichtlijnen of andere beleidsregels. Voor onze zakelijke gebruikers in de EU bevat dit Helpcentrum-artikel meer informatie over hoe ons interne klachtenafhandelingssysteem en ons systeem werkt. Bij beëindiging blijf je gebonden door de bepalingen van afdeling 3, 4(b) en 9 van deze Voorwaarden. Je kunt je account op elk moment verwijderen. Raadpleeg ons Helpcentrum-artikel voor instructies voor het deactiveren of verwijderen van je account.

9. Gegevens

Als je er tijdens de normale gang van zaken voor kiest om je account permanent te verwijderen, heb je geen toegang meer tot de door jou verstrekte of gegenereerde informatie zodra je account is verwijderd. Zie het privacybeleid voor een beschrijving van het gegevenstoegangsbeleid van Pinterest.

10. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord Pinterest en onze leidinggevenden, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elk(e) vordering, rechtszaak, rechtsgeding, geschil, eis, aansprakelijkheid, schade, verlies, kost en uitgave, met inbegrip van, zonder beperking, billijke honoraria voor juridische en boekhoudkundige bijstand (met inbegrip van kosten voor het verweer tegen vorderingen, rechtszaken of rechtsgedingen die door derden worden aangebracht) die op enigerlei wijze samenhangt met (a) jouw toegang tot of gebruik van onze Dienst, (b) jouw Gebruikerscontent of (c) een door jou gemaakte inbreuk op een van deze Voorwaarden.

11. Disclaimers

Onze Dienst en alle daarin inbegrepen content worden ter beschikking gesteld in de feitelijke staat (“as is”) zonder enige vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg.

PINTEREST WIJST MET NAME ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, EN ELKE WAARBORG VOORTVLOEIEND UIT HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN.

Pinterest is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikerscontent die jij of enige andere gebruiker of derde partij plaatst of verzendt door onze Dienst te gebruiken. Je begrijpt en stemt ermee in dat je kunt worden geconfronteerd met Gebruikerscontent die onjuist, aanstootgevend, niet geschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor jouw doeleinden is.

12. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST PINTEREST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ONRECHTSTREEKSE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, VOOR ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, DIRECTE OF INDIRECTE WINSTDERVING OF OMZETDERVING, GEBRUIKSDERVING, HET VERLIES AAN GEGEVENS OF GOODWILL, EN VOOR ANDERE IMMATERIËLE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PINTEREST VOOR ALLE VORDERINGEN IN VERBAND MET DE DIENST HET BEDRAG VAN 100 USD ($ 100,00) OF HET BEDRAG DAT DOOR JOU IN DE LOOP VAN DE VOORBIJE DRIE MAANDEN VOOR DE DIENST AAN PINTEREST IS BETAALD, OVERSTIJGEN.

13. Arbitrage

Je gaat ermee akkoord elk geschil met Pinterest eerst aan ons voor te leggen en te proberen het geschil informeel te beslechten. Als wij contact met jou moeten opnemen, zullen we dat doen op het e-mailadres van je Zakelijke Account. Als Pinterest er niet in slaagt het geschil met jou informeel te beslechten, gaan wij er beiden mee akkoord om elke eis, elk geschil en elke betwisting (met uitzondering van deze met betrekking tot dwangmaatregelen of rechterlijke bevelen) die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden, te beslechten door bindende arbitrage of (voor in aanmerking komende vorderingen) voor een rechtbank met vereenvoudigde procedure.

Arbitrage is een informelere manier om onze geschillen op te lossen dan een rechtszaak. Bij arbitrage wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, arbitrage kent beperktere inzage van stukken, en arbitrage is onderworpen aan zeer beperkte beoordeling door rechtbanken. Hoewel het proces informeler is, kunnen arbiters dezelfde schadevergoedingen en rechtsmiddelen toekennen als een rechtbank. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden stem je ermee in dat de interpretatie en tenuitvoerlegging van deze bepaling wordt geregeld overeenkomstig de U.S. Federal Arbitration Act, en dat jij en Pinterest elk afzien van het recht op een proces met een jury en van deelname aan een groepsvordering. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil te beslechten met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid of afdwingbaarheid van deze bindende arbitrage-overeenkomst. Deze arbitrage-overeenkomst blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst en na beëindiging van je Zakelijke Account.

Arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”) volgens de Consumer Arbitration Rules van deze organisatie die op dat moment gelden, behoudens hetgeen in deze overeenkomst wordt bepaald. Je kunt hun formulieren vinden op www.adr.org. Tenzij jij en Pinterest iets anders zijn overeengekomen, vindt de arbitrage plaats in de provincie (of het district) waar jij woont. Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor de aanvraag bij de AAA en voor administratieve kosten en arbitragekosten volgens de regels van de AAA. Pinterest zal je echter vergoeden voor jouw redelijke kosten voor de aanvraag en voor je administratiekosten en arbitragekosten, indien jouw schadeclaim niet hoger is dan 75.000 USD en niet lichtzinnig is (zoals beoordeeld op grond van de normen in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Als je vordering gaat over een bedrag van 10.000 USD of minder, gaan we ermee akkoord dat je mag kiezen of de arbitrage uitsluitend plaatsvindt op basis van documenten die bij de arbiter worden ingediend, door middel van een telefonische hoorzitting, of door een fysieke hoorzitting, zoals vastgesteld door de AAA. Als je vordering hoger is dan 10.000 USD, wordt het recht op een hoorzitting vastgesteld volgens de regels van de AAA. Ongeacht de manier waarop de arbitrage plaatsvindt, zal de arbiter een schriftelijke en gemotiveerde beslissing verlenen, waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden uitgelegd op basis waarvan de zaak is beslecht. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden opgeworpen. Niets in deze bepalingen ontneemt een partij de mogelijkheid om dwangmaatregelen tot rechtsherstel of billijke maatregelen te eisen voor een rechtbank, waaronder voor zaken die te maken hebben met gegevensbescherming, intellectueel eigendom of onbevoegde toegang tot de Dienst. ALLE VORDERINGEN DIENEN DOOR DE PARTIJEN TEN PERSOONLIJKE TITEL TE WORDEN INGEDIEND , EN NIET IN HET KADER VAN EEN GROEPSVORDERING OF REPRESENTATIEVE ACTIE, EN DE ARBITER MAG, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, GEEN VORDERINGEN VAN MEERDERE PERSONEN SAMENVOEGEN. DOOR HET AANVAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN VERZAKEN ZOWEL JIJ ALS PINTEREST AAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN OP DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING. NIETS IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOET AFBREUK AAN ENIGE WETTELIJKE RECHTEN WAAR JE GEEN AFSTAND VAN KUNT DOEN EN DIE OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN. Voor zover een claim, geschil of betwisting met betrekking tot Pinterest of onze Dienst niet via arbitrage kan worden beslecht volgens toepasselijke wetgeving of anderszins, gaan jij en Pinterest er beiden mee akkoord dat claims of geschillen met betrekking tot Pinterest uitsluitend worden beslecht in overeenstemming met afdeling 13 van deze Voorwaarden.

14. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, met uitzondering van de daarin vervatte regels over wetsconflicten. Alleen de rechtbanken van San Francisco County, Californië of de United States District Court for the Northern District of California zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze overeenkomst, en elk dispuut wordt beslecht met toepassing van de wetgeving van de staat Californië.

Als je je in de EU bevindt, is de wetgeving van Engeland van toepassing. Alleen de rechtbanken van Londen in Engeland zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze overeenkomst, en elk dispuut wordt beslecht met toepassing van de wetgeving van Engeland.

15. Algemene bepalingen

Meldingsprocedures en wijzigingen aan deze Voorwaarden
Pinterest behoudt zich het recht voor om te bepalen hoe en in welke vorm je wordt geïnformeerd. Je stemt ermee in juridische meldingen in elektronische vorm te ontvangen indien wij daartoe besluiten. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze website. Als een wijziging volgens ons belangrijk is, zullen wij je hierover inlichten.

Als je je in de EU bevindt, stellen we je uiterlijk 15 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op de hoogte. We voeren geen wijzigingen door met terugwerkende kracht. Alle wijzigingen zijn dus vanaf de aangegeven datum.

Als je de Dienst blijft bezoeken en gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, houdt dit in dat je instemt met de gewijzigde Voorwaarden.

Toewijzing
Je mag deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die op grond ervan worden verleend niet overdragen of toekennen; ze mogen echter wel zonder beperking door Pinterest worden toegekend. Elke gepoogde overdracht of toekenning die hiermee in strijd is, is nietig.

Volledige overeenkomst/Scheidbaarheid
Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid en enig amendement en enige bijkomende overeenkomst die je in verband met de Dienst met Pinterest sluit, de volledige overeenkomst tussen jou en Pinterest inzake de Dienst, en hebben voorrang op om het even welke eerdere voorwaarden die je met Pinterest bent aangegaan inzake de Dienst. Indien een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht, heeft dit enkel gevolgen voor zover nodig en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen in deze Voorwaarden.

Geen verklaring van afstand
Het doen van afstand met betrekking tot enige voorwaarde vormt geen verklaring van afstand van de toepassing van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde. Verzuim van Pinterest om rechten of bepalingen op grond van deze Voorwaarden te laten gelden betekent geen afstand van de toepassing van dit recht of deze voorwaarde.

Partijen
Als je in Noord- of Zuid-Amerika woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten. Als je buiten de Noord- of Zuid-Amerika woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Europe Ltd., een Iers bedrijf met hoofdzetel op het adres Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Overheidsinstellingen in de VS: als je een federale overheidsinstelling in de Verenigde Staten bent, zijn deze Voorwaarden en dit amendement van toepassing inzake je gebruik van Pinterest.

Overheidsinstellingen op staats- en lokaal niveau in de VS: als je een overheidsinstelling op staats- of lokaal niveau bent, is dit amendement van toepassing op deze Voorwaarden.


Geldig per 14 augustus 2020