Zakelijke voorwaarden

(met ingang van 25 mei 2018)

Bedankt voor het gebruiken van Pinterest!

Deze Zakelijke Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen de toegang tot en het gebruik van de website, apps, API's en widgets van Pinterest ("Pinterest" of de "Dienst") door je bedrijf. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig en neem contact met ons op indien je vragen hebt. Door onder deze Voorwaarden een account te maken ("Zakelijk Account"), of door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en onze Communityrichtlijnen.

1. Onze dienst

Pinterest helpt je om dingen te ontdekken en te doen die je leuk vindt. Om dat te doen laten we je dingen zien waarvan we denken dat ze relevant, interessant en persoonlijk voor je zijn, aan de hand van je activiteit binnen en buiten de website. Om onze Dienst te kunnen bieden, moeten we jou en je interesses kunnen identificeren. Sommige dingen die we je laten zien worden gesponsord door adverteerders. Als onderdeel van onze dienst willen we ervoor zorgen dat zelfs gesponsorde content relevant en interessant voor je is. Je kunt gesponsorde content herkennen aan de duidelijke labels.

2. Pinterest gebruiken

a. Wie kan Pinterest gebruiken?

Je mag onze Dienst alleen gebruiken als je geldig een bindende overeenkomst met Pinterest kunt aangaan, en alleen met inachtneming van deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Bij het maken van een Zakelijk Account op Pinterest, moet je ons juiste en volledige informatie geven. Je mag onze Dienst niet gebruiken als Pinterest daarmee in zou gaan tegen het sanctiebeleid van de VS, en door akkoord te gaan met deze Voorwaarden verklaar je dat er voor jou of voor het land waar je je bevindt geen sanctiemaatregelen van de VS gelden. Gebruik of toegang door iemand jonger dan 13 jaar is verboden. Indien je een account aanmaakt voor rekening van een bedrijf, organisatie of andere entiteit, (a) betekent “je” jezelf en deze entiteit en (b) beloof je dat je gemachtigd bent de in deze Voorwaarden voorziene toestemmingen en licenties te verlenen en de entiteit te verbinden, en dat je in naam en voor rekening van de entiteit akkoord gaat met deze Voorwaarden. Een deel van onze Dienst kan bestaan uit software die wordt gedownload naar je computer, telefoon, tablet of ander apparaat. Je stemt ermee in dat we deze software automatisch kunnen bijwerken, en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op eventuele updates.

b. Onze licentie aan jou.

Op grond van deze Voorwaarden en ons beleid (waaronder onze Communityrichtlijnen) verlenen wij jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van onze Dienst.

3. Jouw content

a. Content plaatsen

Pinterest laat je content plaatsen, waaronder foto's, reacties, links en andere materialen. Alles wat je plaatst of anderszins beschikbaar maakt op Pinterest wordt aangeduid als "Gebruikerscontent". Je behoudt alle rechten over, en bent zelf verantwoordelijk voor, de Gebruikerscontent die je op Pinterest plaatst.

b. Hoe Pinterest en andere gebruikers jouw content kunnen gebruiken

Je verleent Pinterest en onze gebruikers een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om jouw Gebruikerscontent op Pinterest te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, uit te voeren en te distribueren, uitsluitend voor het beheren, ontwikkelen, leveren en gebruiken van de Dienst. Niets in deze Voorwaarden beperkt andere wettelijke rechten die Pinterest heeft ten aanzien van Gebruikerscontent, bijvoorbeeld op grond van andere licenties. We behouden het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen of aan te passen, of de manier waarop die gebruikt wordt in de Dienst te veranderen, om welke reden dan ook, met inbegrip van Gebruikerscontent waarvan wij vinden dat zij deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of ander beleid schendt.

c. Hoelang we jouw content bewaren

Na beëindiging of deactivering van je account, of als je Gebruikerscontent van Pinterest verwijdert, kunnen we je Gebruikerscontent gedurende een redelijke termijn bewaren om redenen van back-up, archivering of audit. Bovendien kunnen Pinterest en onze gebruikers jouw Gebruikerscontent die door anderen op de Pinterest-dienst is bewaard of gedeeld behouden en blijven gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, bewaren, aanpassen, afgeleide werken creëren, voorstellen en verspreiden.

d. Je verantwoordelijkheid voor jouw content:

i. Ten overstaan van Pinterest en onze community.

Pinterest is een creatieve en positieve plaats waar jij en andere gebruikers dingen kunnen ontdekken en de dingen waarvan je houdt kunnen delen. Om dat zo te houden moet je je houden aan onze Pin-etiquette en ons beleid, met inbegrip van onze Communityrichtlijnen. Je mag geen Gebruikerscontent plaatsen die inbreuk maakt op wet- en regelgeving, of die tot een dergelijke inbreuk aanzet. Wet- en regelgeving omvat, maar is niet beperkt tot, de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op jouw bedrijfstak en de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op reclame. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen Gebruikerscontent en voor content van derden die op je borden wordt geplaatst. Je verklaart en garandeert dat de Gebruikerscontent en de content van derden die op jouw borden is geplaatst voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Je gaat ermee akkoord onze Dienst niet zonder onze toestemming te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, in licentie te geven, of anderszins te gebruiken, behalve waar dit uitdrukkelijk is voorzien in deze Voorwaarden.

ii. Ten overstaan van derden.

Pinterest respecteert de rechten van derden die content creëren of er eigenaar van zijn, en verwacht van jou hetzelfde. Je gaat er daarom mee akkoord dat de Gebruikerscontent die je op Pinterest plaatst geen inbreuk maakt of zal maken op enige wetgeving of op de rechten van een derde.

e. Feedback die je geeft

We waarderen het als onze gebruikers ons iets laten weten en staan open voor manieren waarop we Pinterest nog beter kunnen maken. Als je ervoor kiest opmerkingen, ideeën of feedback te sturen, ga je ermee akkoord dat wij deze kunnen gebruiken zonder beperkingen en zonder vergoeding. Door je inzending te aanvaarden doet Pinterest geen afstand van enig recht om gelijkaardige of verwante feedback te gebruiken die eerder bij Pinterest bekend was, werd ontwikkeld door haar werknemers of werd bekomen uit andere bronnen.

4. Hulpmiddelen voor eigenaren van websites

a. Websitevoorzieningen.

We bieden producten aan die door websites en ontwikkelaars kunnen worden gebruikt om aan hun gebruikers functies en functionaliteiten van Pinterest aan te bieden (bijv. de “Bewaarknop“, “Pin It-knop” en de “Volgknop”) (“Websitevoorzieningen”). Je gaat ermee akkoord de Websitevoorzieningen enkel te gebruiken op de manieren die door Pinterest zijn beschreven en met inachtneming van ons beleid en onze merkrichtlijnen. Je mag Websitevoorzieningen niet toevoegen aan een website of dienst waarop content staat die deze Voorwaarden zou schenden indien zij op Pinterest zou worden getoond. Je gaat er ook mee akkoord dat de functies en functionaliteiten van Pinterest die door onze Websitevoorzieningen worden geleverd uitsluitend zullen worden geleverd door onze Websitevoorzieningen, behalve indien anders toegestaan door Pinterest.

b. Machtigingen.

i. Door Websitevoorzieningen te verbinden aan je website of dienst ga je ermee akkoord dat Pinterest gegevens over jou en je gebruikers kan verzamelen en gebruiken, zoals beschreven in ons Privacybeleid. Je gaat er ook mee akkoord dat Pinterest geautomatiseerde methodes kan gebruiken om je website of dienst waarmee de Websitevoorzieningen verbonden zijn, te analyseren.

ii.  Sommige Websitevoorzieningen laten jou of je gebruikers toe content te plaatsen of anderszins ter beschikking te stellen in onze Dienst. Door het gebruik van deze Websitevoorzieningen verleen je Pinterest en haar gebruikers de in artikel 3(b) bedoelde licentie op deze content. Niets in dit artikel doet afbreuk aan enig ander recht dat Pinterest kan laten gelden op de content.

5. Auteursrecht

Pinterest volgt bij het opstellen en handhaven van haar Beleid inzake auteursrechten de Digital Millennium Copyright Act en andere toepasselijke regelgeving inzake auteursrechten. Bekijk ons Beleid inzake auteursrechten voor meer informatie.

6. Beveiliging

De veiligheid van onze gebruikers is belangrijk voor ons. Hoewel we inspanningen leveren om de veiligheid van je content en je account te beschermen, kan Pinterest niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden er niet in zullen slagen onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Wij vragen je jouw wachtwoord geheim te houden. Breng ons onmiddellijk op de hoogte indien op je account is ingebroken of indien het account op onrechtmatige wijze is gebruikt. Voor accounts die worden aangemaakt voor rekening van een onderneming, organisatie of andere entiteit ben jij er verantwoordelijk voor dat het account enkel wordt gebruikt door mensen die daartoe gemachtigd zijn.

7. Links, websites en diensten van derden

Pinterest kan links bevatten naar websites, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten van derden, die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Pinterest. Dergelijke websites, informatie, materialen, producten of diensten van derden worden niet door ons onderschreven, en wij aanvaarden er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Indien je je via Pinterest toegang verschaft tot websites, diensten of content van derden doe je dat op eigen risico en ga je ermee akkoord dat Pinterest niet aansprakelijk is als gevolg van je gebruik van of toegang tot enige website, dienst of content van derden.

8. Beëindiging

Pinterest mag met passende kennisgeving je recht op toegang tot of gebruik van deze Dienst om welke reden dan ook beëindigen of schorsen. We kunnen je toegang direct en zonder kennisgeving beëindigen of schorsen als wij daar een goede reden voor hebben, met inbegrip van eventuele schendingen van deze Voorwaarden of van onze Communityrichtlijnen. Bij beëindiging blijf je gebonden door de bepalingen van afdeling 3, 4(b) en 9 van deze Voorwaarden.

9. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord Pinterest en onze leidinggevenden, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elk(e) vordering, rechtszaak, rechtsgeding, geschil, eis, aansprakelijkheid, schade, verlies, kost en uitgave, met inbegrip van, zonder beperking, billijke honoraria voor juridische en boekhoudkundige bijstand (met inbegrip van kosten voor het verweer tegen vorderingen, rechtszaken of rechtsgedingen die door derden worden aangebracht) die op enigerlei wijze samenhangt met (a) jouw toegang tot of gebruik van onze Dienst, (b) jouw Gebruikerscontent of (c) een door jou gemaakte inbreuk op een van deze Voorwaarden.

10. Disclaimers

Onze Dienst en alle daarin inbegrepen content worden ter beschikking gesteld in de feitelijke staat (“as is”) zonder enige vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg.

PINTEREST WIJST MET NAME ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, EN ELKE WAARBORG VOORTVLOEIEND UIT HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN.

Pinterest is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikerscontent die jij of enige andere gebruiker of derde partij plaatst of verzendt door onze Dienst te gebruiken. Je begrijpt en stemt ermee in dat je kunt worden geconfronteerd met Gebruikerscontent die onjuist, aanstootgevend, niet geschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor jouw doeleinden is.

11. Beperkte aansprakelijkheid

VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST PINTEREST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ONRECHTSTREEKSE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, VOOR ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, DIRECTE OF INDIRECTE WINSTDERVING OF OMZETDERVING, GEBRUIKSDERVING, HET VERLIES AAN GEGEVENS OF GOODWILL, EN VOOR ANDERE IMMATERIËLE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PINTEREST VOOR ALLE VORDERINGEN IN VERBAND MET DE DIENST HET BEDRAG VAN 100 USD ($ 100,00) OF HET BEDRAG DAT DOOR JOU IN DE LOOP VAN DE VOORBIJE DRIE MAANDEN VOOR DE DIENST AAN PINTEREST IS BETAALD, OVERSTIJGEN.

Voor zover een claim, geschil of betwisting met betrekking tot Pinterest of onze Dienst niet via arbitrage kan worden beslecht volgens toepasselijke wetgeving of anderszins, gaan jij en Pinterest er beiden mee akkoord dat enige claim of geschil met betrekking tot Pinterest uitsluitend wordt beslecht in overeenstemming met afdeling 13 van deze Voorwaarden.

12. Arbitrage

Je gaat ermee akkoord elk geschil met Pinterest eerst aan ons voor te leggen en te proberen het geschil informeel te beslechten. Als wij contact met jou moeten opnemen, zullen we dat doen op het e-mailadres van je Zakelijke Account. Als Pinterest er niet in slaagt het geschil met jou informeel te beslechten, gaan wij er beiden mee akkoord om elke eis, elk geschil en elke betwisting (met uitzondering van deze met betrekking tot dwangmaatregelen of rechterlijke bevelen) die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden, te beslechten door bindende arbitrage of (voor in aanmerking komende vorderingen) voor een rechtbank met vereenvoudigde procedure.

Arbitrage is een informelere manier om onze geschillen op te lossen dan een rechtszaak. Bij arbitrage wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, arbitrage kent beperktere inzage van stukken, en arbitrage is onderworpen aan zeer beperkte beoordeling door rechtbanken. Hoewel het proces informeler is, kunnen arbiters dezelfde schadevergoedingen en rechtsmiddelen toekennen als een rechtbank. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden stem je ermee in dat de interpretatie en tenuitvoerlegging van deze bepaling wordt geregeld overeenkomstig de U.S. Federal Arbitration Act, en dat jij en Pinterest elk afzien van het recht op een proces met een jury en van deelname aan een groepsvordering. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil te beslechten met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid of afdwingbaarheid van deze bindende arbitrage-overeenkomst. Deze arbitrage-overeenkomst blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst en na beëindiging van je Zakelijke Account.

Arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”) volgens de Consumer Arbitration Rules van deze organisatie die op dat moment gelden, behoudens hetgeen in deze overeenkomst wordt bepaald. Je kunt hun formulieren vinden op www.adr.org. Tenzij jij en Pinterest iets anders zijn overeengekomen, vindt de arbitrage plaats in de provincie (of het district) waar jij woont. Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor de aanvraag bij de AAA en voor administratieve kosten en arbitragekosten volgens de regels van de AAA. Pinterest zal je echter vergoeden voor jouw redelijke kosten voor de aanvraag en voor je administratiekosten en arbitragekosten, indien jouw schadeclaim niet hoger is dan 75.000 USD en niet lichtzinnig is (zoals beoordeeld op grond van de normen in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Als je vordering gaat over een bedrag van 10.000 USD of minder, gaan we ermee akkoord dat je mag kiezen of de arbitrage uitsluitend plaatsvindt op basis van documenten die bij de arbiter worden ingediend, door middel van een telefonische hoorzitting, of door een fysieke hoorzitting, zoals vastgesteld door de AAA. Als je vordering hoger is dan 10.000 USD, wordt het recht op een hoorzitting vastgesteld volgens de regels van de AAA. Ongeacht de manier waarop de arbitrage plaatsvindt, zal de arbiter een schriftelijke en gemotiveerde beslissing verlenen, waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden uitgelegd op basis waarvan de zaak is beslecht. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden opgeworpen. Niets in deze bepalingen ontneemt een partij de mogelijkheid om dwangmaatregelen tot rechtsherstel of billijke maatregelen te eisen voor een rechtbank, waaronder voor zaken die te maken hebben met gegevensbescherming, intellectueel eigendom of onbevoegde toegang tot de Dienst. ALLE VORDERINGEN DIENEN DOOR DE PARTIJEN TEN PERSOONLIJKE TITEL TE WORDEN INGEDIEND , EN NIET IN HET KADER VAN EEN GROEPSVORDERING OF REPRESENTATIEVE ACTIE, EN DE ARBITER MAG, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, GEEN VORDERINGEN VAN MEERDERE PERSONEN SAMENVOEGEN. DOOR HET AANVAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN VERZAKEN ZOWEL JIJ ALS PINTEREST AAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN OP DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

NIETS IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOET AFBREUK AAN ENIGE WETTELIJKE RECHTEN WAAR JE GEEN AFSTAND VAN KUNT DOEN EN DIE OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN. Voor zover een claim, geschil of betwisting met betrekking tot Pinterest of onze Dienst niet via arbitrage kan worden beslecht volgens toepasselijke wetgeving of anderszins, gaan jij en Pinterest er beiden mee akkoord dat claims of geschillen met betrekking tot Pinterest uitsluitend worden beslecht in overeenstemming met afdeling 13 van deze Voorwaarden.

13. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, met uitzondering van de daarin vervatte regels over wetsconflicten. Alleen de rechtbanken van San Francisco County, Californië of de United States District Court for the Northern District of California zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze overeenkomst, en elk dispuut wordt beslecht met toepassing van de wetgeving van de staat Californië.

14. Algemene bepalingen

Kennisgevingsprocedures en wijzigingen aan deze Voorwaarden

Pinterest behoudt zich het recht voor om te bepalen hoe en in welke vorm er aan jou kennis wordt gegeven. Je stemt ermee in juridische kennisgevingen in elektronische vorm te ontvangen indien wij daartoe besluiten. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze website. Als een wijziging volgens ons belangrijk is, zullen wij je hierover inlichten.

Het verder toegang verkrijgen tot en verdere gebruik van de Dienst nadat de wijziging van toepassing is geworden, houdt instemming in met de gewijzigde Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, moet je het gebruik van de Dienst stopzetten.

Overdracht

Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die hierin worden verleend mogen niet worden overgedragen of afgestaan door jou, maar mogen door Pinterest zonder beperking worden overgedragen. Elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling, is ongeldig.

Volledige overeenkomst/scheidbaarheid

Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid en enig amendement en enige bijkomende overeenkomst die je in verband met de Dienst met Pinterest sluit, de gehele overeenkomst tussen jezelf en Pinterest inzake de Dienst, en hebben voorrang op om het even welke eerdere afspraak met Pinterest inzake de Dienst. Indien een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, dan heeft dit enkel gevolgen voor zover nodig en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Geen verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling; het feit dat Pinterest enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet handhaaft, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.

Partijen

Als je in de Verenigde Staten woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Inc., 651 Brannen Street, San Francisco, CA 94107. Als je buiten de Verenigde Staten woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Europe Ltd., een Iers bedrijf met hoofdzetel op het adres Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Federale overheidsinstellingen uit de VS: indien je een federaal agentschap bent in de Verenigde Staten, dan zijn inzake je gebruik van Pinterest deze Voorwaarden en dit amendement van toepassing.

Lokale overheidsinstellingen uit de VS: indien je een instelling van de lokale overheid of van één van de Staten van de VS bent, dan geldt dit amendement op deze Voorwaarden.

 

Met ingang van 25 mei 2018