Zakelijke voorwaarden

Bedankt voor het gebruiken van Pinterest!

De toegang tot en het gebruik van de website, producten en diensten (“Producten”) van Pinterest voor commerciële doeleinden is onderworpen aan deze Zakelijke Voorwaarden (“Zakelijke Voorwaarden”). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig en neem contact met ons op indien je vragen hebt. Door het aanmaken van een zakelijk account of door het zich toegang verschaffen tot of het gebruik van onze Producten, verklaar je je akkoord met deze Voorwaarden en met ons Privacybeleid. Je bevestigt hiermee ook dat je onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid hebt gelezen en ermee instemt.

1. Pinterest gebruiken

a. Wie kan Pinterest gebruiken?

Je mag onze Producten enkel gebruiken indien je bekwaam bent een bindende overeenkomst met Pinterest te sluiten en je deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving naleeft. Bij het aanmaken van een account op Pinterest dien je ons juiste en volledige informatie mee te delen. Gebruik of toegang door iemand jonger dan 13 jaar is verboden. Indien je een account aanmaakt voor rekening van een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan (a) betekent “je” jezelf en deze entiteit en (b) verklaar en garandeer je dat je gemachtigd bent de nodige in deze Voorwaarden voorziene toestemmingen en licenties te verlenen en de entiteit te binden, en dat je in naam en voor rekening van de entiteit akkoord gaat met deze Voorwaarden. Onze Producten kunnen bestaan uit software die wordt gedownload naar je computer, telefoon, tablet of ander apparaat. Je gaat ermee akkoord dat wij deze Producten automatisch kunnen upgraden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op dergelijke upgrades.

b. Licentie.

Met inachtneming van deze Voorwaarden en van ons beleid (met inbegrip van onze Gebruiksvoorwaarden) kennen wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie toe op onze Producten.

2. Jouw inhoud

a. Inhoud plaatsen

Pinterest laat je toe inhoud zoals foto's, reacties, links en ander materiaal te plaatsen. Alles wat je plaatst of anderszins beschikbaar maakt met gebruik van onze Producten wordt “Gebruikersinhoud” genoemd. Jij behoudt de rechten op, en bent als enige verantwoordelijk voor, de Gebruikersinhoud die je op Pinterest plaatst.

b. Hoe Pinterest en andere gebruikers jouw inhoud kunnen gebruiken

Je verleent Pinterest en onze gebruikers een niet-exclusieve, rechtenvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om jouw inhoud op Pinterest te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, afgeleide werken te creëren, voor te stellen en te verspreiden, enkel met als doel het beheren, ontwikkelen, ter beschikking stellen en gebruiken van de Producten. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan andere rechten die Pinterest bijvoorbeeld op grond van andere licenties kan laten gelden op inhoud van gebruikers. Wij behouden ons het recht om inhoud van gebruikers om welke reden dan ook te verwijderen of aan te passen, met inbegrip van inhoud waarvan wij vinden dat zij deze Voorwaarden of ons beleid schendt.

c. Hoelang wij jouw inhoud bewaren

Nadat je account is beëindigd of gedeactiveerd, of nadat je Gebruikersinhoud van Pinterest hebt verwijderd, kunnen we jouw Gebruikersinhoud gedurende een commercieel redelijke periode bewaren om redenen van back-up, archivering of audit. Bovendien kunnen Pinterest en onze gebruikers jouw Gebruikersinhoud die door anderen op Pinterest is bewaard of gedeeld behouden en blijven gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, repinnen, aanpassen, afgeleide werken creëren, voorstellen en verspreiden.

d. Je verantwoordelijkheid voor jouw inhoud:

i. Ten overstaan van Pinterest en onze community. Pinterest is een creatieve en positieve plaats waar jij en andere gebruikers dingen kunnen ontdekken en leuke dingen kunnen delen. Om dat zo te houden moet je je houden aan onze gedragsregels en ons beleid, met inbegrip van onze Gebruiksvoorwaarden. Je mag geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op wet- en regelgeving, of die tot een dergelijke inbreuk aanzet. Wet- en regelgeving omvat, maar is niet beperkt tot, de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op jouw bedrijfstak en de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op reclame. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen Gebruikersinhoud en voor inhoud van derden die op je borden wordt geplaatst. Je verklaart en garandeert dat de Gebruikersinhoud en de inhoud van derden die op jouw borden is geplaatst voldoet aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Je gaat ermee akkoord onze Producten niet zonder onze toestemming te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, in licentie te geven, of anderszins te gebruiken, behalve waar dit uitdrukkelijk is voorzien in deze Voorwaarden.

ii. Ten overstaan van derden. Pinterest respecteert de rechten van derden die inhoud creëren of er eigenaar van zijn, en verwacht van jou hetzelfde. Je gaat er daarom mee akkoord dat de inhoud die je op Pinterest plaatst geen inbreuk maakt of zal maken op enige wetgeving of op de rechten van een derde.

e. Feedback die je geeft

We waarderen het als onze gebruikers ons iets laten weten en staan open voor manieren waarop we Pinterest nog beter kunnen maken. Als je ervoor kiest opmerkingen, ideeën of feedback te sturen, ga je ermee akkoord dat wij deze vrij kunnen gebruiken zonder beperkingen en zonder vergoeding. Door je inzending te aanvaarden doet Pinterest geen afstand van enig recht om gelijkaardige of verwante feedback te gebruiken die eerder bij Pinterest bekend was, werd ontwikkeld door haar werknemers of werd bekomen uit andere bronnen.

3. Hulpmiddelen voor eigenaren van websites

a. Websitevoorzieningen.

We bieden producten aan die door websites en ontwikkelaars kunnen worden gebruikt om aan hun gebruikers functies en functionaliteiten van Pinterest aan te bieden (bijv. de “Pin It-knop” en de “Volgknop”) (“Websitevoorzieningen”). Je gaat ermee akkoord de Websitevoorzieningen enkel te gebruiken op de manieren die door Pinterest zijn beschreven en met inachtneming van ons beleid en onze merkrichtlijnen. Je mag Websitevoorzieningen niet toevoegen aan een website of dienst waarop inhoud staat die deze Voorwaarden zou schenden indien zij op onze Producten zou worden getoond. Je gaat er ook mee akkoord dat de functies en functionaliteiten van Pinterest die door onze Websitevoorzieningen worden geleverd uitsluitend zullen worden geleverd door onze Websitevoorzieningen, behalve indien anders toegestaan door Pinterest.

b. Machtigingen.

i. Door Websitevoorzieningen te verbinden aan je website of dienst ga je ermee akkoord dat Pinterest gegevens over jou en je gebruikers kan verzamelen en gebruiken, zoals beschreven in ons Privacybeleid. Je gaat er ook mee akkoord dat Pinterest geautomatiseerde methodes kan gebruiken om je website of dienst waarmee de Websitevoorzieningen verbonden zijn, te analyseren.

ii. Sommige Websitevoorzieningen laten toe inhoud te plaatsen of anderszins ter beschikking te stellen in onze Producten. Door het gebruik van deze Websitevoorzieningen verleen je Pinterest en haar gebruikers de in artikel 2(b) bedoelde licentie op deze inhoud. Niets in dit artikel doet afbreuk aan enig ander recht dat Pinterest kan laten gelden op de inhoud.

4. Auteursrecht

Pinterest volgt bij het opstellen en handhaven van haar Beleid inzake auteursrechten de Digital Millennium Copyright Act en andere toepasselijke regelgeving inzake auteursrechten. Bekijk ons Beleid inzake auteursrechten voor meer informatie.

5. Veiligheid

De veiligheid van onze gebruikers is belangrijk voor ons. Hoewel we inspanningen leveren om de veiligheid van je inhoud en je account te beschermen, kan Pinterest niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden er niet in zullen slagen onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Wij vragen je jouw wachtwoord geheim te houden. Breng ons onmiddellijk op de hoogte indien op je account is ingebroken of indien het account op onrechtmatige wijze is gebruikt. Voor accounts die worden aangemaakt voor rekening van een onderneming, organisatie, of andere entiteit ben jij er verantwoordelijk voor dat het account enkel wordt gebruikt door mensen die daartoe gemachtigd zijn.

6. Links, websites en diensten van derden

Onze Producten kunnen links bevatten naar websites van derden, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten die geen eigendom zijn van Pinterest of niet door Pinterest worden gecontroleerd. Dergelijk(e) websites, informatie, materiaal, producten, of diensten van derden worden niet door ons onderschreven en wij aanvaarden er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Indien je je via Pinterest toegang verschaft tot een website, dienst of inhoud van derden doe je dat op eigen risico en aanvaard je dat Pinterest niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit het gebruik dat je maakt van of toegang die je krijgt tot websites, diensten of inhoud van derden.

7. Beëindiging.

Pinterest kan deze licentie te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen beëindigen of opschorten. Na de beëindiging blijf je gebonden aan de artikelen 2, 3(b) en 7 t/m 13 van deze Voorwaarden.

8. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord Pinterest en onze leidinggevenden, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elk(e) vordering, rechtszaak, rechtsgeding, geschil, eis, aansprakelijkheid, schade, verlies, kost en uitgave, met inbegrip van, zonder beperking, billijke honoraria voor juridische en boekhoudkundige bijstand (met inbegrip van kosten voor het verweer tegen vorderingen, rechtszaken of rechtsgedingen die door derden worden aangebracht) die op enigerlei wijze samenhangt met (a) jouw toegang tot of gebruik van onze Producten, (b) jouw inhoud of (c) een door jou gemaakte inbreuk op een van deze Voorwaarden.

9. Vrijwaringsclausules

De Producten en alle daarin inbegrepen inhoud worden ter beschikking gesteld in de feitelijke staat (“as is”) zonder enige vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg.

PINTEREST WIJST MET NAME ELKE WAARBORG EN CONDITIE AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-VERVALSING EN ELKE WAARBORG VOORTVLOEIEND UIT HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN.

Pinterest aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud die jij of een andere gebruiker of een derde plaatst of met gebruik van onze Producten doorstuurt. Je stemt ermee in dat je kunt worden geconfronteerd met inhoud die onjuist, aanstootgevend, niet geschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor jouw doeleinden is.

10. Beperkte aansprakelijkheid

VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST PINTEREST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ONRECHTSTREEKSE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, VOOR ALS STRAF BEDOELDE VERGOEDING, DIRECTE OF INDIRECTE WINSTDERVING OF OMZETDERVING, GEBRUIKSDERVING, HET VERLIES AAN GEGEVENS OF GOODWILL, EN VOOR ANDERE IMMATERIËLE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PINTEREST VOOR ALLE VORDERINGEN IN VERBAND MET DE PRODUCTEN HET BEDRAG VAN HONDERD USD ($ 100,00) OF, INDIEN DIT GROTER IS, HET BEDRAG DAT DOOR JOU IN DE LOOP VAN DE VOORBIJE DRIE MAANDEN VOOR DE PRODUCTEN AAN PINTEREST IS BETAALD, OVERSTIJGEN.

Voor zover een vordering, geschil of controverse met betrekking tot Pinterest of onze Producten op grond van toepasselijke wetgeving of anderszins niet kan worden opgelost door arbitrage: Pinterest en jezelf gaan er allebei mee akkoord dat enige vordering of geschil met betrekking tot het Pinterest enkel zal worden beslecht in overeenstemming met artikel 12 van deze Voorwaarden.

11. Arbitrage

Je gaat ermee akkoord elke betwisting met Pinterest eerst aan ons voor te leggen en te proberen de betwisting informeel te beslechten. In het geval dat Pinterest er niet in slaagt de betwisting informeel te beslechten, gaan beide partijen ermee akkoord elke aanspraak, betwisting of dispuut (met uitzondering van vorderingen tot het treffen van een voorlopige maatregel of billijkheidsbeslissing) voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden voor bindende arbitrage voor te leggen aan de American Arbitration Association (“AAA”), volgens de dan geldende regels voor handelsarbitrage en aanvullende procedures voor geschillen met consumenten, met uitzondering van wat hier is bepaald. Behoudens akkoord tussen jezelf en Pinterest vindt de arbitrage plaats in het land waar je woont. Elke partij is verantwoordelijk voor de betaling van enige vergoeding aan de AAA voor de aanvraag, administratie en arbitrage, conform de regels van de AAA. Pinterest verbindt zich er echter toe de door jou gemaakte kosten voor de aanvraag, administratie en arbitrage naar redelijkheid te vergoeden indien jouw vordering tot schadevergoeding niet hoger is dan 75.000 USD en niet lichtvaardig is ingesteld (zoals bepaald volgens de standaarden uit het "Federal Rule of Civil Procedure 11(b)"). Het door de bemiddelaar toegewezen bedrag omvat de kosten voor de arbitrage, een billijke vergoeding voor rechtsbijstand en een billijke vergoeding voor kosten voor deskundigen en andere getuigen. Elk besluit door de bemiddelaar over het toegewezen bedrag kan worden ingeroepen voor elke bevoegde rechtbank. Niets in deze bepaling kan een partij ervan weerhouden voor de rechtbank een voorlopige maatregel of billijkheidsbeslissing te vorderen voor aangelegenheden aangaande databeveiliging, intellectueel eigendomsrecht of ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. ELKE VORDERING MOET DOOR DE PARTIJEN IN PERSOONLIJKE HOEDANIGHEID WORDEN VOORGELEGD, EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID IN EEN GEDING DAT TOT STREKKING HEEFT TE VERTEGENWOORDIGEN OF EEN GROEPSGEDING TE ZIJN. ZONDER ONS AKKOORD MAG DE BEMIDDELAAR GEEN ZAKEN SAMENVOEGEN. DOOR HET AANVAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN VERZAKEN ZOWEL JIJ ALS PINTEREST AAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN OP DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

12. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Op deze Voorwaarden is het recht van de staat Californië van toepassing, uitgezonderd de daarin voorkomende beginselen aangaande wetsconflicten. Beide partijen onderwerpen zich, voor vorderingen die niet zijn onderworpen aan artikel 11 (Arbitrage), aan de persoonlijke jurisdictie van een staatsgerechtshof in San Francisco County, Californië of de United States District Court for the Northern District of California.

13. Algemene bepalingen

Wijzigingen aan deze Voorwaarden en kennisgeving. Pinterest behoudt zich het recht voor om te bepalen hoe en in welke vorm er aan jou kennis wordt gegeven. Je stemt ermee in juridische kennisgevingen in elektronische vorm te ontvangen indien wij daartoe besluiten. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze website. Indien wij, naar ons eigen oordeel, vinden dat een wijziging belangrijk is, dan brengen wij je daarvan op de hoogte.

Het verder toegang verkrijgen tot en verdere gebruik van de Producten nadat de wijziging van toepassing is geworden, houdt instemming in met de gewijzigde Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, dien je het gebruik van de Producten te staken.

Overdracht. Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die op grond van deze Voorwaarden worden verleend, mogen door jou niet worden overgedragen of toegekend; zij mogen echter wel zonder beperking worden overgedragen door Pinterest. Elke overdracht of toekenning die hiermee in strijd is, is nietig.

Volledige overeenkomst/Scheidbaarheid. Deze Voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid en enig amendement en enige bijkomende overeenkomst die je in verband met de Producten met Pinterest sluit, de gehele overeenkomst tussen jezelf en Pinterest inzake de Producten en hebben voorrang op enige voorwaarden inzake de Producten die voordien met Pinterest zijn afgesproken. Indien een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig is, dan heeft dit enkel gevolgen voor zover nodig en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Geen afstand. Het doen van afstand met betrekking tot enige voorwaarde vormt geen verklaring van afstand van de toepassing van deze voorwaarden of van enige andere voorwaarde. Verzuim vanwege Pinterest om rechten of bepalingen op grond van deze Voorwaarden te laten gelden houdt geen afstand in van de toepassing van dit recht of deze voorwaarde.

Partijen. Pinterest is een wereldomvattende dienst; telkens als er in deze Voorwaarden verwezen wordt naar Pinterest, houdt dit de verwijzing in naar Pinterest Inc. en naar al haar de dochtermaatschappijen over de hele wereld. Als je in de Verenigde Staten woont, dan vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jezelf en Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Als je niet in de Verenigde Staten woont, dan vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jezelf en Pinterest Europe Ltd., een Ierse vennootschap die gevestigd is op het adres Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Federale overheidsinstellingen uit de VS: Indien je een federaal agentschap bent in de Verenigde Staten, dan zijn inzake je gebruik van Pinterest onze Zakelijke Voorwaarden en dit amendement van toepassing.

Lokale overheidsinstellingen uit de VS: Als je een instelling van de lokale overheid of van één van de Staten van de VS bent, dan geldt dit amendement op deze Voorwaarden.