Rich Pins

Hiển thị chi tiết quan trọng ngay trên Ghim

Các Ghim Phong phú cung cấp thêm bối cảnh về một ý tưởng bởi chúng hiển thị thông tin bổ sung trực tiếp trên Ghim. Có bốn loại Ghim Phong phú: ứng dụng, sản phẩm, công thức nấu ăn và bài viết.

Ghim Sản phẩm

Các Ghim Sản phẩm giúp việc mua sắm dễ dàng hơn. Chúng bao gồm giá cả, sự sẵn có theo thời gian thực và nơi để mua sản phẩm của bạn.

Ghim Công thức Nấu ăn

Các Ghim Công thức Nấu ăn làm các đầu bếp hứng khởi với tất cả các thông tin đúng đắn: nguyên liệu, thời gian nấu và lượng khẩu phần.

Ghim Bài viết

Ghim Bài viết giúp Người Ghim lưu các câu chuyện có ý nghĩa với họ. Mỗi Ghim Bài viết đều hiển thị tiêu đề, tác giả và mô tả câu chuyện. 

Ghim Ứng dụng

Các Ghim này hiển thị nút cài đặt vì vậy mọi người có thể tải ứng dụng của bạn về mà không cần ra khỏi Pinterest. Hiện tại, các Ghim Ứng dụng chỉ tương thích với iOS.