Cách Pinterest hoạt động

Pinterest tràn đầy các ý tưởng truyền cảm hứng và thúc đẩy hành động

Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng. Ý tưởng có thể có nhiều dạng, từ công thức nấu ăn đến dự án cải tạo đến một đôi giầy hoàn hảo. Mỗi ý tưởng được đại diện bởi một "Ghim" bao gồm một hình ảnh, một mô tả và một liên kết dẫn đến nguồn trực tuyến của hình ảnh. Khi mọi người nhấp vào URL của một Ghim, họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về ý tưởng đó và hành động dựa trên ý tưởng đó.   

Pinterest tràn đầy các ý tưởng truyền cảm hứng và thúc đẩy hành động

Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng. Ý tưởng có thể có nhiều dạng, từ công thức nấu ăn đến dự án cải tạo đến một đôi giầy hoàn hảo. Mỗi ý tưởng được đại diện bởi một "Ghim" bao gồm một hình ảnh, một mô tả và một liên kết dẫn đến nguồn trực tuyến của hình ảnh. Khi mọi người nhấp vào URL của một Ghim, họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về ý tưởng đó và hành động dựa trên ý tưởng đó.   

Pinterest tràn đầy các ý tưởng truyền cảm hứng và thúc đẩy hành động

Mọi người sử dụng Pinterest để khám phá và lưu các ý tưởng. Ý tưởng có thể có nhiều dạng, từ công thức nấu ăn đến dự án cải tạo đến một đôi giầy hoàn hảo. Mỗi ý tưởng được đại diện bởi một "Ghim" bao gồm một hình ảnh, một mô tả và một liên kết dẫn đến nguồn trực tuyến của hình ảnh. Khi mọi người nhấp vào URL của một Ghim, họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về ý tưởng đó và hành động dựa trên ý tưởng đó.