Cách bắt đầu sử dụng Pinterest cho doanh nghiệp

Tìm hiểu về Pinterest

Tại sao chọn Pinterest

Mọi người dùng Pinterest để tìm kiếm những ý tưởng họ có thể khám phá, lưu lại và thực hiện. Hãy xem thương hiệu của bạn sẽ làm gì trong cộng đồng này.

Độc giả của chúng tôi

Nghiên cứu đặc điểm về đối tượng người dùng Pinterest và đọc những câu chuyện họ kể lại.

Chuẩn bị tài khoản

Đăng ký

Tạo tài khoản doanh nghiệp mới trên Pinterest. Bạn cũng có thể nâng cấp từ tài khoản cá nhân.

Sử dụng tài khoản theo cách hiệu quả nhất

Tài khoản của bạn phải được thiết lập đúng và bạn cần sử dụng công cụ thích hợp.

Bắt đầu sáng tạo nội dung

Cách thức hoạt động của Ghim

Xem bạn cần gì để tạo nên những nội dung tuyệt vời và hiệu quả trên Pinterest.

Các cách làm tốt nhất và sáng tạo

Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo Ghim thật đẹp và đầy cảm hứng.