Điều khoản Dịch vụ Doanh nghiệp

Cảm ơn bạn đã sử dụng Pinterest!

Những Điều khoản Dịch vụ Doanh nghiệp này ("Điều khoản Doanh nghiệp") chi phối việc truy cập và sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ Pinterest của bạn cho các mục đích thương mại. Vui lòng đọc cẩn thận Điều khoản này, và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bằng cách tạo Tài khoản Thương mại, hoặc bằng cách tiếp cận hay sử dụng các Sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản này và bởi Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng xác nhận bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách Chấp nhận Sử dụng và Chính sách Cookie của chúng tôi.

1. Sử dụng Pinterest

a. Đối tượng sử dụng Pinterest.

Bạn có thể sử dụng Sản phẩm của chúng tôi chỉ khi bạn có thể hình thành một hợp đồng ràng buộc với Pinterest, và tuân theo Điều khoản này và tất cả luật áp dụng. Khi tạo tài khoản Pinterest, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Những đối tượng dưới 13 tuổi bị cấm sử dụng hoặc truy cập Pinterest. Nếu bạn thay mặt cho công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác mở tài khoản thì (a) "bạn" nghĩa là bao gồm cả bạn và pháp nhân đó và (b) bạn là người đại diện và bảo đảm rằng bạn được phép cấp tất cả các quyền và giấy phép được cung cấp trong Điều khoản này và ràng buộc pháp nhân đó với Điều khoản này và bạn đại diện cho pháp nhân đó đồng ý với Điều khoản này. Một số Sản phẩm của chúng tôi có thể là phần mềm được tải xuống máy tính, điện thoại, máy tính bảng hay thiết bị khác của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động nâng cấp các Sản phẩm này và Điều khoản này cũng sẽ áp dụng cho các nâng cấp như vậy.

b. Cấp giấy phép cho bạn

Theo những Điều khoản này và chính sách của chúng tôi (bao gồm cả Chính sách chấp nhận sử dụng của chúng tôi ), chúng tôi cấp cho bạn giấy phép giới hạn, không độc quyền, không được chuyển nhượng và hủy bỏ để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

2. Nội dung của bạn

a. Đăng nội dung

Pinterest cho phép bạn gửi nội dung, bao gồm cả hình ảnh, nhận xét, liên kết và các tài liệu khác. Bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc phát hành bằng cách khác trên Sản phẩm của chúng tôi được gọi là "Nội dung người dùng". Bạn giữ lại tất cả các quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho Nội dung người dùng bạn đăng lên Pinterest.

b. Cách Pinterest và những người dùng khác có thể sử dụng nội dung của bạn

Bạn cấp cho Pinterest và người dùng Pinterest giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép cho bên thứ ba, được sử dụng trên toàn thế giới để sử dụng, lưu trữ, hiển thị, tái sản xuất, ghim lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối Nội dung Người dùng của bạn trên Pinterest chỉ cho các mục đích hoạt động, phát triển, cung cấp và sử dụng Sản phẩm. Không có quy định nào trong Điều khoản này hạn chế các quyền hợp pháp khác mà Pinterest có thể có đối với Nội dung người dùng, ví dụ như theo giấy phép khác. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc sửa đổi Nội dung người dùng vì bất cứ lý do nào, bao gồm cả Nội dung người dùng mà chúng tôi tin rằng vi phạm những điều khoản này hoặc chính sách của chúng tôi.

c. Thời hạn chúng tôi lưu giữ nội dung của bạn

Sau khi chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn hoặc nếu bạn xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào khỏi Pinterest, chúng tôi có thể giữ lại Nội dung người dùng trong một khoảng thời gian thương mại hợp lý cho mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc kiểm toán. Ngoài ra, Pinterest và người dùng Pinterest có thể giữ lại và tiếp tục sử dụng, lưu trữ, hiển thị, tái sản xuất, ghim lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào của bạn mà người dùng khác đã lưu trữ hoặc chia sẻ thông qua Pinterest.

d. Trách nhiệm đối với nội dung của bạn

i. Đối với Pinterest và cộng đồng của chúng tôi. Pinterest mang lại sân chơi sáng tạo và tích cực cho bạn và người dùng khác để khám phá và chia sẻ những gì bạn yêu thích. Để duy trì nó như vậy, bạn phải tuân thủ Quy ước Mặc nhận Ghim và các chính sách của chúng tôi, bao gồm Chính sách Chấp nhận Sử dụng của chúng tôi. Bạn sẽ không đăng tải Nội dung Người dùng vi phạm hay khuyến khích những hành vi vi phạm các luật hay các quy định, bao gồm nhưng giới hạn các luật hoặc các quy định áp dụng cho loại hình kinh doanh của bạn và các luật hoặc các quy định áp dụng cho việc quảng cáo. Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng và nội dung của bên thứ ba được đăng tải trên bảng của bạn, và bạn đại diện và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng và nội dung của bên thứ ba được đăng tải trên bảng của bạn tuân thủ với tất cả các luật và quy định áp dụng. Ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Điều khoản này, bạn đồng ý không sử dụng, chỉnh sửa, tái tạo, phát tán, bán, cấp phép, hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi theo cách khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.

ii. Dành cho bên thứ ba. Pinterest tôn trọng quyền của người sáng tạo và chủ sở hữu nội dung bên thứ ba, và mong muốn bạn cũng làm như vậy, Do vậy bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung Người dùng bạn đăng tải trên Pinterest không và sẽ không vi phạm bất kỳ luật hay xâm phạm quyền của bên thứ ba.

e. Phản hồi bạn cung cấp

Chúng tôi tôn trọng lắng nghe người dùng của chúng tôi, và chúng tôi luôn quan tâm đến cách chúng tôi có thể làm Pinterest tốt hơn. Nếu bạn chọn nộp nhận xét, ý tưởng hay phản hồi, bạn đồng ý rằng chúng tôi được tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hay bồi thường nào cho bạn. Bằng cách chấp nhận nhận chúng, Pinterest không miễn trừ bất kỳ quyền sử dụng Phản hồi tương tự hoặc liên quan đến Pinterest trước đó, hoặc được phát triển bởi nhân viên của công ty, hoặc được lấy từ các nguồn khác ngoài bạn.

3. Công cụ cho Chủ Sở hữu Trang web

a. Tính năng Trang Web.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm mà các trang web và nhà phát triển có thể sử dụng để cung cấp các tính năng và chức năng Pinterest cho người dùng của họ (ví dụ: nút "Ghim nó" và "Theo dõi") ("Tính năng Trang web"). Bạn đồng ý chỉ sử dụng Tính năng Trang web theo quy định của Pinterest và tuân thủ chính sách và nguyên tắc xây dựng thương hiệu của chúng tôi. Bạn không được đặt Tính năng Trang web lên một trang web hoặc dịch vụ với nội dung có thể vi phạm Điều khoản này nếu được hiển thị trên Sản phẩm của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng các tính năng và chức năng của Pinterest được cung cấp bởi Tính năng Trang web của chúng tôi sẽ chỉ được cung cấp bởi Tính năng Trang web của chúng tôi, trừ khi Pinterest ủy quyền khác đi.

b. Sự cho phép.

i. Bằng cách đưa Tính năng Trang Web vào trang web hay dịch vụ của bạn, bạn đồng ý rằng Pinterest có thể thu thập và sử dụng thông tin từ bạn và người dùng của bạn như được miêu tả trong Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng Pinterest có thể sử dụng các phương pháp tự động để phân tích trang web hay dịch vụ của bạn nơi có Tính năng Trang web.

ii.  Một số Tính năng Trang web cho phép bạn hay người dùng của bạn đăng tải hay ở góc độ khác làm nội dung sẵn có trong Sản phẩm của chúng tôi. Thông qua việc sử dụng Tính năng Trang web bạn trao cho Pinterest và người dùng của công ty quyền đối với những nội dung được đưa ra trong Phần 2(b). Không có gì trong Phần này sẽ hạn chế các quyền pháp lý khác mà Pinterest có thể có đối với nội dung đó.

4. Chính sách Bản quyền

Pinterest đã thông qua và thực hiện Chính sách bản quyền của Pinterest phù hợp với Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ và các luật bản quyền khác có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Bản quyền của chúng tôi.

5. Bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến tính bảo mật của người dùng. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ sự an toàn nội dung và tài khoản của bạn, Pinterest không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba không có thẩm quyền sẽ không vượt qua các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ mật khẩu của mình an toàn. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bất kỳ sự xâm phạm hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Đối với những tài khoản được tạo thay mặt công ty, tổ chức, hay pháp nhân khác, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền tiếp cận với tài khoản này.

6. Liên kết, Trang web và Dịch vụ Bên Thứ ba

Sản phẩm của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, khuyến mại đặc biệt hoặc các sự kiện hay hoạt động của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Pinterest hoặc do Pinterest kiểm soát. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập vào trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba từ Pinterest, bạn phải tự chịu rủi ro khi làm việc đó và bạn đồng ý rằng Pinterest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba.

7. Chấm dứt sử dụng dịch vụ.

Pinterest có thể chấm dứt hoặc đình chỉ giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào, dù có hoặc không có lý do hay thông báo cho bạn. Sau khi chấm dứt, ban tiếp tục bị ràng buộc bởi Phần 2, 3(b), và 7-13 của Điều khoản này.

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ Pinterest và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Pinterest khỏi bất kỳ khiếu nại, vụ kiện, tố tụng, tranh chấp, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí pháp lý và kế toán hợp lý (bao gồm chi phí bào chữa khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng do bên thứ ba đưa ra), theo bất kỳ cách nào liên quan đến (a) việc bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, (b) Nội dung người dùng của bạn hoặc (c) bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Sản phẩm và tất cả nội dung bao gồm được cung cấp đúng "nguyên trạng" nhưng không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

PINTEREST TỪ CHỐI CỤ THỂ BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

Pinterest không chịu trách nhiệm và được miễn mọi trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung người dùng mà bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào đăng hoặc truyền tải bằng cách sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng không chính xác, gây phản đối, không thích hợp cho trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn.

10. Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỨC ĐỘ CAO NHẤT MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP, PINTEREST SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HAY TRỪNG PHẠT, HOẶC BẤT KỲ THUA LỖ HOẶC MẤT DOANH THU NÀO, DÙ XẢY RA TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, THIỆN CHÍ HOẶC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM CHUNG CUỘC CỦA PINTEREST ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (U.S. $100,00) HOẶC BẰNG SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO PINTEREST TRONG VÒNG BA THÁNG GẦN ĐÂY CHO SẢN PHẨM ĐÓ.

Trong phạm vi bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hay tranh cãi nào liên quan đến Pinterest hoặc Sản phẩm của chúng tôi không thể phân xử được theo các luật hiện hành hay theo các hình thức khác: bạn và Pinterest đôi bên cùng đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào liên quan đến Pinterest sẽ chỉ được giải quyết duy nhất theo Mục 12 của Điều khoản này.

11. Trọng tài

Đối với bất kỳ tranh chấp nào bạn có với Pinterest, bạn đồng ý liên hệ chúng tôi trước và cố gắng giải quyết tranh chấp với chúng tôi theo cách không chính thức. Nếu Pinterest không thể giải quyết các tranh chấp với bạn theo cách không chính thức, mỗi chúng ta sẽ đồng ý giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào (không bao gồm khiếu kiện đòi đền bù theo lệnh tòa án hoặc đền bù công bằng khác) phát sinh từ hoặc liên hệ với hoặc liên quan đến Điều khoản này bằng ràng buộc trọng tài theo Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") theo quy tắc Trọng tài thương mại và Thủ tục bổ sung cho tranh chấp tiêu dùng liên quan có hiệu lực của AAA, trừ khi được ghi rõ khác cụ thể ở đây. Trừ khi bạn và Pinterest có thỏa thuận khác,  quy trình trọng tài sẽ được tiến hành ở quận nơi bạn cư trú. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trả phí hồ sơ AAA, quản lý và trọng tài theo quy định của AAA, ngoại trừ Pinterest sẽ trả tiền hồ sơ, hành chính, lệ phí trọng tài hợp lý của bạn nếu yêu cầu về thiệt hại của bạn không vượt quá 75.000$ và không nghiêm trọng (được xem xét bằng các tiêu chuẩn quy định tại Quy tắc tố tụng dân sự liên bang 11(b)). Đền bù được trọng tài đưa ra sẽ bao gồm chi phí trọng tài, các khoản phí luật sư hợp lý và chi phí hợp lý cho các chuyên gia và các nhân chứng khác và bất kỳ phán quyết nào về tiền đền bù này do các trọng tài đưa ra đều có thể được xem xét ở tòa án có thẩm quyền. Không có gì trong mục này ngăn cản bên nào tìm kiếm đền bù công bằng theo lệnh hoặc khác từ tòa án về các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ hoặc truy cập trái phép vào Dịch vụ. TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHẢI THEO TƯ CÁCH CÁ NHÂN CÁC BÊN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TRONG BẤT CỨ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ HOẶC QUÁ TRÌNH ĐẠI DIỆN NÀO VÀ, TRỪ KHI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý KHÁC, TRỌNG TÀI CÓ THỂ KHÔNG CỦNG CỔ KHIẾU NẠI CỦA NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG, KHI CAM KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ PINTEREST ĐỀU CÓ QUYỀN TỪ BỎ XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA TỐ TỤNG TẬP THỂ.

12. Luật điều chỉnh và Khu vực pháp lý

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh theo luật tiểu bang California cho dù có xảy ra tình trạng mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật khác. Mỗi chúng ta đều đồng ý giao quyền tài phán cá nhân cho một tòa án tiểu bang nằm ở Hạt San Francisco, California hoặc Tòa án Quận Hoa Kỳ của Quận Bắc California, đối với bất kỳ hành động nào không thuộc Mục 11 (Trọng tài).

13. Các điều khoản chung

Thủ tục thông báo và thay đổi các điều khoản. Pinterest bảo lưu quyền quyết định hình thức và phương tiện cung cấp thông báo cho bạn và bạn đồng ý nhận thông báo pháp lý bằng hình thức điện tử nếu chúng tôi lựa chọn như vậy. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian và các phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu có sửa đổi, đơn phương từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm sau khi sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng Sản phẩm.

Chuyển nhượng. Các điều khoản này và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp dưới đây, đều không thuộc phạm vi được chuyển nhượng hoặc chỉ định bởi bạn, nhưng có thể được Pinterest chỉ định không hạn chế. Bất kỳ cố gắng chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm quy tắc này sẽ không có giá trị.

Toàn bộ thỏa thuận/Hiệu lực từng phần. Điều khoản này, cùng với Chính sách về Quyền Riêng tư và bất kỳ sửa đổi và thỏa thuận bổ sung nào mà bạn có thể có với Pinterest liên quan đến Sản phẩm, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Pinterest liên quan đến sản phẩm và thay thế bất cứ điều khoản nào trước đây bạn có với Pinterest liên quan đến Sản phẩm. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này được coi là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở phạm vi tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại của Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Miễn trừ. Việc miễn trừ bất kỳ điều nào của Điều khoản này sẽ không được coi là miễn trừ thêm hoặc tiếp tục miễn trừ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc Pinterest không xác nhận bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo Điều khoản này sẽ không cấu thành việc miễn trừ các quyền hoặc quy định đó.

Các bên. Pinterest là nhà cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới và việc đề cập đến Pinterest trong Điều khoản này bao gồm Pinterest Inc. và tất cả các chi nhánh của công ty trên toàn cầu. Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Điều khoản này là hợp đồng giữa bạn và Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Nếu bạn không sống tại Hoa Kỳ, Điều khoản này là hợp đồng giữa bạn với Pinterest Europe Ltd., một công ty Ai len với địa chỉ đăng ký tại Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ: Nếu bạn là một cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ, việc bạn sử dụng Pinterest tùy thuộc vào Điều khoản Dịch vụ Doanh nghiệp của chúng tôi và bản sửa đổi này.

Các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang Hoa Kỳ: Nếu bạn là một cơ quan địa phương hoặc tiểu bang tại Hoa Kỳ, bản sửa đổi này áp dụng với Điều khoản này.