Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Negosyo

(May bisa sa Mayo 25, 2018)

Salamat sa paggamit ng Pinterest!

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Negosyo na ito (“Mga Tuntunin”) ay namamahala sa access at paggamit ng iyong negosyo sa website, mga app, mga API, at mga widget ng Pinterest (“Pinterest” o ang “Serbisyo”). Pakibasa nang mabuti ang Mga Tuntuning ito at makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang anumang tanong. Sa pamamagitan ng paggawa ng account sa ilalim ng Mga Tuntuning ito (“Account ng Negosyo”), o pag-access o paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon kang mapailalim sa Mga Tuntuning ito, sa aming Patakaran sa Pagkapribado, at sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.

1. Ang Aming Serbisyo

Tinutulungan ka ng Pinterest na tuklasin at gawin ang mga bagay na gusto mo. Para gawin iyon, magpapakita kami sa iyo ng mga bagay na sa tingin namin ay may kabuluhan, kawili-wili at personal sa iyo batay sa iyong onsite at offsite na aktibidad. Para ibigay ang aming Serbisyo, kailangan naming makilala ka at ang iyong mga interes. Ang ilan sa mga bagay na ipinapakita namin sa iyo ay pino-promote ng mga advertiser. Bilang bahagi ng aming serbisyo, sinusubukan naming tiyakin na kahit ang pino-promote na content ay may kaugnayan at kawili-wili sa iyo. Maaari mong makilala ang pino-promote na content dahil malinaw itong lalagyan ng label.

2. Paggamit sa Pinterest

a. Sino ang maaaring gumamit ng Pinterest.

Magagamit mo lang ang aming Serbisyo kung makakabuo ka ng may kondisyong kontrata sa Pinterest at kung susunod ka sa Mga Tuntuning ito at sa lahat ng naaangkop na batas. Kapag ginawa mo ang iyong Business Account, dapat mo kaming bigyan ng tama at kumpletong impormasyon. Hindi mo magagamit ang aming Serbisyo kung magiging dahilan ito para labagin ng Pinterest ang mga paghihigpit ng U.S., at sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntuning ito ihinaharap mo sa amin na hindi ka isang pinaghihigpitang partido, nasa pinaghihigpitang bansa o dili kaya'y sumasailalim sa mga paghihigpit ng U.S. Ipinagbabawal ang anumang paggamit o pag-access ng sinumang wala pa sa edad na 13. Kung magbubukas ka ng account sa ngalan ng isang kumpanya, organisasyon, o iba pang entity, (a) kasama ka at ang entity sa “ikaw” at (b) nangangako kang awtorisado kang magbigay ng lahat ng pahintulot at lisensyang ibinigay sa Mga Tuntuning ito at ipapailaim ang entity sa Mga Tuntuning ito, at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin na ito sa ngalan ng entity. Maaaring kasama sa bahagi ng aming Serbisyo ang software na dina-download sa iyong computer, telepono, tablet, o iba pang device. Sumasang-ayon ka na maaari naming awtomatikong i-update ang software na iyon at gagamitin ang Mga Tuntuning ito sa anumang update.

b. Ang aming lisensya sa iyo.

Alinsunod sa Mga Tuntuning ito at sa aming mga patakaran (kabilang ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad), binibigyan ka namin ng limitado, hindi eksklusibo, hindi naililipat, at nababawing lisensya para gamitin ang aming Serbisyo.

3. Ang Iyong Content

a. Pag-post ng content

Pinapayagan ka ng Pinterest na mag-post ng content, kabilang ang mga litrato, komento, link, at iba pang materyal. Tutukuyin bilang “User Content” ang anumang ipo-post mo o gagawing available sa Pinterest. Mananatili sa iyo ang lahat ng karapatan sa "User Content" na ipo-post mo sa Pinterest, at ikaw lang ang mananagot para sa mga iyon.

b. Paano maaaring gamitin ng Pinterest at ng ibang user ang iyong content

Binibigyan mo ang Pinterest at ang aming mga user ng hindi eksklusibo, walang royalty, naililipat, nasa-sublicense, at pandaigdigang lisensya para gamitin, i-store, ipakita, paramihin, i-save, baguhin, gawan ng mga hinangong gawa, isakatuparan, at ipamahagi ang iyong User Content sa Pinterest para lang sa mga layunin ng pagpapatakbo, pagbuo, pagbibigay, at paggamit sa Serbisyo. Wala sa Mga Tuntuning ito ang maglilimita sa iba pang legal na karapatan na maaaring mayroon ang Pinterest sa User Content, halimbawa, sa ilalim ng iba pang lisensya. May karapatan kaming alisin o baguhin ang User Content, o baguhin ang paraan ng paggamit nito sa Serbisyo, para sa anumang dahilan, kabilang ang User Content na pinaniniwalaan naming lumalabag sa Mga Tuntuning ito, ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad o anumang iba pang patakaran.

c. Gaano namin katagal itinatabi ang iyong content

Kasunod ng pagwawakas o pag-deactivate sa iyong account, o kung aalisin mo ang anumang User Content sa Pinterest, maaari naming itabi ang iyong User Content sa loob ng makatuwirang tagal ng panahon para sa pag-back up, pag-archive, o pag-audit. Bukod pa rito, maaaring panatilihin at patuloy na gamitin, i-store, ipakita, paramihin, i-save, baguhin, gumawa ng mga hinangong gawa, isakatuparan, at ipamahagi ng Pinterest at ng aming mga user ang alinman sa iyong User Content na na-store at naibahagi ng ibang user sa Serbisyo ng Pinterest.

d. Ang iyong responsibilidad para sa iyong content:

i. Sa Pinterest at sa aming komunidad.

Nagbibigay ng malikhain at positibong lugar para sa iyo at sa ibang user ang Pinterest para tumuklas at magbahagi ng mga bagay na gusto mo. Para panatilihin ito sa ganoong paraan, dapat mong sundin ang aming Magandang Kaugalian sa Pin at sumunod sa aming mga patakaran, kabilang ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Hindi ka dapat mag-post ng User Content na lumalabag o nanghihikayat ng anumang gawi na lumalabag sa mga batas o regulasyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga batas o regulasyong naaangkop sa uri ng iyong negosyo at mga batas o mga regulasyon na naaangkop sa pag-advertise. Ikaw ang responsable para sa User Content at anumang content ng third-party na na-post sa iyong mga board at kinakatawan mo at ginagarantiya na sumusunod ang User Content na iyon at ang anumang content na na-post ng third-party sa iyong mga board sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon. Maliban kung hayagang isinaad sa Mga Tuntuning ito, sumasang-ayon kang huwag gamitin, baguhin, paramihin, ipamahagi, ibenta, bigyan ng lisensya o kaya ay gamitin ang aming Serbisyo nang walang pahintulot mula sa amin.

ii. Sa mga third party.

Iginagalang ng Pinterest ang mga karapatan ng mga third-party na gumagawa at may-ari ng content at inaasahan kang gawin din ito. Kaya, sumasang-ayon ka na ang anumang User Content na ipo-post mo sa Pinterest ay hindi lumalabag at hindi lalabag sa anumang batas o hindi lalabag sa mga karapatan ng sinumang third party.

e. Feedback na ibinibigay mo

Mahalaga sa aming malaman ang saloobin ng aming mga user at palagi kaming interesadong malaman ang tungkol sa mga paraan na maaari naming gawing mas kamangha-mangha ang Pinterest. Kung pipiliin mong magsumite ng mga komento, ideya o feedback, sumasang-ayon ka na malaya naming magagamit ang mga ito nang walang anumang paghihigpit o bayad sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong isinumite, hindi inaalis ng Pinterest ang anumang karapatan para gumamit ng katulad o may kaugnayang feedback na alam dati ng Pinterest, binuo ng mga empleyado nito, o nakuha mula sa mga pagkukunan bukod sa iyo.

4. Mga Tool para sa Mga May-ari ng Site

a. Mga feature ng site.

Nagbibigay kami ng mga produktong magagamit ng mga website at developer para magbigay ng mga feature at functionality ng Pinterest sa kanilang mga user (hal. ang mga button na “I-save,” “I-pin Ito” at “I-follow”) (“Mga Feature ng Site”). Sumasang-ayon kang gamitin ang Mga Feature ng Site nang ayon lang sa naidokumento ng Pinterest at alinsunod sa aming mga patakaran at mga alituntunin tungkol sa branding. Hindi mo maaaring ilagay ang Mga Feature ng Site sa isang site o serbisyo nang may content na lumalabag sa Mga Tuntuning ito kung ipapakita sa Pinterest. Sumasang-ayon ka rin na ang mga feature at functionality ng Pinterest na ibinibigay ng Mga Feature ng Site namin ay ibibigay lang ng Mga Feature ng Site namin, maliban kung ayon sa pinahihintulutan ng Pinterest.

b. Mga Pahintulot.

i. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Mga Feature ng Site sa iyong site o serbisyo, sumasang-ayon ka na maaaring kunin at gamitin ng Pinterest ang impormasyon mula sa iyo at sa iyong mga user gaya ng inilalarawan sa aming Patakaran sa Pagkapribado. Sumasang-ayon ka rin na maaaring gumamit ang Pinterest ng mga awtomatikong paraan para masuri ang iyong site o serbisyo kung saan isinama ang Mga Feature ng Site.

ii.  Ang ilan sa Mga Feature ng Site ay pinapayagan ka o ang iyong mga user na mag-post o kaya ay gumawa ng content na makikita sa aming Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit sa Mga Feature ng Site na ito, binibigyan mo ng pahintulot ang Pinterest at ang mga user nito sa nasabing content gaya ng nakatakda sa Seksyon 3(b). Wala sa Seksyong ito ang maglilimita sa iba pang legal na karapatan na maaaring mayroon ang Pinterest sa content.

5. Patakaran sa Copyright

Ginagamit at ipinapatupad ng Pinterest ang Patakaran sa Copyright ng Pinterest ayon sa Digital Millenium Copyright Act at iba pang naaangkop na batas ng copyright. Para sa higit pang impormasyon, pakibasa ang aming Patakaran sa Copyright.

6. Seguridad

Pinapahalagahan namin ang tungkol sa seguridad ng aming mga user. Habang nagsusumikap kaming protektahan ang seguridad ng iyong content at account, hindi magagarantiya ng Pinterest na hindi malulusutan ng mga walang pahintulot na third party ang aming mga pamamaraan sa seguridad. Hinihiling namin na panatilihin mong ligtas ang iyong password. Pakiabisuhan kami kaagad tungkol sa anumang kompromiso o hindi awtorisadong paggamit sa iyong account. Para sa mga account na ginawa para sa kumpanya, organisasyon, o iba pang entity, responsibilidad mo ang pagtiyak na mga awtorisadong indibidwal lang ang may access sa account.

7. Mga Link, Site, at Serbisyo ng Third-party

Ang Pinterest ay maaaring may mga link sa mga third-party website, advertiser, serbisyo, mga espesyal na alok o iba pang event o aktibidad na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Pinterest. Hindi namin ineendorso o inaako ang anumang responsibilidad para sa anumang nasabing site, impormasyon, materyal, produkto, o serbisyo ng third-party. Kung ia-access mo ang anumang website, serbisyo, o content ng third-party mula sa Pinetrest, ikaw ang mananagot sa paggawa nito at sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang Pinterest mula sa paggamit mo ng o pag-access sa anumang website, serbisyo, o content ng third-party.

8. Pagwawakas

Maaaring wakasan o suspindihin ng Pinterest ang iyong karapatang ma-access o magamit ang Serbisyong ito para sa anumang dahilan sa naaangkop na abiso. Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang iyong access at nang walang abiso kung mayroon kaming mabuting dahilan, kabilang ang anumang paglabag sa Mga Tuntuning ito o sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Sa pagwawakas, patuloy kang mapapailalim sa Seksyon 3, 4(b) at 9 ng Mga Tuntuning ito.

9. Pagbabayad ng Danyos

Sumasang-ayon kang magbayad ng danyos at hindi pananagutin ang Pinterest at ang aming mga kani-kanyang opisyal, direktor, empleyado at mga kinatawan, mula at laban sa anumang paghahabol, demanda, paglilitis, hindi pagkakasundo, mga paghahabla, pananagutan, multa, pagkalugi/kawalan, halaga at mga gastos, kabilang ang ngunit walang limitasyon sa makatwirang bayarin para sa abugado at accounting (kabilang ang mga halaga ng pagtatanggol sa mga paghahabol, demanda o mga paglilitis na dala ng mga third partido), sa anumang paraan na may kaugnayan sa (a) iyong pag-access sa o paggamit ng aming Serbisyo, (b) iyong User Content, o (c) sa iyong paglabag sa alinman sa Mga Tuntuning ito.

10. Mga Disclaimer

Ang aming Serbisyo at ang lahat ng content sa Pinterest ay ibinibigay ayon sa “as is” na basehan nang walang anumang uri ng garantiya, ipinahayag man o ipinahiwatig.

PARTIKULAR NA ITINATATWA NG PINTEREST ANG LAHAT NG GARANTIYA AT KONDISYON NG PAGIGING NABEBENTA, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, AT HINDI PAGLABAG, AT ANG ANUMANG GARANTIYANG RESULTA NG MGA KASANAYAN SA MGA NAUNANG TRANSAKSYON O KAYA AY MGA NAKAGAWIAN SA NEGOSYO.

Walang responsibilidad ang Pinterest at hindi ito mananagot para sa anumang User Content na ipo-post o ipapadala mo o ng sinumang iba pang user o third party gamit ang aming Serbisyo. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na maaari kang makakita ng User Content na hindi tama, hindi katanggap-tanggap, hindi naaangkop para sa mga bata o kaya ay hindi naaangkop sa layunin mo.

11. Limitasyon ng Pananagutan

SA PINAKAMALAWAK NA SAKLAW NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, HINDI MANANAGOT ANG PINTEREST PARA SA ANUMANG HINDI TUWIRAN, INSIDENTAL, ESPESYAL, KONSEKUWENSYAL, O MAPAGPARUSANG MULTA, O ANUMANG PAGKALUGI O PAGKAWALA NG KITA, NATAMO MAN NANG DIREKTA O HINDI DIREKTA, O ANUMANG PAGKAWALA NG DATA, PAGGAMIT, REPUTASYON, O IBA PANG HINDI PISIKAL NA PAGKAWALA. KAILANMAN AY HINDI LALAMPAS ANG KABUUANG PANANAGUTAN NG PINTEREST PARA SA LAHAT NG PAGHAHABOL NA MAY KAUGNAYAN SA SERBISYO NANG MAHIGIT SA ISANG DAANG DOLYAR NG ESTADOS UNIDOS (US $100.00) O ANG MGA HALAGANG BINAYARAN MO SA PINTEREST PARA SA NAKARAANG TATLONG BUWAN PARA SA SERBISYO.

Sa pangyayari kung saan ang anumang paghahabol, hindi pagkakasundo, o kontrobersya tungkol sa Pinterest o sa aming Serbisyo ay hindi maaaring pagpasyahan sa ilalim ng mga naaangkop na batas o iba pa: ikaw at ang Pinterest ay parehong pumapayag na ang anumang paghahabol o hindi pagkakasundo tungkol sa Pinterest ay eksklusibong aayusin alinsunod sa Seksyon 13 ng Mga Tuntuning ito.

12. Arbitrasyon

Para sa anumang hindi pagkakasundo na mayroon ka sa Pinterest, sumasang-ayon kang makipag-ugnayan muna sa amin at subukang hindi pormal na ayusin ang hindi pagkakasundo sa amin. Kung kailangan naming makipag-ugnayan sa iyo, gagawin namin ito sa email address na nauugnay sa iyong Business Account. Kung hindi naayos ng Pinterest ang hindi pagkakasundo sa iyo sa hindi pormal na paraan, ang bawat isa sa atin ay sasang-ayong ayusin ang anumang paghahabol, hindi pagkakasundo o kontrobersya (hindi kasama ang mga paghahabol para sa remedyo na mula sa utos ng korte o iba pang makatarungang remedyo) na magreresulta sa o na may kaugnayan sa o kaugnay sa Mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng arbitrasyon na pagpapasyahan ng isang tagapamagitan o (para sa mga kwalipikadong paghahabol) sa korte para sa maliliit na paghahabol.

Ang arbitrasyon ay isang mas hindi pormal na paraan para ayusin ang ating hindi pagkakaintindihan kaysa sa isang demanda sa korte. Halimbawa, ang arbitrasyon ay gumagamit ng isang tagapamagitan na walang pinapanigan sa halip na isang huwes o hurado, kinabibilangan ng mas limitadong pagtuklas, at sumasailalim sa napakalimitadong pagsusuri ng mga korte. Bagama't mas hindi pormal ang proseso, maaaring ipataw o ibigay ng mga tagapamagitan ang mga multa at remedyong maaari ding ipataw o ibigay ng korte. Sumasang-ayon ka na, sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit, pinamamahalaan ng Pederal na Batas ng Estados Unidos sa Arbitrasyon (U.S. Federal Arbitration Act) ang pagbibigay ng kahulugan at pagpapatupad ng probisyong ito at na ang bawa't isa sa inyo ng Pinterest ay isinusuko ang karapatan para sa isang paglilitis ng hurado o para lumahok sa demanda ng grupo. Ang tagapamagitan ay may eksklusibong kapangyarihan na lutasin ang anumang hindi pagkakasundo kaugnay sa interpretasyon, pagiging naaangkop, o pagpapatupad nitong kasunduan ng arbitrasyon na pagpapasyahan ng isang tagapamagitan. Ang probisyon ng arbitrasyon na ito ay dapat manatili kapag tinapos ang Kasunduang ito at kapag tinapos ang iyong Business Account.

Ang anumang arbitrasyon ay pangangasiwaan ng American Arbitration Association (“AAA”) sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Arbitrasyon ng Consumer na may bisa para sa AAA, maliban kung isinasaad dito. Mahahanap ang mga form nito sa www.adr.org Sumasang-ayon kayo ng Pinterest na ang arbitrasyon ay gagawin sa lalawigan (o parokya) kung saan ka nakatira, maliban na lang kung may iba kayong mapagkakasunduan. Ang bawat partido ay magiging responsable para sa pagbabayad ng anumang bayarin para sa pag-file sa AAA, pangangasiwa at para sa tagapamagitan alinsunod sa mga tuntunin ng AAA, maliban sa magbabayad ang Pinterest para sa makatwirang bayarin para sa pag-file, pangangasiwa at para sa tagapamagitan kung ang iyong paghahabol para sa mga pinsala ay hindi lalampas sa $75,000 at hindi masyadong mahalaga (gaya ng sinukat ng mga pamantayang nakasaad sa Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Kung ang iyong paghahabol ay para sa $10,000 o mas mababa, sumasang-ayon kami na pipili ka kung ang arbitrasyon ay gagawin lang sa batayan ng mga dokumento na isinumite sa tagapamagitan, sa pamamagitan ng pagdinig sa pamamagitan ng telepono, o sa personal na pagdinig gaya ng binuo ng Mga Tuntunin ng AAA. Kung ang iyong paghahabol ay lampas sa $10,000, ang karapatan sa pagkakaroon ng pagdinig ay tutukuyin sa pamamagitan ng Mga Tuntunin ng AAA. Kahit sa ano pa mang paraan isasagawa ang arbitrasyon, ang tagapamagitan ay dapat magbigay ng may katwirang nakasulat na desisyon na nagpapaliwanag sa mahahalagang natuklasan at pagpapasya kung saan binatay ang ibinigay na desisyon, at ang anumang pagpapasya sa desisyong ibinigay ng tagapamagitan ay maaaring ipasok sa anumang hurisdiksyon ng may kakayahang korte. Wala sa Seksyong ito ang pipigil sa alinmang partido mula sa paghahangad ng remedyo mula sa utos ng korte o iba pang makatarungang remedyo mula sa korte, kabilang ang para sa mga bagay na may kaugnayan sa seguridad ng data, intellectual property o walang pahintulot na pag-access sa Serbisyo. ANG LAHAT NG PAGHAHABOL AY DAPAT DALHIN AYON SA KATAYUAN NG BAWAT PARTIDO AT HINDI BILANG NAGSASAKDAL O GRUPONG NAGDEDEMANDA SA ANUMANG IPINAPALAGAY NA PAGLILITIS NG GRUPO O KINATAWAN, AT, MALIBAN KUNG SASANG-AYON KAMI, HINDI MAAARING PAGSAMA-SAMAHIN NG TAGAPAMAGITAN ANG MAHIGIT SA ISANG PAGHAHABOL NG TAO. SUMASANG-AYON KA, SA PAMAMAGITAN NG PAGPASOK SA MGA TUNTUNING ITO, NA ISINUSUKO MO AT NG PINTEREST ANG KARAPATAN NINYO PARA SA ISANG PAGLILITIS SA PAMAMAGITAN NG HURADO O NA LUMAHOK SA ISANG PAGDEDEMANDA NG GRUPO.

WALA SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO ANG MAKAKAAPEKTO SA ANUMANG HINDI MAISUSUKONG MGA KARAPATAN AYON SA BATAS NA NAAANGKOP SA IYO. Kung hindi mareresolba sa pamamagitan ng arbitrasyon ang anumang paghahabol, hindi pagkakasundo, o kontrobersya tungkol sa Pinterest o sa aming Serbisyo sa ilalim ng mga naaangkop na batas o iba pa: ikaw at ang Pinterest ay parehong sumasang-ayon na ang anumang paghahabol o hindi pagkakasundo tungkol sa Pinterest ay eksklusibong lulutasin alinsunod sa Seksyon 13 ng Mga Tuntuning ito.

13. Namamahalang Batas at hurisdiksyon

Ang Mga Tuntuning ito ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California, anuman ang mga prinsipyo nito sa salungatan ng mga batas. Ang eksklusibong lugar ng hurisdiksyon para sa lahat ng hindi pagkakasundo na magreresulta mula sa o kaugnay ng kasunduang ito ay sa San Francisco County, California o ang District Court ng Estados Unidos para sa Hilagang Distrito ng California at ang ating hindi pagkakasundo ay pagpapasyahan sa ilalim ng batas ng California.

14. Mga Pangkalahatang Tuntunin

Ang mga pamamaraan sa abiso at ang mga pagbabago nitong Mga Tuntunin.

May karapatan ang Pinterest na tukuyin ang anyo at paraan ng pagbibigay ng mga abiso sa iyo at sumasang-ayon kang makatanggap ng mga legal na abiso sa elektronikong paraan kung pipiliin namin. Maaari naming baguhin ang Mga Tuntuning ito paminsan-minsan at ang pinakabagong bersyon ay palaging ipo-post sa aming website. Kung ang isang pagbabago, na ayon sa aming mabuting pagpapasya ay materyal, aabisuhan ka namin.

Sa pamamagitan ng pagpapatuloy na i-access o gamitin ang Serbisyo pagkatapos magkabisa ang mga pagbabago, sumasang-ayon kang mapailalim ng mga binagong Tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, mangyaring itigil ang paggamit ng Serbisyo.

Pagtatalaga

Ang Mga Tuntuning ito, at anumang mga karapatan at mga lisensya na ibinibigay sa ilalim nito, ay hindi maaaring ilipat o italaga sa iyo, ngunit maaaring italaga ng Pinterest nang walang paghihigpit. Anumang pagtatangkang paglilipat o pagtatalaga na lumabag dito ay dapat maipawalang bisa.

Buong Kasunduan/Pananatiling May Bisa ng Bahagi ng Kasunduan na Maaaring Ipatupad

Ang Mga Tuntuning ito, kasama ng Patakaran sa Pagkapribado at ang anumang pag-aamyenda at anumang karagdagang kasunduan na maaari mong pasukin kasama ng Pinterest kaugnay sa Serbisyo, ay bubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Pinterest kaugnay sa Serbisyo at mangingibabaw sa anumang naunang tuntuning mayroon ka sa Pinterest tungkol sa Serbisyo. Kung ituturing na hindi wasto ang alinman sa probisyon ng Mga Tuntuning ito, magiging limitado o aalisin ang probisyong iyon hanggang sa minimum na kinakailangan at mananatiling epektibo ang mga natitirang probisyon ng Mga Tuntuning ito.

Walang Waiver

Walang waiver sa anumang tuntunin ng Mga Tuntuning ito ang ituturing na pauna o tuluy-tuloy na waiver para sa nasabing tuntunin o anumang iba pang tuntunin at ang kabiguan ng Pinterest na tiyakin ang anumang karapatan o probisyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi bubuo sa waiver ng nasabing karapatan o probisyon.

Mga Partido

Kung nakatira ka sa Estados Unidos, ang Mga Tuntuning ito ay kontrata sa pagitan mo at ng Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Kung nakatira ka sa labas ng Estados Unidos, ang Mga Tuntuning ito ay kontrata sa pagitan mo at ng Pinterest Europe Ltd., isang kumpanya sa Ireland kung saan ang nakarehistrong opisina nito ay nasa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Mga ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos: Kung ikaw ay isang pederal na ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos, ang iyong paggamit ng Pinterest ay sasailalim sa Mga Tuntuning ito at sa pag-aamyendang ito.

Mga pang-estado at lokal ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos: kung ikaw ay isang pang-estado o lokal na ahensiya ng pamahalaan sa Estados Unidos, ang pag-aamyendang ito ay naaangkop sa Mga Tuntuning ito.

 

May bisa sa Mayo 25, 2018