Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Negosyo

Salamat sa paggamit ng Pinterest!

Pinamamahalaan nitong Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Negosyo (“Mga Tuntunin ng Negosyo”) ang iyong access at  paggamit sa website, mga produkto at mga serbisyo ng Pinterest (“Mga Produkto”) para sa mga komersyal  na layunin. Pakibasa nang maingat ang Mga Tuntuning ito, at makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang anumang mga tanong. Sa paggawa ng isang Pang-komersyal na Account, o sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa  Mga Produkto, sumasang-ayon kang masaklawan ng Mga Tuntuning ito at ng aming Patakaran sa Pagkapribado. Kinukumpirma mo rin na nabasa mo at sumang-ayon ka sa aming Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit at sa aming Patakaran sa Cookies.

1. Paggamit ng Pinterest

a. Sino ang maaaring gumamit ng Pinterest.

Maaari mo lang gamitin ang aming Mga Produkto kung makakabuo ka ng isang iiral na kontrata sa Pinterest, at susunod lang sa Mga Tuntuning ito at lahat ng naaangkop na batas. Kapag gumawa ka ng iyong Pinterest account, kailangan mong magbigay sa amin ng tama at kumpletong impormasyon. Anumang paggamit o pag-access ng sinuman na bata sa edad na 13 ay ipinagbabawal. Kung magbubukas ka ng isang account sa ngalan ng isang kumpanya, organisasyon, o iba pang entidad, kung gayon (a) kabilang ka at ang entidad na iyon sa “ikaw,” at (b) kumakatawan ka at ginagarantiya mo na ikaw ay awtorisadong magbigay ng lahat ng pahintulot at lisensya na isinasaad sa Mga Tuntuning ito at itali ang entidad sa Mga Tuntuning ito, at na sumasang-ayon ka sa Mga Tuntuning ito sa ngalan ng  entidad. Ang ilan sa aming produkto ay maaaring software na dina-download sa iyong computer, telepono, tablet, o ibang device. Sumasang-ayon ka na maaari naming awtomatikong i-upgrade ang Mga Produktong iyon, at ang Mga Tuntuning ito ay gagamitin sa mga nasabing pag-upgrade.

b. Ang aming lisensya sa iyo.

Sa ilalim nitong Mga Tuntunin at ng aming mga patakaran (kabilang ang aming Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit), binibigyan ka namin ng limitado, hindi ekslusibo, hindi naililipat, mababawing lisensya para gamitin ang aming Mga Produkto.

2. Ang Iyong Nilalaman

a. Pagpo-post ng nilalaman

Pinapayagan ka ng Pinterest na mag-post ng nilalaman, kabilang ang mga litrato, komento, link, at ibang mga materyales. Anumang ipo-post mo o kaya gagawing available sa aming  Mga Produkto ay tinatawag na “User Content.” Pananatilihin mo ang lahat ng karapatan sa, at natatanging responsable para sa User Content na ipo-post mo sa Pinterest.

b. Paano maaaring gamitin ng Pinterest at ibang user ang iyong nilalaman

Binibigyan mo ang Pinterest at ibang user ng hindi eksklusibo, hindi magbabayad ng royalty, naililipat, maaaring i-sublicense, pandaigdigang lisensya para gamitin, i-store, ipakita, paramihin, i-save, baguhin, gumawa ng mga dati nang gawa, gawin o ipamahagi ang iyong User Content sa Pinterest para lang sa pagpapatakbo, pagbuo, pagbibigay at paggamit ng Mga Produkto. Walang pipigil sa Mga Tuntuning ito sa iba pang karapatang ayon sa batas na mayroon ang Pinterest sa User Content, halimbawa sa ilalim ng iba pang mga lisensya. Mayroon kaming karapatang  alisin o baguhin ang User Content para sa anumang dahilan, kabilang ang User Content na pinaniniwalaan naming lumalabag sa Mga Tuntuning ito o sa aming mga patakaran.

c. Gaano mo katagal maaaring panatilihin ang iyong nilalaman

Kasunod ng pagtapos o pag-deactivate ng iyong account, o kung aalisin mo ang anumang User Content mula sa Pinterest, maaari naming panatilihin ang iyong User Content para sa komersyal  at makatwirang panahon para sa pag-back up, pag-archive, o pag-audit. Higit pa rito, ang Pinterest at ang aming mga user ay maaaring mapanatili at patuloy na gamitin, i-store, ipakita, paramihin, muling i-pin, baguhin,gumawa ng mga hinangong gawa, gumawa, at ipamahagi ang alinman sa  iyong User Content na na-store o ibinahagi ng ibang user sa Pinterest.

d. Ang iyong responsibilidad para sa iyong content:

i. Sa Pinterest at sa aming komunidad. Ang Pinterest ay nagbibigay ng malikhain at positibong lugar para sa iyo sa iba pang user para tumuklas at magbahagi ng mga bagay na gusto mo. Para mapanatili ito sa ganoong paraan, kailangan mong sumunod sa aming Pin Etiquette at sumunod sa aming mga patakaran, kabilang ang aming Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit. Hindi ka dapat mag-post ng Nilalaman ng User na lumalabag o nanghihikayat ng anumang pagkilos na lumalabag sa mga batas o mga regulasyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga batas o mga regulasyong naaangkop sa uri ng iyong negosyo at mga batas o mga regulasyong naaangkop sa pag-a-advertise. Ikaw ang responsable para sa Nilalaman ng User at anumang nilalamang mula sa third-party na naka-post sa iyong mga board, at kinakatawan at ginagarantiya mo na ang Nilalaman ng User at ang anumang nilalamang mula sa third-party na naka-post sa iyong mga board ay sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon. Maliban kung tahasang isinadaad sa Mga Tuntuning ito, sumasang-ayon kang hindi gagamitin, babaguhin, pararamihin, ipamamahagi, ibebenta, bibigyan ng lisensya o kung hindi man ay gagamitin ang aming Mga Produkto nang walang pahintulot mula sa amin.

ii. Para sa mga third party. Iginagalang ng Pinterest ang mga karapatan ng mga third party na tagagawa at may-ari ng nilalaman , at inaasahan na ganito rin ang gagawin mo. Kaya, sumasang-ayon ka na ang anumang User Content na ipo-post mo sa Pinterest ay hindi lumalabag at hindi lalabag sa anumang batas o lalabagin ang mga karapatan ng sinumang third party.

e. Feedback na ibinibigay mo

Mahalaga sa aming may marinig mula sa aming mga user, at palagi kaming interesadong malaman ang tungkol sa mga paaran na maaari naming gawing mas pambihira ang Pinterest. Kung pipiliin mong magsumite ng mga komento, ideya o feedback, sumasang-ayon ka na malay namin itong magagamit nang walang anumang paghihigpit o hindi ka babayaran. Sa pagtanggap ng iyong pagsusumite, hindi tinatalikdan ng Pintereset ang anumang karapatan na gamitin ang mga katulad o may kaugnayang Feedback na kilala dati sa Pinterest, o na binuo ng mga empleyado nito, o kinuha mula sa mga mapagkukunan maliban sa iyo.

3. Mga Tool para sa Mga May-ari ng Site

a. Mga Feature ng Site.

Naghahandog kami ng mga produktong magagamit ng mga web site at developer para maghandog ng mga feature at functionality ng Pinterest sa kanilang mga user (hal., ang “I-pin Ito” at “I-follow” na mga button) ( “Mga Feature ng Site”). Sumasang-ayon kang gamitin lang ang Mga Feature ng Site ayon sa naidokumento ng Pinterest, at susundin ang aming mga patakaran at alituntunin ng branding. Hindi mo maaaring ilagay ang Mga Feature ng Site sa isang site o serbisyo na may nilalaman na lalabag sa Mga Tuntuning ito kung ipapakita sa aming Mga Produkto. Sumasang-ayon ka rin na ang mga feature at functionality na ibinibigay ng aming Mga Feature ng Site ay ibibigay lang ng aming Mga Feature ng Site, maliban dili kaya ayon sa pinahihintulutan ng Pinterest.

b. Mga Pahintulot.

i. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Mga Feature ng Site sa iyong site o serbisyo, sumasang-ayon ka na maaaring kolektahin at gamitin ng Pinterest ang impormasyong mula sa iyo at sa iyong mga user gaya ng inilalarawan sa aming Patakaran sa Pagkapribado. Sumasang-ayon ka rin na maaaring gumamit ang Pinterest ng mga awtomatikong paraan para suriin ang iyong site o serbisyo kung saan isinama ang Mga Feature ng Site.

ii.  Ang ilan sa Mga Feature ng Site ay pinahihintulutan ka o ang iyong mga user na mag-post o dili kaya ay gawing available ang nilalaman sa aming Mga Produkto. Sa pamamagitan ng paggamit sa Mga Feature ng Site na ito, binibigyan mo ang Pinterest at mga user nito ng pahintulot sa nasabing nilalaman gaya ng isinasaad sa Seksyon 2(b). Wala sa Seksyong ito ang pipigil sa iba pang mga legal na karapatan na mayroon ang Pinterest sa nilalaman.

4. Patakaran sa Copyright

Pinagtibay at ipinatupad ng Pinterest ang Patakaran sa Copyright ng Pinterest nang alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act at iba pang naaangkop na mga batas sa copyright. Para sa karagdagang impormasyon, pakibasa ang aming Patakaran sa Copyright.

5. Seguridad

Mahalaga sa amin ang seguridad ng aming mga user. Habang nagsusumikap kaming protektahan ang seguridad ng iyong nilalaman at account, hindi maigagarantiya ng Pinterest na hindi matatalo ng mga hindi awtorisadong third party ang aming mga pamamaraan sa seguridad. Hinihiling naming panatilihin mong secure ang iyong password. Mangyaring abisuhan kaagad kami sa anumang kompromiso o hindi awtorisadong paggamit ng iyong account. Para sa mga account na ginawa sa ngalan ng isang kumpanya, organisasyon o ibang entidad, ikaw ang responsable para sa pagtiyak na mga awtorisadong indibiduwal lang ang mayroong access sa account.

6. Mga Third-party Link, Site at Serbisyo

Ang aming Mga Produkto ay maaaring may mga link sa mga third-party website, advertiser, serbisyo, espesyal na offer, o iba pang mga event o aktibidad na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Pinterest. Hindi namin iniendorso o inaako ang anumang responsibilidad para sa anumang nasahing mga third-party site, impormasyon, materyales, produkto o serbisyo. Kung ia-access mo ang anumang third-party website, serbisyo, o nilalaman mula sa Pinterest, gagawin mo ito nang ikaw ang mananagot sa panganib na idudulot nito at sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang Pinterest mula sa iyong paggamit ng o pag-access sa anumang third-party website, serbisyo, o nilalaman.

7. Pagtapos.

Maaaring tapusin o suspindihin ng Pinterest ang lisensya na ito anumang oras, nang may dahilan o wala o may abiso sa iyo. Sa pagtatapos, patuloy kang masasaklawan ng mga Seksyon 2, 3(b), at 7-13 ng Mga Tuntunin na ito.

8. Bayad-pinsala

Sumasang-ayon kang magbayad-pinsala at hindi pananagutin ang Pinterest at ang mga opisyal, direktor, empleyado at kinatawan nito, mula sa at laban sa anumang paghahabol, paghahabla, pagliligits, alitan, paghingi, mga pananagutan, pinsala, pagkalugi, at mga gastos, kabilang ang ngunit hindi limitado sa makatwirang singil ng abugado at accounting (kabilang ang mga halaga ng pagdepensa sa mga paghahabol, paghahabla o mga paglilitis na isasampa ng mga third party), sa anumang paraan na may kaugnayan sa (a) iyong pag-access sa o paggamit ng aming Mga Produkto, (b) iyong User Content, o (c) iyong paglabag sa alinman sa mga Tuntuning ito.

9. Mga Pagtatatuwa ng Pananagutan

Ang Mga Produkto at ang lahat ng kasamang nilalaman ay ibinibigay sa isang “as is” na basehan nang walang anumang garantya, ipinahayag man o ipinahiwatig.

PARTIKULAR NA ITINATATUWA NG PINTEREST ANG PANANAGUTAN SA ANUMAN AT LAHAT NG GARANTIYA AT KONDISYON NG KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, AT HINDI PAGLABAG, AT ANUMANG MGA GARANTIYA NA MAGMUMULA SA HABA NG PAKIKIPAG-DEAL O PAGGAMIT NG NEGOSYO.

Hindi responsibilidad ang Pinterest at wala itong pananagutan para sa anumang User Conent na ipo-post mo o ng sinumang ibang user o third party o na ipapadala gamit ang aming Mga Produkto. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na maaari kang malantad sa User Content na hindi tama, lumalabag, hindi naaangkop para sa mga bata, o kaya ay hindi naaangkop sa iyong layunin.

10. Limitasyon ng pananagutan

SA PINAKAMALAWAK NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, HINDI MANANAGOT ANG PINTEREST SA ANUMANG HINDI DIREKTA, HINDI SINASADYA, ESPESYAL, MAGRERESULTA O MAY PARUSANG MGA PINSALA, O ANUMANG PAGKAWALA NG MGA KITA, KUNG NATAMO NANG DIREKTA O HINDI DIREKTA, O ANUMANG PAGKAWALA NG DATA, PAGGAMIT, MABUTING KALOOBAN, O IBA PANG MATERYAL NA PAGKAWALA. HINDI KAILANMAN LALAMPAS NANG ISANG DAANG DOLYARES NG ESTADOS UNIDOS (U.S. $100.00) ANG KABUUANG PANANAGUTAN NG PINTEREST PARA SA LAHAT NG PAGHAHABOL NA MAY KAUGNAYAN SA MGA PRODUKTO O ANG MGA HALAGA NA BINAYARAN MO SA PINTEREST SA NAKARAANG TATLONG BUWAN PARA SA MGA PRODUKTO.

Sa lawak na hindi maaaring ayusin ang anumang paghahabol, hindi pagkakasundo o kontrobersiya hinggil sa mga Produkto ng Pinterest  sa ilalim ng mga naaangkop na batas o dili kaya'y: pareho kayong  sumasang-ayon ng Pinterest na ang anumang paghahabol o hindi pagkakasundo hinggil sa Pinterest ay lulutasin nang eksklusibo alinsunod sa Seksyon 12 ng Mga Tuntunin na ito.

11. Arbitrasyon

Para sa anumang alitan na mayroon ka sa Pinterest, sumasang-ayon kang makipag-ugnayan sa amin muna at susubukang lutasin nang hindi pormal ang alitan sa amin. Kung hindi malulutas ng Pinterest ang alitan  sa iyo sa hindi pormal na paraan, sumasang-ayon kaming lutasin ang anumang paghahabol, alitan, o kontrobersya (kabilang ang mga paghahabol para sa utos ng hukuman na itigil ang ginagawa o iba pang remedyong iuutos ng hukuman) na magmumula sa o na may kaugnayan sa Mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng arbitrasyon na pagpapasiyahan ng ikatlong partido sa pamamagitan ng American Arbitration Association (“AAA”) sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Komersyal na Arbitrasyon at Mga Karagdagang Pamamaraan para sa Mga Alitan na May Kaugnayan sa Consumer Related na mayroong bisa noon para sa  AAA, maliban kung isinasaad dito. Maliban kung magkakasundo kayo ng Pinterest, isasagawa ang arbitrasyon sa county kung saan ka nakatira. Magiging responsable ang bawat partido para sa pagbabayad ng anumang singi para sa pag-file sa AAA, mga bayad sa pangangasiwa at sa namamagitan alinsunod sa mga tuntunin ng AAA, maliban kung magbabayad ang Pinterest para sa makatwirang bayad para sa pag-file, pangangasiwa at bayad sa namamagitan kung ang iyong paghahabol para sa mga pinsala ay hindi lalampas sa $75,000 at walang seryosong dahilan (ayon sa sinukat ng mga pamantayang isinasaad sa  Pederal na Tuntunin ng Sibil na Pamamaraan 11(b)). Ang paggagawad na ibinigay ng namamagitan ay kabibilangan ng mga gastos ng arbitrasyon, mga makatwirang singil ng abugado at mga makatwirang gastos para sa eksperto at iba pang mga saksi, at anumang pagpapasiya na kasama sa ibinigay na paggagawad ng namamagitan ay maaaring ipasok sa anumang hukuman na mayroong kakayahan. Wala sa Seksyong ito ang pipigil sa alinmang partido mula sa paghahangad ng utos ng hukuman na itigil ang ginagawa o iba pang remedyong iuutos ng hukuman mula sa mga hukuman para sa mga bagay na may kaugnayan sa seguridad ng data, intellectual property o hindi awtorisadong access sa Serbisyo. ANG LAHAT NG PAGHAHABOL AY DAPAT IHAIN AYON SA INDIBIDUWAL NA KAPASIDAD NG MGA PARTIDO, AT HINDI BILANG NAGSASAKDAL O GRUPONG NAGHAHABLA SA ANUMANG UMANONG PAGLILITIS NG GRUPO O KINATAWAN, AT, MALIBAN KUNG SASANG-AYON KAMI, ANG NAMAMAGITAN AY HINDI MAAARING PAMAHALAAN ANG MGA PAGHAHABOL NG MAHIGIT SA ISANG TAO. SUMASANG-AYON KA NA SA PAMAMAGITAN NG PAGPASOK SA MGA TUNTUNING ITO, IKAW AT ANG PINTEREST AY TINATALIKDAN ANG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS NG HURADO O NA LUMAHOK SA ISANG PAGHAHABLA NG GRUPO.

12. Namamahalang Batas at Hurisdiksyon

Ang Mga Tuntuning ito ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California, nang walang kaugnayan sa mga prinsipyo ng pagkakaiba ng mga batas sa mga hurisdiksyon. Sumasang-ayon kaming sumuko sa personal na hurisdiksyon ng hukuman ng isang estado na matatagpuan sa San Francisco County, California o ang Distrito ng Hukuman ng Estados Unidospara sa Hilagang Distrito ng California, para sa anumang aksyon na hindi sasailalim sa Seksyon 11 (Arbitrasyon).

13. Mga Pangkalahatang Tuntunin

Mga pamamaraan ng pagbibigay ng abiso at mga pagbabago sa Mga Tuntuning ito. May karapatan ang Pinterest na alamin ang anyo at mga paraan ng pagbibigay ng mga abiso sa iyo, at sumasang-ayon kang makatanggap ng mga abisong ayon sa batas sa elektronikong paran kung pipiliin namin. Maaari naming baguhin ang Mga Tuntuning ito paminsan-minsan at palaging ipo-post sa aming website ang pinakabagong bersyon. Kung ang pagbabago, ayon sa aming pagpapasiya ay materyal, aabisuhan ka namin .

Sa pagpapatuloy ng pag-access o paggamit ng Mga Produkto pagkatapos magkabisa ang mga pagbabago,  sumasang-ayon kang masaklawan ng binagong Mga Tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, mangyaring itigil ang paggamit ng Mga Produkto.

Pagtatalaga. Ang Mga Tuntuning ito, at anumang mga karapatan at lisensyang ibinigay rito ay hindi mo maaaring ilipat o italaga, ngunit maaaring italaga ng Pinterest nang walang  paghihigpit. Ang anumang pagtatangkang ilipat o italaga na lumalabag dito ay  ipawawalang-saysay.

Kabuuang kasunduan/severabiity (pananatiling may bisa ng natitirang bahagi ng tuntunin). Ang Mga Tuntuning ito, kasama ng Patakaran sa Pagkapribado at anumang mga pagbabago at anumang karagdagang kasunduan na maaari mong pasukan sa Pinterest kaugnay sa Mga Produkto, ay dapat bumuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Pinterest hinggil sa Mga Produkto at mangingibabaw sa anumang mga tuntunin na mayroon ka sa Pinterest hinggil sa Mga Produkto. Kung ituturing na hindi balido ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito, kung gayon magiging limitado ang probisyong iyon o aalisin sa pinakamababang kinakailangan, at mananatiling may bisa ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntuning ito.

Walang pagtalikdan. Walang ituturing na higit na pagtalikdan sa alinmang tuntunin ng Mga Tuntuning ito o pagpapatuloy ng pagtalikdan ng nasabing tuntunin o anumang ibang tuntunin, at ang kabiguan ng Pinterest sa pagtiyak sa anumang karapatan o probisyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi bubuo sa isang pagtalikdan ng nasabing patakaran o probisyon.

Mga Partido. Ang Pinterest ay pandaigdigang serbisyo at ang aming pagtukoy sa Pinterest sa Mga Tuntuning ito ay kinabibilangan ng Pinterest Inc. at ang lahat ng sangay nito sa buong mundo. Kung nakatira ka sa Estados Unidos, ang Mga Tuntuning ito ay isang kontrata sa pagitan mo at ng Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Kung nakatira ka sa labas ng Estados Unidos, ang Mga Tuntuning ito ay isang kontrata sa pagitan mo at ng Pinterest Europe Ltd., isang kumpanya sa Ireland kung saan nakarehistro ang opisina nito sa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Mga ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos: Kung ikaw ay isang pederal na ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos, ang iyong paggamit ng Pinterest ay sasailalim sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Negosyo at ng pagbabagong ito.

Mga pang-estado at lokal na ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos: Kung ikaw ay isang pang-estado o lokal na ahensiya ng pamahalaan sa Estados Unidos, naaangkop ang pagbabagong ito sa Mga Tuntuning ito.