Pagpili ng naaangkop na content

Naghahanap ang mga tao sa Pinterest ng mga ideya, at maaaring ang Pin mo na ang kanilang hinahanap. Tiyaking nauugnay, interesante, at kapaki-pakinabang ang iyong Mga Pin sa lahat ng pagkakataon. Sinusubukan mo mang makipag-ugnayan sa mga taong nagpaplano ng kanilang susunod na paglalakbay, susunod na bibilhin—o susunod na meal—ganito gumawa ng mga epektibong Pin.

Mag-isip na parang isa kang Pinner

Magsimula sa pananaw ng iyong audience. Bakit sila pumupunta sa Pinterest? Anong mga uri ng mga ideya ang gusto nilang makita? At ano ang makakatulong sa kanilang maging kumpiyansa sa kanilang pasya?

Huwag makuntento sa mga kuha ng produkto

Mag-isip ng mga paksang magpapakita sa kaangkupan ng iyong brand o produkto sa buhay ng isang tao. Kung nagbebenta ka ng mga damit, maaari mong ipakita sa mga tao kung paano gumawa ng magandang capsule wardrobe. Kung nag-aalok ka ng mga serbisyong naugnay sa mga bulaklak, maaari mong ipakita sa mga tao kung paano pumili ng naaangkop na color palette para sa kanilang party. Paganahin ang iyong imahinasyon, at bigyan ang mga tao ng mga ideya sa kung paano nila magagamit ang mga iniaalok mo. 

Magplano nang maaga

Nagsisimulang magplano ang mga tao para sa mga event at holiday sa Pinterest bago pa simula pumunta sa ibang site. Ilabas kaagad ang iyong content na naaangkop sa season para masulit ang oportunidad. Sa pangkalahatan, inirerekomenda naming ilabas ang content na naaangkop sa season sa loob ng ~45 araw bago ang isang holiday o espesyal na event. Makakakita sa amingseasonal planner ng higit pang detalyadong impormasyon para sa mga partikular na event.

Muling gamitin ang mga larawan mula sa ibang lugar sa ibang paraan

Kung hindi ka makakagawa ng maraming bagong larawan nang minsanan, huwag mag-aalala: Maraming paraan para muling mapakinabangan ang iyong dati nang creative sa ibang paraan, at magamit ito sa Pinterest. Sundin ang aming pinakamahuhusay na kagawian sa creative para matiyak na tama ang mga pinipili mong larawan para sa Pinterest.

Piliin ang tamang landing page

Kapag na-click ng isang tao ang iyong Pin, ibig sabihin, naghahanap siya ng higit pang impormasyon tungkol dito. Tiyaking magkatulad ang hitsura at paksa ng iyong Pin at ng landing page nito. Halimbawa, dapat dumirekta ang isang Pin ng produkto sa page kung saan makakabili ang mga tao ng ganoong produkto. Ang Pin ng pelikula ay dapat dumirekta sa mga trailer o review. Hindi dapat maramdaman ng mga taong nalinlang sila dahil hindi nauugnay ang landing page na napuntahan nila matapos nilang i-click ang isang Pin.

Gumawa ng maraming Pin para sa iisang landing page

Ayos lang magkaroon ng maraming Pin na dumidirekta sa iisang lugar. Sa katunayan, mainam mag-save ng iba't ibang larawan na nakakahikayat ng iba't ibang uri ng tao. Tiyakin lang na magsusulat ka ng magkakaibang paglalarawan para sa bawat Pin—papahusayin nito ang iyong SEO.

Gumamit ng video para magbahagi ng mga nakakaengganyong kwento

Makakatulong ang visuals, tunog, at motion sa pagsasabuhay ng iyong mga ideya sa Pinterest. Mainam ang maiikling video para sa mga layunin gaya ng pagpapalaganap ng kamalayan o pagkukwento. Gumawa ng mas mahahabang video kung gusto mong may gawin ang mga tao sa iyong ideya, halimbawa, kaalaman sa produkto o mga tutorial sa proyekto. Anuman ang iyong piliin, tiyaking maipapabatid mo ang iyong mensahe kahit naka-off ang tunog.

Gamitin ang iyong mga paglalarawan

Huwag kalimutang punan ang iyong field ng paglalarawan—mahalagang magbigay ng higit pang konteksto at ipakita ang iyong branding. Maaaring maputol ang mga paglalarawan sa feed view, pero makikita ng mga tao ang kumpletong paglalarawan kapag nag-click sila ng Pin para makita ito nang malapitan. Isulat ang iyong paglalarawan at tiyaking tumutugma ito sa iyong paksa at layunin. Kung nagbabahagi ka ng recipe, mainam na banggitin mo ang mga pangunahing sangkap at paraan ng paghahanda nito. Kung nagbabahagi ka ng Pin ng paglalakbay, maaari kang magdagdag ng mga ideya para sa mga aktibidad sa lugar na iyon. At kung sinusubukan mong makakuha ng mga pag-click, tiyaking magsasama ka ng call to action!  

Tiyaking lalabas ang iyong Mga Pin sa paghahanap sa Pinterest sa pamamagitan ng paggamit ng mga keyword sa iyong mga field ng paglalarawan. Pag-isipan kung kailan mo gustong lumabas ang iyong Pin, at kung sino ang gusto mong makakita nito. Ipagpalagay nating isa kang kumpanya ng mga serbisyo sa pananalapi at sinusubukan mong makipag-ugnayan sa mga bagong bumibili ng bahay. Mainam na magsama ka ng mga salita gaya ng “pagbili ng bahay” at “pinansyal na tulong.” Para sa mga ideya sa keyword, subukang i-type ang iyong paksa sa bar sa paghahanap sa Pinterest. Makakakita ka ng mga iminumungkahing paghahanap para sa mga nauugnay na paksa, batay sa kung ano ang sikat sa Pinterest. Subukang isama ang mga keyword na iyon sa paglalarawan ng iyong Pin, kung naaangkop.

Magdagdag ng mga nauugnay na hashtag

Gumamit ng ilang hashtag sa kopya ng iyong paglalarawan para ma-optimize ito para sa paghahanap. Sa Pinterest, gumagamit ang mga tao ng mga hashtag sa pagtuklas ng trending na content. Gumagana ang mga hashtag bilang malawak na termino ng paghahanap, at hindi bilang mga biro, meme, o komentaryo. Maaari mong gamitin ang #springfashion, pero hindi ang #ilookterribleinhats dahil hindi ito isang naaangkop na hashtag sa Pinterest.