Användarvillkor för företag

(Gäller från den 25 maj 2018)

Tack för att du använder Pinterest!

Dessa användarvillkor för företag (”Villkor”) reglerar ditt företags tillgång till och användning av Pinterests webbplats, appar, API:er och widgets (”Pinterest” eller ”Tjänsten”). Läs igenom villkoren noga och kontakta oss om du har några frågor. Genom att skapa ett konto (“Företagskonto”) eller genom att använda vår Tjänst godkänner du dessa Villkor, vår sekretesspolicy och våra Community-riktlinjer.

1. Vår Tjänst

Pinterest hjälper dig att upptäcka och göra saker som du gillar. För att kunna göra detta visar vi dig saker som vi tror är relevanta, intressanta och anpassade för dig baserat på din aktivitet onsite och offsite. För att tillhandahålla vår Tjänst måste vi kunna identifiera dig och dina intressen. Några av de saker som vi visar dig är reklam från annonsörer. Det är en del av vår Tjänst att säkerställa att även marknadsfört innehåll är relevant och intressant för dig. Du kan identifiera detta innehåll eftersom det kommer att vara tydligt märkt.

2. Använda Pinterest

a. Vem får använda Pinterest?

Du får endast använda vår Tjänst om du lagligen får ingå ett bindande avtal med Pinterest, och endast i enlighet med dessa Villkor och alla gällande lagar. När du skapar ett företagskonto måste du lämna korrekt och fullständig information till oss. Du får inte använda vår tjänst om det leder till att Pinterest bryter mot amerikanska sanktioner. Genom att godkänna dessa villkor intygar du att du inte tillhör en sanktionerad part, befinner dig i ett sanktionerat land eller på annat sätt omfattas av amerikanska sanktioner. All användning eller åtkomst av personer under 13 år är förbjuden. Om du öppnar ett konto för ett företags, en organisations eller annan enhets räkning, (a) inkluderar "du" dig och den enheten och (b) du garanterar att du har behörighet att förläna de tillstånd och licenser som anges i dessa Villkor och förbinda enheten till dessa Villkor, samt att du samtycker till dessa Villkor för enhetens räkning. En del av vår Tjänst kan inkludera programvara som hämtas till din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet. Du godkänner att vi automatiskt får uppdatera programvaran samt att dessa Villkor kommer att gälla alla uppdateringar.

b. Vår licens till dig.

Under förutsättning att dessa Villkor och våra policyer efterföljs (inklusive våra Community-riktlinjer) ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och återkallelig licens för att använda vår Tjänst.

3. Ditt innehåll

a. Publicera innehåll

Pinterest låter dig publicera innehåll, inklusive bilder, kommentarer, länkar och annat material. Allt som du publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt på Pinterest benämns som ”Användarinnehåll”. Du behåller alla rättigheter till och är ensam ansvarig för det Användarinnehåll som du publicerar på Pinterest.

b. Hur Pinterest och andra kan använda ditt innehåll

Du ger Pinterest och våra användare en icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtlig, licensierbar och global licens att använda, lagra, visa, reproducera, spara, modifiera, skapa härledningar från, förevisa och distribuera ditt Användarinnehåll på Pinterest i syfte att driva, utveckla, tillhandahålla och använda Tjänsten. Inget av det som anges i dessa villkor begränsar andra juridiska rättigheter som Pinterest eventuellt har i förhållande till användarinnehåll, till exempel enligt andra licenser. Vi förbehåller oss rätten att av vilken som helst anledning ta bort eller modifiera Användarinnehåll eller ändra hur den används i Tjänsten, inklusive Användarinnehåll som vi anser strider mot dessa Villkor, våra Community-riktlinjer eller mot våra policyer.

c. Hur länge behåller vi ditt innehåll

Efter uppsägning eller avaktivering av ditt konto, eller om du tar bort Användarinnehåll från Pinterest, kan vi behålla ditt Användarinnehåll under en rimlig tid för säkerhetskopiering, arkivering eller granskning. Dessutom kan Pinterest och våra användare spara och fortsätta att använda, lagra, visa, reproducera, spara, modifiera, skapa härledningar från, förevisa och distribuera allt ditt användarinnehåll som andra användare har lagrat eller delat via Pinterests Tjänst.

d. Ditt ansvar för ditt innehåll

i. Gentemot Pinterest och vår community.

Pinterest är en kreativ och positiv plats där du och andra användare utforskar och delar sådant som du tycker om. För att det ska förbli så måste du följa vår pin-etikett och våra policyer, inklusive våra Community-riktlinjer. Du får inte publicera Användarinnehåll som bryter mot eller uppmuntrar agerande som bryter mot lagar eller regler inklusive, men inte begränsat till, lagar eller regler som är tillämpliga för din verksamhet eller lagar eller regler som är tillämpliga för marknadsföring. Du är ansvarig för Användarinnehåll och innehåll från tredje part som publiceras på dina anslagstavlor och du anger och garanterar att Användarinnehåll och allt innehåll från tredje part som publiceras på dina anslagstavlor följer tillämpliga lagar och regler. Du samtycker till att inte använda, modifiera, reproducera, distribuera, sälja, licensera eller på annat sätt använda vår Tjänst utan vår tillåtelse, förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.

ii. Gentemot utomstående.

Pinterest respekterar utomstående skapares och innehållsägares rättigheter och förväntar sig att även du gör det. Därför samtycker du till att det Användarinnehåll som du publicerar på Pinterest inte bryter mot någon lag eller inkräktar på utomståendes rättigheter och inte heller kommer att göra det.

e. Feedback från dig

Vi uppskattar feedback från våra användare och är alltid intresserade av information om hur vi kan göra Pinterest ännu bättre. Om du väljer att skicka in kommentarer, idéer eller feedback samtycker du till att vi har rätt att använda dem utan begränsningar och utan att kompensera dig. Genom att ta emot den här typen av information avsäger sig Pinterest inte några rättigheter att använda liknande eller relaterad feedback som tidigare har kommit till Pinterests kännedom, utvecklats av Pinterests anställda eller hämtats in från andra källor.

4. Verktyg för webbplatsägare

a. Webbplatsfunktioner.

Vi erbjuder produkter som webbplatser och utvecklare kan använda för att erbjuda sina användare Pinterest-funktioner, till exempel Pin It-knappen och Följ-knappen ("Webbplatsfunktioner"). Du samtycker till att endast använda webbplatsfunktionerna på det sätt som angivits av Pinterest samt i enlighet med våra policyer och varumärkesriktlinjer. Du får inte lägga in Webbplatsfunktioner på en webbplats eller tjänst med innehåll som, om det skulle visas på Pinterest, skulle bryta mot dessa Villkor. Du samtycker även till att de Pinterest-funktioner som tillhandahålls via våra Webbplatsfunktioner enbart tillhandahålls av våra Webbplatsfunktioner, förutom enligt vad som i övrigt tillåtits av Pinterest.

b. Behörigheter

i. Genom att integrera Webbplatsfunktioner på din webbplats eller i din tjänst samtycker du till att Pinterest får samla in och använda information från dig och dina användare enligt vad som beskrivs i vår Sekretesspolicy. Du samtycker också till att Pinterest får använda automatiserade metoder för att analysera din webbplats eller tjänst där Webbplatsfunktioner har integrerats.

ii.  Vissa Webbplatsfunktioner gör det möjligt för dig eller dina användare att publicera eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt i vår Tjänst. Genom att använda Webbplatsfunktionerna ger du Pinterest och dess användare behörighet till sådant innehåll enligt avsnitt 3(b). Ingenting i detta avsnitt begränsar övriga juridiska rättigheter som Pinterest kan ha till innehållet.

5. Upphovsrättspolicy

Pinterest har antagit och genomfört Pinterests policy för upphovsrätt i enlighet med Digital Millennium Copyright Act och andra gällande upphovsrättslagar. Om du vill ha mer information läser du vår upphovsrättspolicy.

6. Säkerhet

Vi prioriterar våra användares säkerhet. Pinterest arbetar hårt för att skydda ditt innehåll och ditt konto, men kan inte garantera att obehöriga utomstående parter inte kan ta sig förbi våra säkerhetssystem. Vi ber dig att skydda ditt lösenord. Om du upptäcker hot mot eller obehörig användning av ditt konto ska du kontakta oss omedelbart. När det gäller konton som skapats för ett företags, en organisations eller annan enhets räkning är du ansvarig för att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till kontot.

7. Tredje parters länkar, webbplatser och tjänster

Pinterest kan innehålla länkar till webbplatser, annonsörer, tjänster, specialerbjudanden eller andra evenemang och aktiviteter som inte ägs eller kontrolleras av Pinterest. Vi stöder inte och tar inte något ansvar för tredje parters webbplatser, information, material, produkter eller tjänster. Om du använder tredje parters webbplatser, tjänster eller innehåll gör du det på egen risk och samtycker till att Pinterest inte ansvarar för några följder av din användning av eller åtkomst till tredje parters webbplatser, tjänster eller innehåll.

8. Uppsägning

Pinterest kan säga upp eller häva din rätt att få tillgång till eller använda Tjänsten av någon anledning genom lämpligt meddelande. Vi kan avsluta eller stänga av din tillgång omedelbart och utan förvarning om vi har en bra anledning, inklusive brott mot dessa Villkor eller våra Community-riktlinjer. Vid uppsägning fortsätter du att vara bunden av avsnitt 3, 4(b) och 9 i dessa Villkor.

9. Ersättning

Du samtycker till att hålla Pinterest och våra respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter skadeslösa gentemot och ersätta dem för alla anspråk, rättsprocesser, förfaranden, tvister, krav, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive bland annat rimliga juridiska och redovisningskostnader (inklusive kostnader för försvar vid anspråk, rättsprocesser eller förfaranden som drivs av tredje part), som på något sätt uppstår i samband med (a) din åtkomst till eller användning av vår Tjänst, (b) ditt Användarinnehåll eller (c) din överträdelse av någon bestämmelse i dessa Villkor.

10. Ansvarsfriskrivningar

Vår Tjänst och allt innehåll på Pinterest tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd.

PINTEREST FRÅNSÄGER SIG I SYNNERHET ANSVAR FÖR GARANTIER OCH VILLKOR SOM GÄLLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG, SAMT ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV AFFÄRSFÖRFARANDE ELLER HANDELSSED.

Pinterest tar inget ansvar eller rättsligt ansvar för Användarinnehåll som du eller någon annan person eller en tredje part har lagt upp eller skickat med hjälp av vår Tjänst. Du förstår och godkänner att du kan bli utsatt för Användarinnehåll som är felaktigt, stötande, olämpligt för barn eller på annat sätt olämpligt för ditt syfte.

11. Ansvarsbegränsning

I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, ANSVARAR PINTEREST INTE FÖR EVENTUELLA DIREKT ELLER INDIREKT ÅSAMKADE INDIREKTA, TILLHÖRANDE, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER STRAFFBARA SKADOR ELLER FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV VINST ELLER INKOMST, INTE HELLER FÖR FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER. PINTERESTS TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK I SAMBAND MED TJÄNSTEN SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ETTHUNDRA DOLLAR (US $100.00) ELLER DEN SUMMA SOM DU HAR BETALAT FÖR TJÄNSTEN UNDER DE SENASTE TRE MÅNADERNA.

I den utsträckning eventuella anspråk, tvister eller kontroverser angående Pinterest eller vår Tjänst inte är skiljedomsmässiga enligt gällande lagar eller på annat sätt: är du och Pinterest båda överens om att alla anspråk eller tvister angående Pinterest kommer att lösas exklusivt i enlighet med avsnitt 13 i dessa Villkor.

12. Skiljeförfarande

I samband med eventuella tvister som du har med Pinterest samtycker du till att först kontakta oss och försöka lösa tvisten informellt med oss. Om vi behöver kontakta dig kommer vi göra det på den e-postadress som finns på ditt företagskonto. Om Pinterest inte har kunnat lösa tvisten med dig informellt är vi överens om att lösa alla anspråk, tvister eller kontroverser (exklusive anspråk för förbudsföreläggande eller annan skälig lättnad) som uppstår på grund av eller i samband med eller relaterade till dessa Villkor genom bindande skiljeförfarande eller (för berättigade anspråk) i småmålsdomstol.

Skiljeförfarande är ett mer informellt sätt att lösa våra meningsskiljaktigheter än en domstolsrättegång. Ett skiljeförfarande använder till exempel en neutral skiljedomare i stället för en domare eller jury, vilket innebär begränsade upptäckter och begränsad granskning av domstolarna. Fastän processen är mer informell kan skiljemännen tilldela samma skador och åtgärder som en domstol kan. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till att US Federal Arbitration Act reglerar tolkningen och tillämpningen av denna bestämmelse, och att du och Pinterest båda avstår rätten till en rättegång med jury eller att delta i grupptalan. Skiljemannen har exklusiv behörighet att lösa tvister om tolkningen, tillämpligheten eller verkställbarheten i detta bindande skiljeförfarande. Detta skiljedomsdokument skall fortsätta att äga giltighet efter uppsägning av detta avtal och uppsägning av ditt företagskonto.

Alla skiljeförfaranden kommer att administreras av American Arbitration Association ("AAA") enligt de skiljedomsregler för konsumenter då i kraft för AAA, med undantag av vad som anges här. Du hittar formulären på www.adr.org. Såvida inte du och Pinterest kommer överens om annat, kommer skiljeförfarandet att genomföras i länet (eller kommunen) där du är bosatt. Båda parter ansvarar för att betala AAA:s kostnader för arkivering, administration och skiljedomare enligt AAA:s regler, förutom att Pinterest betalar för rimliga kostnader för arkivering, administration och skiljedomare som du har ådragit dig, under förutsättning att ditt anspråk inte överstiger 75 000 USD och är välgrundat (enligt de standarder som anges i regel 11(b) i de amerikanska civilrättsliga processreglerna Federal Rules of Civil Procedure). Om ditt anspråk uppgår till 10 000 dollar eller mindre, är vi överens om att du kan välja om skiljeförfarandet ska utföras uteslutande på grundval av handlingar som lämnats till skiljemannen, genom rättegång via telefon eller genom rättegång på plats enligt AAA-reglerna . Om ditt anspråk överstiger 10 000 dollar kommer rätten till en rättegång att bestämmas av AAA:s regler. Oavsett på vilket sätt skiljeförfarandet genomförs, ska skiljedomaren utfärda ett motiverat skriftligt beslut som förklarar de väsentliga slutsatserna som ligger till grund för tilldelningen, och eventuell dom om skiljedomarens tilldelning får föras in i en behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt ska förhindra någon av parterna från att söka skadestånd eller annan kompensation från domstolarna, inklusive för frågor som gäller datasäkerhet, immateriell egendom samt obehörig åtkomst till Tjänsten. ALLA ANSPRÅK MÅSTE GÖRAS I PARTERNAS PERSONLIGA KAPACITET, INTE SOM KÄRANDE ELLER MEDLEM AV EN HÄVDAD GRUPPTALAN ELLER NÅGOT REPRESENTATIVT FÖRFARANDE. OM INTE ANNAT ÖVERENSKOMS KAN SKILJEDOMAREN INTE FÖRENA ANSPRÅK FRÅN FLER ÄN EN PERSON. GENOM ATT GODTA DESSA VILLKOR SAMTYCKER DU TILL ATT BÅDE DU OCH PINTEREST AVSÄGER SIG RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT DELTA I GRUPPTALAN.

INGENTING I DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKALL PÅVERKA EVENTUELLA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR DIG. I den utsträckning eventuella anspråk, tvister eller kontroverser angående Pinterest eller vår Tjänst inte är skiljedomsmässiga enligt gällande lagar eller på annat sätt: är du och Pinterest båda överens om att alla anspråk eller tvister angående Pinterest kommer att lösas exklusivt i enlighet med avsnitt 13 i dessa Villkor.

13. Tillämplig lag och domsrätt

Villkoren omfattas av lagarna i delstaten Kalifornien i USA, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. San Francisco County, Kalifornien, eller United States District Court for the Northern District of California är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår från eller i samband med detta avtal och vår tvist kommer att fastställas enligt kalifornisk lag.

14. Allmänna villkor

Anmälningsförfaranden och ändringar av dessa villkor

Pinterest förbehåller sig rätten att fastställa format och metod för tillhandahållande av meddelanden till dig, och du samtycker till att ta emot juridisk information elektroniskt, om vi väljer att skicka den på det sättet. Vi kan ändra dessa Villkor med jämna mellanrum. Den senaste versionen publiceras alltid på vår webbplats. Om en ändring enligt vårt eget gottfinnande är av avgörande betydelse kommer vi att informera dig.

Genom att fortsätta att öppna eller använda Tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker du till att följa de ändrade Villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, ska du sluta använda Tjänsten.

Uppdrag

Dessa villkor, och eventuella rättigheter och licenser som beviljats i enlighet med dessa, får inte överlåtas eller upplåtas av dig, men kan upplåtas av Pinterest utan begränsning. Alla försök till överlåtelse eller upplåtelse i strid med dessa skall betraktas som ogiltiga.

Hela avtalet/uppdelning av avtalet

Villkoren, tillsammans med Sekretesspolicyn och alla ändringar och eventuella ytterligare avtal du och Pinterest kan tänkas ingå i samband med Tjänsten, utgör hela avtalet mellan dig och Pinterest i samband med Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal i samband med Tjänsten som du har med Pinterest. Om någon bestämmelse i Villkoren förklaras ogiltig, ska ifrågavarande bestämmelse begränsas eller elimineras i minsta möjliga nödvändiga utsträckning, och resterande bestämmelser i Villkoren förblir i full kraft.

Icke-avstående

Inget avstående från någon av bestämmelserna i Villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller kontinuerligt avstående från ifrågavarande bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Om Pinterest underlåter att hävda någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren ska detta inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

Parter

Om du bor i USA är dessa Villkor ett avtal mellan dig och Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Om du bor utanför är dessa Villkor ett avtal mellan dig och Pinterest Europe Ltd., ett irländskt företag med säte på Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

USA:s statliga myndigheter: Om du är en myndighet i USA, lyder din användning av Pinterest under dessa Villkor samt detta tillägg.

USA:s delstats- och lokala myndigheter: Om du är en delstats- eller lokal myndighet i USA, gäller detta tillägg för Villkoren.

 

Gäller från den 25 maj 2018