Användarvillkor för företag

Tack för att du använder Pinterest!

Dessa användarvillkor för företag ("Företagsvillkor") reglerar din åtkomst till och användning av Pinterests webbplats, produkter och tjänster ("Produkter") i kommersiellt syfte. Läs igenom villkoren noga och kontakta oss om du har några frågor. När du skapar ett kommersiellt konto, eller får åtkomst till eller använder våra produkter, samtycker du till att följa dessa villkor och vår integritetspolicy. Du bekräftar även att du har läst och godkänt vår policy för tillåten användning samt vår policy för cookies.

1. Använda Pinterest

a. Vem får använda Pinterest?

Du får endast använda våra produkter om du har rätt att ingå ett bindande avtal med Pinterest. Användningen måste ske i enlighet med dessa villkor och all tillämplig lagstiftning. När du skapar ett Pinterest-konto måste du lämna korrekt och fullständig information till oss. All användning eller åtkomst av personer under 13 år är förbjuden. Om du öppnar ett konto för ett företags, en organisations eller annan enhets räkning, (a) inkluderar "du" dig och den enheten och (b) du hävdar och garanterar att du har behörighet att förläna de tillstånd och licenser som anges i dessa villkor och förbinda enheten till dessa villkor, samt att du samtycker till dessa villkor för enhetens räkning. En del av våra produkter kan vara programvara som hämtas till din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet. Du samtycker till att vi automatiskt får uppgradera dessa produkter. Dessa villkor är tillämpliga för sådana uppdateringar.

b. Vår licens till dig

I enlighet med dessa villkor och våra policyer (inklusive våra användarregler) ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtlig samt återkallelig licens att använda våra produkter.

2. Ditt innehåll

a. Publicera innehåll

Pinterest gör det möjigt att publicera innehåll, inklusive foton, kommentarer, länkar och annat material. Allt som du publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt via våra Produkter kallas användarinnehåll. Du behåller alla rättigheter till och är ensam ansvarig för det användarinnehåll som du publicerar på Pinterest.

b. Hur Pinterest och andra användare kan använda ditt innehåll

Du ger Pinterest och våra användare en icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtlig, licenserbar och global licens att använda, lagra, visa, reproducera, spara, modifiera, skapa härledningar från, förevisa och distribuera ditt användarinnehåll på Pinterest i syfte att driva, utveckla, tillhandahålla och använda produkterna. Inget av det som anges i dessa villkor begränsar andra juridiska rättigheter som Pinterest eventuellt har i förhållande till användarinnehåll, till exempel enligt andra licenser. Vi förbehåller oss rätten att av vilken som helst anledning ta bort eller modifiera användarinnehåll, inklusive användarinnehåll som vi anser strider mot dessa villkor eller mot våra policyer.

c. Hur länge sparar vi ditt innehåll

Efter att ditt konto har avslutats eller avaktiverats eller om du tar bort användarinnehåll från Pinterest, kan vi spara ditt användarinnehåll under en period som ur kommersiell synvinkel är rimlig med tanke på säkerhetskopiering, arkivering eller granskning. Dessutom kan Pinterest och våra användare spara och fortsätta att använda, lagra, visa, reproducera, lägga till (pin) modifiera, skapa härledningar från, förevisa och distribuera allt ditt användarinnehåll som andra användare har lagrat eller delat via Pinterest.

d. Ditt ansvar för ditt innehåll

i.Gentemot Pinterest och vår community. Pinterest är en kreativ och positiv plats där du och andra användare utforskar och delar sådant som du tycker om. För att det ska förbli så måste du följa vår pinetikett och våra policyer, inklusive våra användarregler. Du får inte publicera användarinnehåll som bryter mot eller uppmuntrar agerande som bryter mot lagar eller regler inklusive, men inte begränsat till, lagar eller regler som är tillämpliga för din verksamhet eller lagar eller regler som är tillämpliga för marknadsföring. Du är ansvarig för användarinnehåll och innehåll från tredje part som publiceras på dina anslagstavlor och du anger och garanterar att användarinnehåll och allt innehåll från tredje part som publiceras på dina anslagstavlor följer tillämpliga lagar och regler. Du samtycker till att inte använda, modifiera, reproducera, distribuera, sälja, licensera eller på annat sätt använda våra Produkter utan vår tillåtelse, förutom enligt vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.

ii. Gentemot utomstående. Pinterest respekterar utomstående skapares och innehållsägares rättigheter och förväntar sig att även du gör det. Därför samtycker du till att det användarinnehåll som du publicerar på Pinterest inte bryter mot någon lag eller inkräktar på utomståendes rättigheter och inte heller kommer att göra det.

e. Feedback från dig

Vi uppskattar feedback från våra användare och är alltid intresserade av information om hur vi kan göra Pinterest ännu bättre. Om du väljer att skicka in kommentarer, idéer eller feedback samtycker du till att vi har rätt att använda dem utan begränsningar och utan att kompensera dig. Genom att ta emot den här typen av information avsäger sig Pinterest inte några rättigheter att använda liknande eller relaterad feedback som tidigare har kommit till Pinterests kännedom, utvecklats av Pinterests anställda eller hämtats in från andra källor än du.

3. Verktyg för webbplatsägare

a. Webbplatsfunktioner

Vi erbjuder produkter som webbplatser och utvecklare kan använda för att erbjuda sina användare Pinterest-funktioner, till exempel Pin It-knappen och Följ-knappen ("Webbplatsfunktioner"). Du samtycker till att endast använda webbplatsfunktionerna på det sätt som angivits av Pinterest samt i enlighet med våra policyer och varumärkesriktlinjer. Du får inte lägga in webbplatsfunktioner på en webbplats eller tjänst med innehåll som, om det skulle visas på våra produkter, skulle bryta mot dessa villkor. Du samtycker även till att de Pinterest-funktioner som tillhandahålls via våra webbplatsfunktioner enbart tillhandahålls av våra webbplatsfunktioner, förutom enligt vad som i övrigt tillåtits av Pinterest.

b. Behörigheter

i. Genom att integrera webbplatsfunktioner på din webbplats eller i din tjänst samtycker du till att Pinterest får samla in och använda information från dig och dina användare enligt vad som beskrivs i vår sekretesspolicy. Du samtycker också till att Pinterest får använda automatiserade metoder för att analysera din webbplats eller tjänst där webbplatsfunktioner har integrerats.

ii. Vissa webbplatsfunktioner gör det möjligt för dig eller dina användare att publicera eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt i våra produkter. Genom att använda webbplatsfunktionerna ger du Pinterest och dess användare behörighet till sådant innehåll enligt avsnitt 2(b). Ingenting i detta avsnitt begränsar övriga juridiska rättigheter som Pinterest kan ha till innehållet.

4. Upphovsrättspolicy

Pinterest har antagit och implementerat Pinterests upphovsrättspolicy enligt den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act och andra tillämpliga lagar om upphovsrätt. Om du vill ha mer information läser du vår upphovsrättspolicy.

5. Säkerhet

Vi prioriterar våra användares säkerhet. Pinterest arbetar hårt för att skydda ditt innehåll och ditt konto, men kan inte garantera att obehöriga utomstående parter inte kan ta sig förbi våra säkerhetssystem. Vi ber dig att skydda ditt lösenord. Om du upptäcker hot mot eller obehörig användning av ditt konto ska du kontakta oss omedelbart. När det gäller konton som skapats för ett företags, en organisations eller annan enhets räkning är du ansvarig för att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till kontot.

6. Tredje parters länkar, webbplatser och tjänster

Våra produkter kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, annonsörer, tjänster, specialerbjudanden eller andra evenemang och aktiviteter som inte ägs eller kontrolleras av Pinterest. Vi stöder inte och tar inte något ansvar för tredje parters webbplatser, information, material, produkter eller tjänster. Om du använder tredje parters webbplatser, tjänster eller innehåll gör du det på egen risk och samtycker till att Pinterest inte ansvarar för några följder av din användning av eller åtkomst till tredje parters webbplatser, tjänster eller innehåll.

7. Uppsägning

Pinterest kan när som helst säga upp eller återkalla denna licens, med eller utan orsak eller förvarning. Vid uppsägning är du fortfarande skyldig att följa avsnitt 2, 3(b) och 7-13 i dessa villkor.

8. Ersättning och skadeslöshet

Du samtycker till att hålla Pinterest och våra respektive tjänstemän, chefer, anställda och representanter skadeslösa gentemot och ersätta dem för alla anspråk, rättsprocesser, förfaranden, tvister, krav, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive bland annat rimliga juridiska och redovisningskostnader (inklusive kostnader för försvar vid anspråk, rättsprocesser eller förfaranden som drivs av tredje part), som på något sätt uppstår i samband med (a) din åtkomst till eller användning av våra produkter, (b) ditt användarinnehåll eller (c) din överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor.

9. Friskrivningar

Produkterna och allt innehåll som inkluderas tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon form av vare sig uttrycklig eller underförstådd garanti.

PINTEREST FRÅNSÄGER SIG I SYNNERHET ANSVAR FÖR GARANTIER OCH VILLKOR SOM GÄLLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG, SAMT ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV AFFÄRSFÖRFARANDE ELLER HANDELSSED.

Pinterest tar inte på sig något ansvar för användarinnehåll som du eller någon annan användare eller tredje part publicerar eller överför med hjälp av våra produkter. Du förstår och samtycker till att du kan exponeras för användarinnehåll som är felaktigt, stötande, olämpligt för barn eller på annat sätt olämpligt för ditt syfte.

10. Ansvarsbegränsning

I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, ANSVARAR PINTEREST INTE FÖR EVENTUELLA DIREKT ELLER INDIREKT ÅSAMKADE INDIREKTA, TILLHÖRANDE, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER STRAFFBARA SKADOR ELLER FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV VINST ELLER INKOMST, INTE HELLER FÖR FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER. PINTERESTS TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK I SAMBAND MED PRODUKTERNA SKA INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET STÖRRE AV ETTHUNDRA (100) USD ELLER DEN SUMMA SOM DU HAR BETALAT FÖR PRODUKTERNA UNDER DE SENASTE TRE MÅNADERNA.

I den mån ett anspråk, tvist eller kontrovers om Pinterest eller våra produkter inte kan avgöras genom skiljedom enligt gällande lagar eller på annat sätt: är du och Pinterest överens om att alla anspråk eller tvister angående Pinterest kommer att lösas i enlighet med sektion 12 i dessa villkor.

11. Skiljedomsförfarande

I samband med eventuella tvister som du har med Pinterest samtycker du till att först kontakta oss och försöka lösa tvisten informellt med oss. Om Pinterest inte har lyckats lösa tvisten informellt med dig, samtycker båda parter till att lösa alla anspråk, tvister eller kontroverser (exklusive anspråk om föreläggande eller motsvarande) som uppstår till följd av, i samband med eller i relation till dessa villkor, genom ett bindande skiljedomsförfarande via American Arbitration Association (“AAA”) enligt de regler för skiljedomsförfaranden (Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) som för närvarande tillämpas av AAA, förutom enligt vad som anges här. Såvida du och Pinterest inte kommer överens om annat ska skiljedomsförfarandet ske i den region där du bor. Båda parter ansvarar för att betala AAA:s kostnader för arkivering, administration och skiljedomare enligt AAA:s regler, förutom att Pinterest betalar för rimliga kostnader för arkivering, administration och skiljedomare som du har ådragit dig, under förutsättning att ditt anspråk inte överstiger 75 000 USD och är välgrundat (enligt de standarder som anges i regel 11(b) i de amerikanska civilrättsliga processreglerna Federal Rules of Civil Procedure). Skiljedomarens ersättning ska inkludera kostnader för skiljeförfarandet, rimliga kostnader för juridiska ombud samt rimliga kostnader för experter och andra vittnen. Skiljedomarens eventuella beslut om ersättning får anhängiggöras vid behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt ska förhindra någon av parterna att erhålla ett föreläggande eller motsvarande av en domstol i frågor som gäller datasäkerhet, immateriell egendom och obehörig åtkomst till tjänsten. ALLA ANSPRÅK MÅSTE GÖRAS I PARTERNAS PERSONLIGA KAPACITET, INTE SOM KÄRANDE ELLER MEDLEM AV EN HÄVDAD GRUPPTALAN ELLER NÅGOT REPRESENTATIVT FÖRFARANDE. OM INTE ANNAT ÖVERENSKOMS KAN SKILJEDOMAREN INTE FÖRENA ANSPRÅK FRÅN FLER ÄN EN PERSON. GENOM ATT GODTA DESSA VILLKOR SAMTYCKER DU TILL ATT BÅDE DU OCH PINTEREST AVSÄGER SIG RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT DELTA I GRUPPTALAN.

12. Tillämplig lag och domsrätt

Villkoren omfattas av lagarna i delstaten Kalifornien i USA, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Båda parter samtycker till att underställa oss en delstatlig domstol i San Francisco County eller United States District Court for the Northern District of California, för alla förfaranden som inte gäller avsnitt 11 (Skiljedomsförfarande).

13. Allmänna villkor

Procedur för meddelanden och ändringar av dessa villkor. Pinterest förbehåller sig rätten att fastställa format och metod för tillhandahållande av meddelanden till dig, och du samtycker till att ta emot juridisk information elektroniskt, om vi väljer att skicka den på det sättet. Vi kan ändra dessa villkor med jämna mellanrum. Den senaste versionen publiceras alltid på vår webbplats. Om en ändring enligt vårt eget gottfinnande är av avgörande betydelse kommer vi att informera dig.

Genom att fortsätta att öppna eller använda produkterna efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker du till att följa de ändrade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, ska du sluta använda produkterna.

Överlåtelse. Du får inte överlåta villkoren eller de rättigheter och licenser som medges i dem. Pinterest får överlåta dem utan begränsning. Alla försök till överföring eller överlåtelse som strider mot denna bestämmelse är ogiltiga.

Hela avtalet/enskilda bestämmelsers ogiltighet. Villkoren, tillsammans med sekretesspolicyn och alla ändringar och eventuella ytterligare avtal du och Pinterest kan tänkas ingå i samband med produkterna, utgör hela avtalet mellan dig och Pinterest i samband med Produkterna och ersätter alla tidigare avtal i samband med produkterna som du har med Pinterest. Om någon bestämmelse i villkoren förklaras ogiltig, ska ifrågavarande bestämmelse begränsas eller elimineras i minsta möjliga nödvändiga utsträckning, och resterande bestämmelser i villkoren förblir i full kraft.

Icke-avstående. Inget avstående från någon av bestämmelserna i villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller kontinuerligt avstående från ifrågavarande bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Om Pinterest underlåter att hävda någon rättighet eller bestämmelse i villkoren ska detta inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

Parter. Pinterest är en global service och vår hänvisning till Pinterest i dessa villkor inkluderar Pinterest Inc. och alla dess internationella dotterbolag. Om du bor i USA är dessa villkor ett avtal mellan dig och Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Om du bor utanför USA är dessa villkor ett avtal mellan dig och Pinterest Europe Ltd., ett irländskt företag med säte på Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

USA:s statliga myndigheter: Om du är en statlig myndighet i USA, lyder din användning av Pinterest under användarvillkoren för företag samt detta tillägg.

USA:s delstats- och lokala myndigheter: Om du är en delstats- eller lokal myndighet i USA, gäller detta tillägg för villkoren.