Podmienky používania pre firmy

Ďakujeme, že používate Pinterest.

Tieto podmienky poskytovania služieb pre firmy („Obchodné podmienky“) upravujú váš prístup na webovú stránku Pinterest a  a používanie tejto stránky, jej produktov a služieb („Produkty“) na komerčné účely. Pozorne si tieto Obchodné podmienky prečítajte a ak budete mať nejaké otázky, kontaktujte nás. Ak ste si vytvorili komerčný účet alebo ak máte prístup k našim Produktom, prípadne ich používate, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto Obchodné podmienky a naše pravidlá ochrany súkromia. Takisto potvrdzujete, že ste si prečítali naše pravidlá prijateľného používania a  pravidlá používania súborov cookiea súhlasíte s nimi.

1. Používanie Pinterestu

a. Kto môže používať Pinterest.

Naše Produkty môžete používať za predpokladu, že môžete uzavrieť záväznú zmluvu s Pinterestom a že budete dodržiavať tieto Obchodné podmienky a všetky relevantné zákony. Keď si vytvoríte účet na Pintereste, musíte nám poskytnúť presné a úplné informácie. Akékoľvek používanie alebo prístup osoby mladšej než 13 rokov je zakázaný. Ak si otvoríte účet v mene firmy, organizácie alebo iného subjektu, potom (a) „vy” zahŕňa vás a tento subjekt a (b) vy ste zástupcom a zaručujete sa, že ste oprávnený poskytnúť všetky potrebné povolenia a licencie uvedené v týchto Obchodných podmienkach a zaviazať tento subjekt k dodržiavaniu týchto Obchodných podmienok a že s týmito Obchodnými podmienkami súhlasíte v mene tohto subjektu. Niektoré z našich Produktov môžu byť softvérom, ktorý je stiahnutý do počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia. Vyjadrujete súhlas s tým, že uvedené Produkty môžeme automaticky inovovať a že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať aj na takéto inovácie.

b. Naša licencia pre vás.

V zmysle týchto Obchodných podmienok a našich pravidiel (vrátane našich pravidiel prijateľného používania) vám poskytujeme obmedzenú, nevýlučnú, neprenositeľnú a odvolateľnú licenciu na používanie našich produktov.

2. Váš obsah

a. Uverejnenie obsahu

Pinterest vám povoľuje uverejňovať obsah vrátane fotografií, komentárov, odkazov a iných materiálov. Čokoľvek, čo uverejníte alebo inak sprístupníte na našich Produktoch, sa považuje za „používateľský obsah”. Vlastníte všetky práva na používateľský obsah, ktorý uverejníte na Pintereste, a nesiete zaň aj výhradnú zodpovednosť.

b. Ako môže Pinterest a iní využívať váš obsah

Pinterestu a jeho používateľom poskytujete nevýlučnú, bezplatnú, prenositeľnú, prenajímateľnú, celosvetovú licenciu na používanie, ukladanie, zobrazovanie, reprodukovanie, ukladanie, úpravu, tvorbu odvodených diel, realizáciu a distribúciu vášho používateľského obsahu na Pintereste výlučne na účely prevádzkovania, vývoja, poskytovania a používania Produktov. Nič v týchto Obchodných podmienkach neobmedzuje iné legálne práva, ktoré môže mať Pinterest vo vzťahu k používateľskému obsahu, napríklad v zmysle iných licencií. Vyhradzujeme si právo na odstránenie alebo úpravu používateľského obsahu z akéhokoľvek dôvodu vrátane používateľského obsahu, o ktorom si myslíme, že porušuje tieto Obchodné podmienky alebo naše pravidlá.

c. Ako dlho uchovávame váš obsah

Po ukončení alebo deaktivácii vášho účtu alebo ak z Pinterestu odstránite akýkoľvek používateľský obsah, môžeme váš používateľský obsah uchovávať komerčne primerané obdobie na účely zálohovania, archivovania alebo auditu. Okrem toho si môže Pinterest a jeho používatelia ponechať a naďalej používať, ukladať, zobrazovať, reprodukovať, preberať piny, upravovať, tvoriť odvodené diela, realizovať a distribuovať ktorúkoľvek časť vášho používateľského obsahu, ktorý si iní používatelia uložili alebo ho zdieľali prostredníctvom Pinterestu.

d. Vaša zodpovednosť za váš obsah:

i. voči Pinterestu a našej komunite. Pinterest je tvorivým miestom plným pozitívnej energie, kde spolu s ostatnými používateľmi môžeš objavovať a zdieľať svoje obľúbené veci. Aby to tak aj zostalo, musíš rešpektovať našu etiketu týkajúcu sa pinov a dodržiavať naše pravidlá vrátane pravidiel prijateľného používania. Nie je povolené pridávať používateľský obsah, ktorý porušuje zákony či predpisy alebo k takémuto správaniu nabáda. Do tejto kategórie patria okrem iného aj zákony a predpisy vzťahujúce sa na tvoj predmet podnikania a zákony alebo predpisy týkajúce sa reklamy. Zodpovedáš za používateľský obsah a všetok obsah tretích strán, ktorý máš uverejnený na nástenkách, takýto obsah zastupuješ a zaručuješ sa za to, že je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Súhlasíš s tým, že okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach, nebudeš používať, upravovať, reprodukovať, distribuovať, predávať, licencovať ani iným spôsobom používať naše produkty bez nášho povolenia.

ii. voči tretím stranám. Pinterest rešpektuje práva tvorcov a vlastníkov obsahu tretích strán a od vás očakáva, že budete konať rovnako. Súhlasíte preto s tým, že akýkoľvek používateľský obsah, ktorý uverejníte na Pintereste, neporušuje a nebude porušovať žiadne zákony ani práva žiadnej tretej strany.

e. Vaša spätná väzba

Odozvu od našich používateľov si veľmi ceníme a vždy sa radi dozvieme, ako by sme mohli Pinterest ešte viac skvalitniť. Ak sa rozhodnete poslať nám komentáre, nápady alebo spätnú väzbu, vyjadrujete súhlas s tým, že ich môžeme použiť bez akéhokoľvek obmedzenia alebo nároku na odplatu. Ak Pinterest akceptuje vaše písomné návrhy, neznamená to vzdanie sa práv na použitie podobných alebo súvisiacich návrhov, ktoré Pinterest získal v minulosti alebo ktoré vyvinuli jeho zamestnanci, alebo ktoré získal z iných zdrojov, nie od vás.

3. Nástroje pre vlastníkov stránky

a. Funkcie stránky.

Poskytujeme produkty, ktoré webové stránky a vývojári môžu používať na to, aby svojim používateľom ponúkali prvky a funkcie Pinterestu (napríklad tlačidlá „Uložiť“ a „Sledovať“) („funkcie stránky“). Súhlasíte s tým, že funkcie stránky budete používať iba spôsobom, aký je zdokumentovaný na Pintereste, a v súlade s našimi pravidlami a usmerneniami k značkám. Funkcie stránky nesmiete umiestniť na stránke ani v službe s obsahom, ktorý by porušoval tieto Obchodné podmienky, ak by sa zobrazil na našich produktoch. Súhlasíte aj s tým, že prvky a funkcie Pinterestu poskytované prostredníctvom funkcií našej stránky, budú poskytované výhradne našimi funkciami stránky, okrem prípadov, keď Pinterest rozhodne inak.

b. Povolenia.

i. Ak si funkcie stránky začleníte na svoju stránku alebo do svojej služby, súhlasíte s tým, že Pinterest môže zhromažďovať a používať informácie, ktoré získal od vás a vašich používateľov, ako je uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia. Súhlasíte aj s tým, že Pinterest môže používať automatické metódy na analýzu vašej stránky alebo služby, do ktorej boli funkcie stránky začlenené.

ii.  Niektoré funkcie stránky vám alebo vašim používateľom povoľujú uverejňovať alebo inak sprístupňovať obsah dostupný v našich Produktoch. Používaním týchto funkcií stránky dávate Pinterestu a jeho používateľom povolenie na používanie takéhoto obsahu, ako je vysvetlené v odseku 2(b). Nič v tomto odseku nebude obmedzovať iné zákonné práva, ktoré Pinterest môže mať k obsahu.

4. Pravidlá ochrany autorských práv

Pinterest schválil a uplatňuje svoje pravidlá ochrany autorských práv v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright Act a ďašími platnými zákonmi o autorských právach. Ďalšie informácie si prečítajte na našej stránke Pravidlá ochrany autorských práv.

5. Bezpečnosť

Záleží nám na bezpečnosti našich používateľov. Hoci pracujeme na ochrane bezpečnosti vášho obsahu a účtu, Pinterest nemôže zaručiť, že neoprávnené tretie strany nedokážu prekonať naše bezpečnostné opatrenia. Žiadame vás preto, aby ste vždy používali bezpečné heslo. Ak by došlo k narušeniu alebo nepovolenému použitiu vášho účtu, ihneď nás informujte. V prípade účtov vytvorených v mene spoločnosti, organizácie alebo iného subjektu zodpovedáte za to, že zabezpečíte, aby k príslušnému účtu mali prístup iba oprávnení jednotlivci.

6. Odkazy, stránky a služby tretích strán

Naše Produkty môžu obsahovať odkazy na stránky, inzerentov, služby, špeciálne ponuky alebo iné udalosti alebo činnosti tretích strán, ktoré Pinterest nevlastní ani nemá pod kontrolou. Neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne takéto stránky, informácie, materiály, produkty ani služby tretích strán. Ak z Pinterestu prechádzate na stránky, služby alebo obsah tretích strán, konáte tak na vlastné riziko a súhlasíte s tým, že Pinterest nebude niesť žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplynula z vášho používania alebo návštev akejkoľvek webovej stránky, služby alebo obsahu tretích strán.

7. Ukončenie

Pinterest môže túto licenciu kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť, a to aj bez uvedenia príčiny alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Po ukončení ste naďalej viazaní odsekmi 2, 3(b) a 7 – 13 týchto Obchodných podmienok.

8. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete chrániť Pinterest a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, právnymi spormi, konaniami, konfliktmi, požiadavkami, zodpovednosťou, nárokmi na odškodné, stratami, nákladmi a výdavkami vrátane, ale nie výlučne, primeraných právnych a účtovných poplatkov (vrátane nákladov na obhajobu nárokov, právne spory alebo konania iniciované tretími stranami), akýmkoľvek spôsobom súvisiacimi s (a) vaším prístupom k našim Produktom alebo ich používaním, (b) vaším používateľským obsahom alebo (c) vaším porušením ktorejkoľvek z týchto Podmienok.

9. Vylúčenie zodpovednosti

Produkty a všetok zahrnutý obsah sa poskytujú tak, „ako sú”, bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej, alebo implicitnej.

PINTEREST ŠPECIFICKY VYLUČUJE AKÚKOĽVEK ZÁRUKU A PODMIENKY SPÔSOBILOSTI NA PREDAJ, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU OBCHODU ALEBO POUŽITIA OBCHODU.

Pinterest nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek Používateľský obsah, ktorý vy alebo iný používateľ alebo tretia strana zverejníte alebo sprístupníte pomocou našich Produktov. Rozumiete a beriete na vedomie, že môžete byť vystavený Používateľskému obsahu, ktorý je nepresný, napadnuteľný, nevhodný pre deti alebo inak nevhodný na vaše účely.

10. Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM PINTEREST NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, KONKRÉTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ODŠKODNÉ S REPRESÍVNOU FUNKCIOU, ANI ZA ŽIADNY UŠLÝ ZISK ALEBO PRÍJMY, ČI UŽ SPÔSOBENÉ PRIAMO, ALEBO NEPRIAMO, ANI ZA ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, POUŽÍVANIA, GOODWILLU ALEBO INÉ NEHMOTNÉ STRATY. KUMULOVANÁ ZODPOVEDNOSŤ PINTERESTU ZA VŠETKY NÁROKY SÚVISIACE S PRODUKTMI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNE JEDNOSTO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD) ALEBO ČIASTKY, KTORÉ STE PINTERESTU ZAPLATILI ZA PRODUKTY ZA POSLEDNÉ TRI MESIACE.

Do tej miery, že akýkoľvek nárok, spor alebo kontroverzia týkajúca sa Pinterestu alebo našich produktov nie je predmetom arbitrážneho konania na základe platných zákonov alebo inak: vy aj Pinterest súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor týkajúci sa Pinterestu bude vyriešený výlučne v súlade s odsekom 12 týchto Obchodných podmienok.

11. Rozhodcovské konanie

V prípade akéhokoľvek sporu, ktorý máte s Pinterestom, súhlasíte s tým, že najskôr budete kontaktovať nás a problém sa pokúsite vyriešiť s nami neformálnou cestou. Ak Pinterest nedokáže vyriešiť spor s vami neformálnou cestou, dohodneme sa, že akýkoľvek nárok, spor alebo konflikt (s výnimkou súdneho príkazu alebo inej spravodlivej náhrady) vyplývajúci alebo súvisiaci s týmito Obchodnými podmienkami, vyriešime v záväznom rozhodcovskom konaní prostredníctvom Americkej rozhodcovskej asociácie American Arbitration Association („asociácia AAA“) v zmysle pravidiel komerčnej arbitráže a doplnkových postupov pre spotrebiteľské spory platných v relevantnom čase pre asociáciu AAA okrem prípadov upravených v tomto dokumente. Pokiaľ sa s Pinterestom nedohodnete inak, rozhodcovské konanie sa bude konať v krajine, kde máte trvalý pobyt. Každá zo strán bude zodpovedná za uhradenie akéhokoľvek návrhu podaného asociácii AAA, administratívnych a rozhodcovských poplatkov v súlade s pravidlami asociácie AAA okrem prípadov, kedy Pinterest uhradí vaše opodstatnené náklady na podanie, administratívne a rozhodcovské poplatky, ak vaše nárokované odškodné neprekročí 75 000 USD a nie je neodpodstatnené (v zmysle štandardov, ktoré upravuje federálne pravidlo civilného konania – Federal Rule of Civil Procedure 11(b) platné v USA). Rozhodnutie rozhodcu bude obsahovať aj náklady na rozhodcovské konanie, primerané náklady na advokáta a primerané náklady na znalcov a iných svedkov a akýkoľvek rozsudok o rozhodnutí rozhodcu môže byť podaný na ktorýkoľvek súd v príslušnej jurisdickii. Nič v tomto odseku nebráni žiadnej zo strán žiadať súdny príkaz alebo inú spravodlivú náhradu na súdoch vo veciach súvisiacich s bezpečnosťou údajov, duševným vlastníctvom alebo nepovoleným prístupom k Službe. VŠETKY NÁROKY MUSIA STRANY VZNIESŤ INDIVIDUÁLNE A NIE AKO NAVRHOVATEĽ ALEBO AKO ÚČASTNÍK HROMADNEJ ŽALOBY V AKOMKOĽVEK HROMADNOM SPORE ALEBO KONANÍ V ZASTÚPENÍ, A POKIAĽ SA NEDOHODNEME INAK, ROZHODCA NEMÔŽE KONSOLIDOVAŤ NÁROKY VIAC NEŽ JEDNEJ OSOBY. VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝM, ŽE PRIJATÍM TÝCHTO PODMIENOK SA VY AJ PINTEREST VZDÁVATE PRÁVA NA SÚDNE KONANIE S POROTOU ALEBO NA ÚČASŤ NA HROMADNEJ ŽALOBE.

12. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi štátu Kalifornia bez ohľadu na jeho princíp kolíznych noriem. Dohodli sme sa, že sa podriadime osobnej jurisdikcii štátneho súdu v Okrese San Francisco v Kalifornii alebo Okresného súdu USA pre severný okres Kalifornie v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré nepodliehajú odseku 11 (Rozhodcovské konanie).

13. Všeobecné podmienky

Postupy pri oznamovaní a zmeny týchto podmienok. Pinterest si vyhradzuje právo určiť formu a prostriedky, ako vám doručí oznámenia, a vy súhlasíte s tým, že právne vyhlásenia budete dostávať elektronicky, ak sa tak rozhodneme. Tieto podmienky môžeme z času na čas revidovať a najnovšia verzia bude vždy zverejnená na našej webovej lokalite. Ak bude revízia podľa nášho výlučného uváženia podstatná aj pre vás, budeme vás informovať.

Ak budete produkty naďalej používať aj po nadobudnutí účinnosti revízií, vyjadrujete súhlas s tým, že sa na vás vzťahujú revidované podmienky. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, žiadame vás, aby ste produkty prestali používať.

Postúpenie. Tieto podmienky a akékoľvek práva a licencie poskytnuté v zmysle týchto podmienok nemôžete preniesť ani postúpiť, ale Pinterest ich môže postúpiť bez obmedzenia. Akýkoľvek pokus o prenos alebo postúpenie predstavuje ich porušenie a považuje sa za neplatný.

Celá dohoda/oddeliteľnosť. Tieto podmienky spolu s pravidlami ochrany súkromia a akékoľvek zmeny a ďalšie dohody, ktoré môžete uzavrieť s Pinterestom v súvislosti s produktmi, predstavujú celú dohodu medzi vami a Pinterestom, pokiaľ ide o produkty, a nahrádzajú všetky predchádzajúce podmienky, ktoré máte dohodnuté s Pinterestom, týkajúce sa produktov. Ak akékoľvek ustanovenie týchto podmienok bude považované za neplatné, toto ustanovenie bude obmedzené alebo zredukované na minimálnu potrebnú mieru a ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv. Žiadne zrieknutie sa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok nebude považované za ďalšie ani pokračujúce zrieknutie sa takéhoto ustanovenia alebo ktoréhokoľvek iného ustanovenia a zlyhanie Pinterestu pri uplatnení akéhokoľvek práva alebo ustanovenia v zmysle týchto Podmienok nezakladá dôvod na zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Strany. Pinterest je služba s celosvetovou pôsobnosťou a naše zmienky o Pintereste v týchto podmienkach zahŕňajú Pinterest Inc. a všetky jej pobočky na celom svete. Ak žijete v Spojených štátoch amerických, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Ak žijete mimo Spojených štátov amerických, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Pinterest Europe Ltd., írskou spoločnosťou so sídlom registrovaným na adrese Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

Vládne agentúry v USA: Ak ste vládnou agentúrou Spojených štátov amerických, vaše používanie Pinterestu upravujú naše Podmienky používania pre firmytento dodatok.

Štátne a miestne vládne agentúry v USA: Ak ste štátnou alebo miestnou vládnou agentúrou v Spojených štátoch amerických, tento dodatok sa vzťahuje na tieto podmienky.