Podmienky používania pre firmy

(Platí od 25. mája 2018)

Ďakujeme, že používate Pinterest.

Tieto podmienky používania pre firmy (ďalej ako „podmienky“) upravujú prístup firmy k webovej stránke, aplikáciám, rozhraniam API a widgetom Pinterestu (ďalej ako „Pinterest“ alebo „služba“) a ich používanie. Pozorne si prečítajte tieto podmienky a  kontaktujte nás, ak by ste mali nejaké otázky. Vytvorením účtu podliehajúceho týmto podmienkam (ďalej ako „firemný účet“) alebo prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas s dodržiavaním týchto podmienok, našich pravidiel ochrany súkromia a našich usmernení pre komunitu.

1. Naša služba

Pinterest vám pomáha objavovať a robiť veci, ktoré máte radi. Aby sme to mohli splniť, zobrazujeme vám veci, ktoré by pre vás mohli byť podľa nášho názoru relevantné, zaujímavé a osobné na základe vašej aktivity na stránke i mimo nej. Aby sme túto službu mohli poskytovať, musíme byť schopní identifikovať vás a určiť vaše záujmy. Niektoré z vecí, ktoré vám zobrazujeme, sú propagované inzerentmi. V rámci našej služby sa snažíme zabezpečiť, aby bol pre vás relevantný a zaujímavý aj propagovaný obsah. Propagovaný obsah spoznáte jednoducho, pretože je jasne označený.

2. Používanie Pinterestu

a. Kto môže používať Pinterest.

Našu službu môžete používať len vtedy, ak s Pinterestom môžete uzavrieť právne záväznú zmluvu, a len v súlade s týmito podmienkami a všetkými príslušnými právnymi predpismi. Keď si vytvoríte firemný účet, musíte nám poskytnúť presné a úplné informácie. Našu službu nesmiete používať, ak by to spôsobilo, že Pinterest poruší sankcie Spojených štátov. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami potvrdzujete, že na vás nie sú uvalené sankcie, že nežijete v krajine, na ktorú sú uvalené sankcie, a že sa na vás žiadnym iným spôsobom nevzťahujú sankcie Spojených štátov. Používanie Pinterestu a prístup k nemu je pre osoby mladšie než 13 rokov zakázaný. Ak si otvoríte účet v mene firmy, organizácie alebo iného subjektu, potom (a) „vy” zahŕňa vás a tento subjekt a ( b) potvrdzujete, že máte oprávnenie poskytnúť všetky potrebné súhlasy a licencie upravené v týchto podmienkach a zaviazať tento subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok a že súhlasíte s týmito podmienkami v mene tohto subjektu. Časť našej služby môže zahŕňať softvér, ktorý si stiahnete do počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia. Súhlasíte s tým, že tento softvér môžeme automaticky aktualizovať a že tieto podmienky budú platiť aj pre akékoľvek aktualizácie.

b. Naša licencia pre vás.

Na základe týchto podmienok a našich pravidiel (vrátane našich usmernení pre komunitu) vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na používanie našej služby.

3. Váš obsah

a. Uverejnenie obsahu

Pinterest vám povoľuje uverejniť obsah vrátane fotografií, komentárov, odkazov a iných materiálov. Všetko, čo zverejníte alebo inak sprístupníte na Pintereste, označujeme ako „používateľský obsah“. Ste nositeľmi všetkých práv k používateľskému obsahu, ktorý uverejníte na Pintereste, aj všetkej zodpovednosti zaň.

b. Ako môže Pinterest a ostatní používatelia používať váš obsah

Pinterestu a jeho používateľom poskytujete nevýhradnú, prenosnú a celosvetovú licenciu, na ktorú sa nevzťahujú licenčné poplatky a ktorá umožňuje poskytovať sublicencie. Táto licencia sa vzťahuje na používanie, uchovávanie, zobrazovanie, reprodukciu, ukladanie, úpravu, vytváranie odvodených diel, predvádzanie a distribúciu vášho používateľského obsahu na Pintereste výhradne na účely prevádzkovania, vývoja, poskytovania a používania služby. Nič v týchto podmienkach neobmedzuje iné zákonné práva, ktoré môže mať Pinterest vo vzťahu k používateľskému obsahu, napríklad v zmysle iných licencií. Vyhradzujeme si právo používateľský obsah z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo upraviť či zmeniť spôsob jeho použitia v službe. Zahŕňa to používateľský obsah, ktorý podľa nášho presvedčenia porušuje tieto podmienky, naše usmernenia pre komunitu alebo akékoľvek iné pravidlá.

c. Ako dlho uchovávame váš obsah

Po zrušení alebo deaktivovaní vášho účtu alebo v prípade, že ľubovoľný používateľský obsah odstránite z Pinterestu, môžeme váš používateľský obsah primeranú dobu uchovávať na účely zálohovania, archivácie alebo auditov. Okrem toho si môže Pinterest a jeho používatelia ponechať a naďalej používať, ukladať, zobrazovať, reprodukovať, ukladať, upravovať, realizovať a distribuovať ktorýkoľvek váš používateľský obsah, ktorý si uložili iní používatelia alebo sa oň podelili prostredníctvom Pinterestu, a rovnako môže od neho tvoriť odvodené diela.

d. Vaša zodpovednosť za váš obsah:

i. voči Pinterestu a našej komunite.

Pinterest je tvorivým miestom plným pozitívnej energie, kde spolu s ostatnými používateľmi môžete objavovať a zdieľať svoje obľúbené veci. Aby to tak aj zostalo, musíte rešpektovať našu etiketu týkajúcu sa pinov a dodržiavať naše pravidlá vrátane usmernenia pre komunitu. Nie je povolené pridávať používateľský obsah, ktorý porušuje zákony či predpisy alebo k takémuto správaniu nabáda. Do tejto kategórie patria okrem iného aj zákony a predpisy vzťahujúce sa na váš predmet podnikania a zákony alebo predpisy týkajúce sa reklamy. Zodpovedáte za používateľský obsah a všetok obsah tretích strán, ktorý máte uverejnený na nástenkách, takýto obsah zastupujete a zaručujete sa za to, že je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Súhlasíte s tým, že okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach, nebudete používať, upravovať, reprodukovať, distribuovať, predávať, licencovať ani iným spôsobom používať našu službu bez nášho povolenia.

ii. voči tretím stranám.

Pinterest rešpektuje práva tvorcov a vlastníkov obsahu tretích strán a od vás očakáva, že budete konať rovnako. Súhlasíte preto s tým, že akýkoľvek používateľský obsah, ktorý uverejníte na Pintereste, neporušuje a nebude porušovať žiadne zákony ani práva žiadnej tretej strany.

e. Vaša spätná väzba

Naozaj si vážime reakcie od svojich používateľov a vždy sa radi dozvieme, ako Pinterest ešte viac vylepšiť. Ak sa rozhodnete poslať nám komentár, nápady alebo spätnú väzbu, vyjadrujete súhlas s tým, že ich môžeme použiť bez akéhokoľvek obmedzenia alebo nároku na kompenzáciu. Ak Pinterest akceptuje vašu reakciu, neznamená to, že sa vzdáva práv na použitie podobných alebo súvisiacich reakcií, ktoré získal v minulosti alebo ktoré vyvinuli jeho zamestnanci alebo ktoré získal z iných zdrojov, nie od vás.

4. Nástroje pre vlastníkov stránky

a. Funkcie stránky.

Poskytujeme produkty, ktoré webové stránky a vývojári môžu používať na to, aby svojim používateľom ponúkali prvky a funkcie Pinterestu (napríklad tlačidlá Uložiť, Pripnúť a Sledovať) (ďalej ako „funkcie stránky“). Súhlasíte s tým, že funkcie stránky budete používať iba spôsobom, aký je zdokumentovaný na Pintereste, a v súlade s našimi pravidlami a usmerneniami k značkám. Funkcie stránky nesmiete umiestniť na stránke ani v službe s obsahom, ktorý by porušoval tieto podmienky, ak by sa zobrazil na Pintereste. Súhlasíte aj s tým, že prvky a funkcie Pinterestu poskytované prostredníctvom funkcií našej stránky budú poskytované výhradne našimi funkciami stránky, okrem prípadov, keď Pinterest rozhodne inak.

b. Povolenia.

i. Ak si funkcie stránky začleníte na svoju stránku alebo do svojej služby, súhlasíte s tým, že Pinterest môže zhromažďovať a používať informácie, ktoré získal od vás a vašich používateľov, ako je uvedené v našich pravidlách ochrany súkromia. Súhlasíte aj s tým, že Pinterest môže používať automatické metódy na analýzu vašej stránky alebo služby, do ktorej boli funkcie stránky začlenené.

ii.  Niektoré funkcie stránky vám alebo vašim používateľom povoľujú uverejňovať alebo inak sprístupňovať obsah dostupný v našej službe. Používaním týchto funkcií stránky dávate Pinterestu a jeho používateľom povolenie na používanie takéhoto obsahu, ako je vysvetlené v odseku 3(b). Nič v tomto odseku nebude obmedzovať iné zákonné práva, ktoré Pinterest môže mať k obsahu.

5. Pravidlá ochrany autorských práv

Pinterest prijal a zaviedol pravidlá ochrany autorských práv, ktoré sú v súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a ďalšími zákonmi o ochrane autorských práv. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany autorských práv.

6. Bezpečnosť

Záleží nám na bezpečnosti našich používateľov. Hoci pracujeme na ochrane bezpečnosti vášho obsahu a účtu, Pinterest nemôže zaručiť, že tretím stranám sa bez povolenia nepodarí prekonať naše bezpečnostné opatrenia. Svoje heslo preto uchovávajte v bezpečí. Dajte nám ihneď vedieť, ak by došlo k narušeniu alebo nepovolenému použitiu vášho účtu. V prípade účtov vytvorených v mene spoločnosti, organizácie alebo iného subjektu zodpovedáte za to, že zabezpečíte, aby k príslušnému účtu mali prístup iba oprávnení jednotlivci.

7. Odkazy, stránky a služby tretích strán

Pinterest môže obsahovať odkazy na stránky, inzerentov, služby, špeciálne ponuky alebo iné udalosti alebo činnosti tretích strán, ktoré Pinterest nevlastní ani nemá pod kontrolou. Neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne takéto stránky, informácie, materiály, produkty ani služby tretích strán. Ak z Pinterestu prechádzate na stránky, služby alebo obsah tretích strán, konáte tak na vlastné riziko a súhlasíte s tým, že Pinterest nebude niesť žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplynula z vášho používania alebo návštev akejkoľvek webovej stránky, služby alebo obsahu tretích strán.

8. Ukončenie

Pinterest môže ukončiť alebo obmedziť vaše právo na prístup k službe alebo jej používanie, a to z akéhokoľvek dôvodu a v primeranom predstihu. Váš prístup môžeme ukončiť alebo obmedziť okamžite bez predchádzajúceho upozornenia, ak na to máme dobrý dôvod, vrátane akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo našich usmernení pre komunitu. V prípade odobratia licencie ste naďalej viazaní článkami 3, 4(b) a 9 týchto podmienok.

9. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete chrániť Pinterest a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, právnymi spormi, konaniami, konfliktmi, požiadavkami, zodpovednosťou, nárokmi na odškodné, stratami, nákladmi a výdavkami vrátane, ale nie výlučne, primeraných právnych a účtovných poplatkov (vrátane nákladov na obhajobu nárokov, právne spory alebo konania iniciované tretími stranami), akýmkoľvek spôsobom súvisiacimi s (a) vaším prístupom k našej službe alebo jej používaním, (b) vaším používateľským obsahom alebo (c) vaším porušením ktorejkoľvek z týchto podmienok.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Našu službu a všetok obsah, ktorý je súčasťou Pinterest, poskytujeme „tak, ako je“ bez akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky.

PINTEREST VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU ROKOVANIA ALEBO OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ.

Pinterest nezodpovedá a neručí za žiadny používateľský obsah, ktorý vy, iný používateľ alebo tretia strana zverejníte alebo odošlete pomocou našej služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžete byť vystavený/-á používateľskému obsahu, ktorý je nepresný, nežiaduci, nevhodný pre deti alebo inak nevhodný na vaše účely.

11. Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM PINTEREST NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, KONKRÉTNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ODŠKODNÉ S REPRESÍVNOU FUNKCIOU ANI ZA ŽIADNY UŠLÝ ZISK ALEBO PRÍJMY, ČI UŽ SPÔSOBENÉ PRIAMO, ALEBO NEPRIAMO, ANI ZA ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, POUŽÍVANIA, DOBRÉHO MENA ALEBO INÉ NEHMOTNÉ STRATY. KUMULOVANÁ ZODPOVEDNOSŤ PINTERESTU ZA VŠETKY NÁROKY SÚVISIACE S PRODUKTMI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNE STO AMERICKÝCH DOLÁROV (100,00 USD) ALEBO SUMU, KTORÚ STE PINTERESTU ZAPLATILI ZA PRODUKTY ZA POSLEDNÉ TRI MESIACE.

Do miery, v akej žiadny nárok, spor alebo rozpor týkajúci sa Pinterestu alebo našej služby nepodlieha rozhodcovskému konaniu podľa príslušných zákonov alebo iných nariadení: Vy aj Pinterest súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky alebo spory týkajúce sa Pinterestu sa budú riešiť výhradne v súlade so sekciou 13 týchto podmienok.

12. Rozhodcovské konanie

V prípade akýchkoľvek sporov s Pinterestom súhlasíte s tým, že nás najskôr budete kontaktovať, aby sme sa pokúsili danú záležitosť vyriešiť neformálne. Ak bude potrebné, aby sme vás kontaktovali, urobíme to prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo vašom firemnom účte. Ak sa Pinterestu nepodarí vyriešiť s vami spor neformálne, navzájom súhlasíme s tým, že všetky sťažnosti, spory alebo rozpory (okrem nárokov na nápravné súdne konanie alebo iný spravodlivý kompromis), ku ktorým došlo pre tieto podmienky alebo v súvislosti s nimi, budeme riešiť prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania alebo (v prípade kvalifikovaných sťažností) na súdoch pre drobné nároky.

Rozhodcovské konanie je v porovnaní so súdnym konaním neformálnejším spôsobom riešenia sporov. Rozhodcovské konanie napríklad využíva nezávislého rozhodcovského sudcu namiesto sudcu či poroty, zahŕňa obmedzenejšie dokazovanie a podlieha veľmi obmedzenej kontrole zo strany súdov. Hoci je tento postup neformálnejší, rozhodcovskí sudcovia môžu priznať rovnakú náhradu škody ako súdy. Vyjadrením svojho súhlasu s týmito podmienkami súhlasíte s tým, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia riadi Federálny zákon USA o rozhodcovskom konaní a že vy aj Pinterest sa vzájomne vzdávate práva na konanie pred porotou alebo účasť v kolektívnej žalobe. Rozhodcovský sudca má výhradnú právomoc riešiť akékoľvek spory týkajúce sa interpretácie, použiteľnosti alebo vymáhateľnosti tejto záväznej zmluvy o rozhodcovskom konaní. Ustanovenia tohto rozhodcovského konania zostanú platné aj po skončení platnosti tejto zmluvy a odobratí licencie k vášmu účtu na Pintereste.

Akékoľvek rozhodcovské konanie uskutoční asociácia AAA (American Arbitration Association) podľa pravidiel rozhodcovského konania pre spotrebiteľov, ktorými sa asociácia AAA riadi, s výnimkou ustanovení uvedených v tomto dokumente. Príslušné formuláre nájdete na stránke www.adr.org. Ak sa vy a Pinterest nedohodnete inak, rozhodcovské konanie sa uskutoční v okrese alebo obci vášho pobytu. Obe strany budú zodpovedné za zaplatenie akýchkoľvek poplatkov za podanie žiadosti, správnych poplatkov a poplatkov pre rozhodcovského sudcu, ktoré asociácia AAA stanovuje, v súlade s pravidlami asociácie AAA, s výnimkou toho, že Pinterest zaplatí vaše primerané poplatky za podanie žiadosti, správne poplatky a poplatky pre rozhodcovského sudcu, ak váš nárok na odškodnenie nepresahuje 75 000 USD a nie je neopodstatnený (podľa štandardov uvedených vo federálnom nariadení týkajúcom sa občianskych súdnych konaní 11(b)). Ak váš nárok na odškodné nepresahuje 10 000 USD, navzájom súhlasíme s tým, že si môžete vybrať, či sa rozhodcovské konanie uskutoční výhradne na základe dokumentov predložených rozhodcovskému sudcovi, prostredníctvom telefonického vypočutia alebo prostredníctvom osobného konania, ako je to stanovené v pravidlách asociácie AAA. Ak váš nárok presahuje 10 000 USD, vaše právo na vypočutie bude určené na základe pravidiel asociácie AAA. Bez ohľadu na spôsob, akým sa rozhodcovské konanie uskutoční, rozhodcovský sudca by mal vydať písomné rozhodnutie vysvetľujúce dôležité zistenia a závery, na základe ktorých sa určí výška odškodnenia, a akékoľvek posudky týkajúce sa odškodnenia poskytnuté rozhodcovským sudcom by mali byť predložené ľubovoľnému súdu príslušnej jurisdikcie. Nič v tejto časti nesmie žiadnej strane brániť v požadovaní nápravného súdneho nariadenia alebo iného spravodlivého odškodnenia na súde vrátane záležitostí súvisiacich so zabezpečením údajov, duševným vlastníctvom alebo neoprávneným prístupom k službe. VŠETKY NÁROKY MUSIA ZMLUVNÉ STRANY PODAŤ SAMY ZA SEBA, A NIE Z POZÍCIE ŽALUJÚCEJ STRANY ALEBO ÚČASTNÍKA DOMNELEJ SKUPINOVEJ ALEBO ZÁSTUPNEJ ŽALOBY. AK NEBUDE DOHODNUTÉ INAK, ROZHODCOVSKÝ SUDCA TAKISTO NESMIE KONSOLIDOVAŤ NÁROKY VIAC AKO JEDNEJ OSOBY. PRIJATÍM TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SA VY AJ PINTEREST ZRIEKATE PRÁVA KONANIA PRED POROTOU ALEBO NA ÚČASŤ V KOLEKTÍVNEJ ŽALOBE.

NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH NEMÁ VPLYV NA AKÉKOĽVEK NEODVOLATEĽNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ. Do miery, v akej žiadny nárok, spor alebo rozpor týkajúci sa Pinterestu alebo našich služieb nepodlieha rozhodcovskému konaniu podľa príslušných zákonov alebo iných nariadení: Vy aj Pinterest súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky alebo spory týkajúce sa Pinterestu sa budú riešiť výhradne v súlade so sekciou 13 týchto podmienok.

13. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, bez ohľadu na jeho princíp kolíznych noriem. Jediné miesto jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je okres San Francisco v Kalifornii alebo iný okresný súd USA pre severný dištrikt Kalifornie. Naše spory sa budú rozhodovať podľa kalifornských zákonov.

14. Všeobecné podmienky

Postupy oznamovania a zmeny týchto podmienok

Pinterest si vyhradzuje právo určiť formu a prostriedky, ako vám doručí oznámenia, a vy súhlasíte s tým, že právne vyhlásenia budete dostávať elektronicky, ak sa tak rozhodneme. Tieto podmienky môžeme z času na čas revidovať a najnovšia verzia bude vždy zverejnená na našej webovej lokalite. Ak bude revízia podľa nášho výlučného uváženia podstatná aj pre vás, budeme vás informovať.

Ak budete službu naďalej používať aj po nadobudnutí účinnosti revízií, vyjadrujete súhlas s tým, že sa na vás vzťahujú revidované podmienky. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, žiadame vás, aby ste službu prestali používať.

Postúpenie

Tieto podmienky ani práva a licencie, ktoré sa na ich základe poskytujú, nesmiete preniesť ani postúpiť. Pinterest ich však môže postupovať bez akéhokoľvek obmedzenia. Akýkoľvek pokus o prenos alebo postúpenie, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami, bude považovaný za neplatný a neúčinný.

Celá zmluva/oddeliteľnosť

Tieto podmienky spolu s pravidlami ochrany súkromia a akékoľvek zmeny a ďalšie dohody, ktoré môžete uzavrieť s Pinterestom v súvislosti so službou, predstavujú celú dohodu medzi vami a Pinterestom, pokiaľ ide o službu, a nahrádzajú všetky predchádzajúce podmienky, ktoré máte dohodnuté s Pinterestom, týkajúce sa služby. Ak akékoľvek ustanovenie týchto podmienok bude považované za neplatné, toto ustanovenie bude obmedzené alebo zredukované na minimálnu potrebnú mieru a ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv a nárokov

Zrieknutie sa akýchkoľvek práv a nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok sa nebude považovať za budúce či trvalé zrieknutie sa týchto alebo iných práv a nárokov. Ak si Pinterest neuplatní niektoré zo svojich práv či nárokov podľa týchto podmienok, nebude sa to považovať za zrieknutie sa týchto práv či nárokov.

Zmluvné strany

Ak žijete v Spojených štátoch, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Ak žijete mimo Spojených štátov, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a írskou spoločnosťou Pinterest Europe Ltd. so sídlom registrovaným na adrese Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Vládne agentúry v USA: Ak ste vládnou agentúrou Spojených štátov amerických, vaše používanie Pinterestu upravujú naše podmienky a tento dodatok.

Štátne a miestne vládne agentúry v USA: Ak ste štátnou alebo miestnou vládnou agentúrou v Spojených štátoch amerických, tento dodatok sa vzťahuje na tieto podmienky.

 

Platí od 25. mája 2018