Terma Perkhidmatan Perniagaan (Berkuatkuasa 1 November 2016)

Terima kasih kerana menggunakan Pinterest!

Terma Perkhidmatan Perniagaan ini ("Terma Perniagaan") mengawal akses anda dan penggunaan laman web, produk, dan perkhidmatan Pinterest ("Produk") untuk kegunaan komersial. Sila baca Terma ini dengan teliti, dan hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Dengan mencipta Akaun Komersial, atau dengan mengakses atau menggunakan Produk kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Dasar Privasi kami. Anda juga mengesahkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Dasar Penggunaan Boleh Diterima dan  Dasar Kuki kami.

1. Menggunakan Pinterest

a. Siapa yang boleh menggunakan Pinterest.

Anda boleh menggunakan Produk kami hanya jika anda dapat mewujudkan kontrak yang mengikat dengan Pinterest, dan hanya sekiranya mematuhi Terma ini dan semua undang-undang yang berkaitan. Apabila anda mencipta akaun Pinterest, anda perlu memberikan kepada kami maklumat yang tepat dan lengkap. Mana-mana penggunaan atau akses oleh sesiapa juga yang berumur bawah 13 tahun adalah dilarang. Jika anda membuka akaun bagi pihak syarikat, organisasi, atau entiti lain, maka  (a) "anda" merangkumi anda dan entiti tersebut, dan (b) anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberikan kuasa untuk memberikan semua kebenaran dan lesen yang disediakan dalam Terma dan mengikat entiti itu dengan Terma ini, dan bahawa anda bersetuju terhadap Terma ini bagi pihak entiti berkenaan. Sesetengah Produk kami mungkin merupakan perisian yang dimuat turun ke komputer, telefon, tablet, atau peranti lain. Anda bersetuju bahawa kami boleh menaik taraf Produk tersebut secara automatik, dan Terma ini akan terpakai pada naik taraf itu.

b. Lesen kami kepada anda.

Tertakluk pada Terma dan dasar kami ini (termasuk Dasar Penggunaan Yang Diterima kami), kami memberi anda lesen yang terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, dan boleh dibatalkan untuk  menggunakan Produk kami.

2. Isi kandungan anda

Isi kandungan penghantaran

Pinterest membenarkan anda menyiarkan kandungan, termasuk foto, komen, pautan, dan bahan lain. Apa-apa sahaja yang anda siarkan atau sediakan pada Produk kami dirujuk sebagai "Kandungan Pengguna". Anda mempunyai semua hak bagi, dan  bertanggungjawab sepenuhnya terhadap, Kandungan Pengguna yang anda siarkan ke Pinterest.

b. Bagaimana Pinterest dan pengguna lain boleh menggunakan isi kandungan anda

 Anda memberikan kepada Pinterest dan pengguna kami lesen seluruh dunia yang tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik, dan boleh disublesen untuk menggunakan, menyimpan, memaparkan, menerbitkan semula, mengubah suai, mencipta kerja terbitan, melaksanakan, dan mengedarkan Kandungan Pengguna anda di Pinterest semata-mata bagi tujuan operasi, pembangunan, penyediaan, dan penggunaan Produk. Tiada perkara dalam Terma ini yang boleh menghalang hak undang-undang lain yang mungkin Pinterest miliki terhadap Kandungan Pengguna, misalnya di bawah lesen yang lain. Kami berhak untuk mengeluarkan atau mengubah suai Kandungan Pengguna atas apa-apa sebab, termasuk Kandungan Pengguna yang kami percaya telah melanggar Terma ini atau dasar kami.

c. Berapa lama kami menyimpan kandungan anda

Berikutan penamatan atau penyahaktifan akaun anda, atau jika anda mengeluarkan sebarang Kandungan Pengguna daripada Pinterest, kami mungkin mengekalkan Kandungan Pengguna anda untuk jangka masa yang munasabah dari segi komersil bagi tujuan penyalinan, pengarkiban, atau audit. Tambahan pula, Pinterest dan pengguna kami mungkin akan terus menggunakan, menyimpan, memaparkan, menerbitkan semula, pin semula, mengubah suai, mencipta kerja terbitan, melaksanakan, dan mengedarkan mana-mana Kandungan Pengguna anda yang telah disimpan atau dikongsi oleh pengguna lain melalui Pinterest.

d. Tanggungjawab anda ke atas kandungan anda:

i, Untuk Pinterest dan komuniti kami. Pinterest menyediakan tempat yang positif dan kreatif untuk anda dan pengguna lain mencari dan berkongsi perkara yang anda sukai. Untuk mengekalkan keadaan ini , anda mesti mematuhi Etiket Pin dan dasar kami, termasuk Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami. Anda tidak akan menyiarkan Kandungan Pengguna yang melanggar atau menggalakkan tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang atau peraturan berkaitan dengan bidang perniagaan anda dan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pengiklanan. Anda bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna dan sebarang kandungan pihak ketiga yang disiarkan di papan anda, dan anda mewakili dan menjamin bahawa Kandungan Pengguna dan sebarang kandungan pihak ketiga yang disiarkan di papan anda mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Terma ini, anda bersetuju untuk tidak menggunakan, mengubah suai, menerbitkan semula, mengedar, menjual, melesenkan, atau pun menggunakan Produk kami tanpa kebenaran.

ii. Bagi pihak ketiga. Pinterest menghormati hak pencipta dan pemilik kandungan pihak ketiga, dan berharap anda melakukan perkara sama. Oleh itu anda bersetuju bahawa sebarang Kandungan Pengguna yang anda siarkan ke Pinterest adalah tidak dan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau melanggar sebarang hak pihak ketiga.

e. Maklum balas yang anda sediakan

Kami menghargai pandangan daripada pengguna kami, dan sentiasa berminat untuk mengetahui tentang cara kami boleh menjadikan Pinterest lebih hebat. Jika anda memilih untuk menyerahkan komen, idea atau maklum balas, anda bersetuju bahawa kami bebas untuk menggunakan komen, idea atau maklum balas tersebut tanpa sebarang halangan atau pampasan kepada anda. Dengan menerima penyerahan anda, Pinterest tidak mengetepikan sebarang hak untuk menggunakan Maklum balas yang sama atau berkaitan yang sebelum ini diketahui oleh Pinterest, atau yang dibangunkan oleh kakitangan Pinterest, atau yang diperoleh daripada sumber selain anda.

3. Alat bagi Pemilik Laman

a. Ciri Laman.

Kami menawarkan produk yang boleh digunakan oleh laman web dan pembangun untuk menawarkan ciri dan fungsi Pinterest kepada pengguna masing-masing (contohnya, butang "Pin Ini" dan "Ikut") ("Ciri Laman"). Anda bersetuju untuk menggunakan Ciri Laman hanya seperti yang didokumentasikan oleh Pinterest, dan mematuhi dasar dan garis panduan penjenamaan kami. Anda tidak boleh meletakkan Ciri Laman di laman atau perkhidmatan yang terdapat kandungan yang boleh melanggar Terma ini jika dipaparkan pada Produk kami. Anda juga bersetuju bahawa ciri dan fungsi Pinterest yang disediakan oleh Ciri Laman kami akan disediakan sepenuhnya oleh Ciri Laman kami, kecuali jika dibenarkan oleh Pinterest.

b. Kebenaran.

i. Dengan menggabungkan Ciri Laman ke laman atau perkhidmatan anda, anda bersetuju bahawa Pinterest boleh mengumpul dan menggunakan maklumat daripada anda dan pengguna anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami. Anda juga bersetuju bahawa Pinterest mungkin menggunakan kaedah automatik untuk menganalisis laman atau perkhidmatan anda yang mana Ciri Laman telah digunakan.

ii. Sesetengah Ciri Laman membenarkan anda atau pengguna anda untuk menyiarkan atau menyediakan kandungan dalam Produk kami. Dengan menggunakan Ciri Laman ini anda memberikan Pinterest dan pengguna Pinterest kebenaran untuk menggunakan kandungan itu seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2(b). Tiada perkara dalam Seksyen ini yang boleh menghalang hak undang-undang lain yang mungkin Pinterest miliki terhadap kandungan itu.

4. Dasar Hak Cipta

Pinterest telah menggunakan dan melaksanakan Dasar Hak Cipta Pinterest selaras dengan Akta Hak Cipta Milenium Digital dan juga undang-undang hak cipta lain yang berkaitan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila baca Dasar Hak Cipta kami.

5. Keselamatan

Kami mengambil berat terhadap keselamatan pengguna kami. Walaupun kami berusaha untuk melindungi keselamatan kandungan dan akaun anda, Pinterest tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga tanpa izin tidak akan mampu untuk menewaskan langkah keselamatan kami. Kami meminta agar anda melindungi kata laluan anda. Sila maklumkan kepada kami dengan segera jika akaun anda diceroboh atau digunakan tanpa izin. Untuk akaun yang dicipta bagi pihak syarikat, organisasi, atau entiti lain, anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hanya individu yang dibenarkan mempunyai akses kepada akaun tersebut.

6. Pautan, Laman dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Produk kami mungkin mengandungi pautan ke laman web, pengiklan, perkhidmatan, tawaran istimewa, atau apa juga acara atau aktiviti pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Pinterest. Kami tidak menyokong atau mengambil sebarang tanggungjawab bagi mana-mana laman, maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga. Jika anda mengakses mana-mana laman web, perkhidmatan, atau kandungan pihak ketiga daripada Pinterest, anda menanggung sendiri risiko dengan berbuat demikian dan anda bersetuju bahawa Pinterest tidak akan menanggung liabiliti yang timbul kesan daripada penggunaan atau akses anda kepada mana-mana laman web, perkhidmatan, atau kandungan pihak ketiga.

7. Penamatan

Pinterest boleh menamatkan atau menggantung lesen ini pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab atau notis kepada anda. Apabila penamatan berlaku, anda akan terus terikat dengan Seksyen 2, 3(b) dan 7-13 bagi Terma ini.

8. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung ganti rugi dan memegang-lepas Pinterest dan pegawai, pengarah, kakitangan dan ejen Pinterest daripada dan terhadap sebarang tuntutan, guaman, prosiding, pertelingkahan, permintaan, liabiliti, kerosakan, kehilangan, kos dan perbelanjaan, termasuk, tanpa had, yuran perundangan dan perakaunan yang munasabah (termasuk kos bela diri bagi tuntutan, guaman atau prosiding yang dibawa oleh pihak ketiga), dalam apa juga keadaan yang berkaitan dengan (a) akses anda kepada atau penggunaan Produk kami, (b) Kandungan Pengguna anda, atau (c) perlanggaran anda terhadap mana-mana Terma ini.

9. Penafian

Produk dan semua kandungan yang disertakan disediakan atas dasar "seperti adanya" tanpa sebarang jaminan, sama ada yang tersurat atau yang tersirat.

PINTEREST MENAFIKAN SEBARANG DAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KECERGASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN BUKAN PELANGGARAN, DAN SEBARANG JAMINAN TIMBUL TANPA SEBAB DENGAN BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN.

Pinterest tidak akan bertanggungjawab dan menganggap tiada liabiliti untuk sebarang KAndungan Pengguna yang anda atau pengguna lain atau pihak ketiga kirim atau menghantar menggunakan Produk kami. Anda memahami dan setuju bahawa anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna yang tidak tepat, tidak boleh ditolak, ridak sesuai untuk kanak-kanak, atau atau sebaliknya tidak elok bati tujuan anda.

10. Pembatasan liabiliti

SEHINGGA KEPADA MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PINTEREST TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI SEBARANG KEROSAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG, KEBETULAN, ISTIMEWA, BERBANGKIT ATAU GANTI RUGI, ATAU SEBARANG KERUGIAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, SAMA ADA WUJUD SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAU SEBARANG KEHILANGAN DATA, PENGGUNAAN, MUHIBBAH, ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA LAIN. DALAM MANA-MANA KEADAAN SEKALIPUN, PINTEREST TIDAK PERLU MENGUMPULKAN LIABILITI BAGI SEMUA TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK YANG MELEBIHI SERATUS DOLAR A.S. (A.S.$100.00) ATAU AMAUN YANG DIBAYAR OLEH ANDA KEPADA PINTEREST BAGI TEMPOH TIGA BULAN YANG LALU UNTUK PRODUK BERKENAAN.

Dalam keadaan yang mana sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi berkenaan Pinterest atau Produk kami tidak dapat ditimbang tara di bawah undang-undang yang berkenaan: anda dan Pinterest kedua-duanya bersetuju bahawa sebarang tuntutan atau pertikaian berkenaan Pinterest akan diselesaikan secara eksklusif berdasarkan Seksyen 12 bagi Terma ini.

11. Timbang tara

Bagi sebarang pertikaian anda dengan Pinterest, anda bersetuju untuk terlebih dahulu menghubungi kami dan cuba untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan kami secara tidak rasmi. Jika Pinterest tidak mampu menyelesaikan pertikaian itu dengan anda secara tidak rasmi, kita sama-sama bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan, pertikaian, atau kontroversi (tidak termasuk tuntutan bagi bantuan injuksi atau saksama lain) yang timbul daripada  atau dalam hubungan dengan atau berkaitan dengan Terma ini dengan timbang tara yang mengikat oleh  Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") di bawah Peraturan Timbang Tara Komersil dan Prosedur Tambahan untuk Pertikaian Berkaitan Pengguna yang sebelum ini digunakan bagi AAA, kecuali seperti disediakan di sini. Melainkan anda dan Pinterest bersetuju, timbang tara itu akan dikendalikan di daerah tempat anda berada. Setiap pihak akan bertanggungjawab membayar sebarang yuran pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara AAA mengikut peraturan AAA, kecuali bahawa Pinterest akan membayar yuran bagi pemfailan, pentadbiran, dan penimbang tara munasabah jika tuntutan untuk kerosakan anda tidak melebihi $75,000 dan bukan remeh (seperti yang diukur oleh standard yang ditetapkan dalam Peraturan Prosedur Awam Persekutuan 11(b)). Anugerah yang diberikan oleh penimbang tara adalah termasuk kos timbang tara, yuran guaman dan kos munasabah untuk pakar dan saksi lain, dan sebarang penghakiman ke atas anugerah yang diberikan oleh penimbang tara mungkin memasuki mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa. Tiada perkara dalam Seksyen ini yang boleh menghalang mana-mana pihak daripada mendapatkan bantuan injuksi atau saksama lain daripada mahkamah bagi perkara yang berkaitan dengan keselamatan data, harta intelek atau akses tanpa izin kepada Perkhidmatan.SEMUA TUNTUTAN PERLU DIBAWA DALAM KAPASITI PIHAK INDIVIDU, DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM MANA-MANA YANG BERUPA KELAS ATAU WAKIL PROSIDING, DAN, MELAINKAN KAMI BERSETUJU, PENIMBANG TARA TIDAK BOLEH TIDAK MENYATUKAN TUNTUTAN DARIPADA LEBIH SATU ORANG. ANDA BERSETUJU BAHAWA, DENGAN MENYETUJUI TERMA INI, ANDA DAN PINTEREST MASING-MASING MENGENEPIKAN HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI ATAU MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM APA JUGA TINDAKAN KELAS.

12. Undang-Undang dan Bidang Kuasa Tadbir

Terma ini akan ditadbir oleh undang-undang Negeri California, tanpa mempedulikan konflik prinsip undang-undang yang ada. Kami sama-sama bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa peribadi bagi mahkamah negeri yang terletak di Daerah San Francisco, California atau Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Utara California, bagi apa juga tindakan yang tidak tertakluk pada Seksyen 11 (Timbang Tara).

13. Terma Umum

Prosedur pemberitahuan dan perubahan pada Terma ini. Pinterest berhak untuk menentukan bentuk dan cara untuk menyediakan pemberitahuan kepada anda, dan anda bersetuju untuk menerima notis perundangan secara elektronik jika kami memilihnya. Kami boleh menyemak Terma ini dari semasa ke semasa dan versi paling terkini akan sentiasa disiarkan pada laman web kami. Jika terdapat semakan semula, dalam budi bicara kami, kami akan memaklumkan kepada anda.

Dengan meneruskan untuk mengakses atau menggunakan Produk kami selepas semakan semula menjadi berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma yang disemak semula. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baharu itu, sila berhenti menggunakan Produk ini.

Penyerahan Hak.Syarat ini, dan sebarang hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserah hak oleh anda tetapi boleh diserah hak oleh Pinterest tanpa sekatan. Sebarang percubaan untuk memindahkan atau menyerahkan hak yang melanggar Syarat tersebut adalah batal dan tidak sah.

Seluruh persetujuan/kebolehasingan. Terma ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi dan sebarang pindaan dan sebarang persetujuan tambahan yang mungkin anda masuki berkenaan dengan Produk, akan menggantikan seluruh perjanjian di antara anda dan Pinterest berkenaan Produk dan menggantikan mana-mana terma yang anda ada bersama Pinterest sebelum ini berkenaan Produk. Jika mana-mana peruntukan Terma ini tidak sah, maka peruntukan tersebut akan menjadi terhad atau dihapuskan pada tahap minimum, dan peruntukan yang ada pada Terma ini akan kekal berkuatkuasa.

Tiada pengecualian. Tiada pengecualian bagi mana-mana terma dalam Terma ini disifatkan penepian lanjut atau berterusan bagi terma tersebut atau sebarang terma lain, dan kegagalan Pinterest untuk menegaskan sebarang hak atau peruntukan di bawah Terma ini tidak menggantikan pengecualian hak atau peruntukan tersebut.

Pihak. Pinterest merupakan perkhidmatan di seluruh dunia dan rujukan kami pada Pinterest dalam Terma ini termasuk Pinterest Inc. dan semua anak syarikatnya di seluruh dunia. Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, Terma ini adalah kontrak di antara anda dan Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat, Terma ini adalah kontrak antara anda dengan Pinterest Europe Ltd., sebuah syarikat Ireland dengan pejabat berdaftar di Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Agensi kerajaan A.S.: Jika anda merupakan agensi kerajaan persekutuan Amerika Syarikat , penggunaan Pinterest anda tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Perniagaan kami dan pindaan ini.

Agensi kerajaan negeri dan tempatan A.S.: Jika anda merupakan agensi kerajaan negeri atau tempatan di Amerika Syarikat, pindaan ini terpakai terhadap Terma  ini.