Syarat Perkhidmatan Perniagaan

(Berkuatkuasa 25 Mei 2018)

Terima kasih kerana menggunakan Pinterest!

Syarat Perkhidmatan Perniagaan ini ("Syarat") mengawal selia akses dan penggunaan perniagaan anda kepada laman web, aplikasi, API dan widget Pinterest ("Pinterest" atau "Perkhidmatan"). Sila baca Syarat ini dengan teliti dan hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Dengan mencipta akaun di bawah Syarat ini ("Akaun Perniagaan") atau dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini, Dasar Privasi dan Garis panduan Komuniti kami.

1. Perkhidmatan Kami

Pinterest membantu anda menerokai dan melakukan perkara yang anda sukai. Untuk berbuat demikian, kami tunjukkan kepada anda perkara yang kami fikir akan relevan, menarik dan peribadi kepada anda berdasarkan pada aktiviti dalam talian atau luar talian anda. Untuk menyediakan Perkhidmatan kami, kami perlu dapat mengenal pasti anda dan minat anda. Beberapa perkara yang kami tunjukkan kepada anda adalah dipromosikan oleh pengiklan. Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan kami, kami cuba memastikan bahawa kandungan yang dipromosikan juga adalah relevan dan menarik untuk anda. Anda boleh mengenal pasti kandungan yang dipromosikan kerana ia akan dilabel dengan jelas.

2. Menggunakan Pinterest

a. Siapa yang boleh menggunakan Pinterest.

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan kami hanya jika anda boleh membentuk ikatan kontrak secara undang-undang dengan Pinterest dan jika mematuhi Syarat ini dan semua undang-undang yang ditetapkan. Apabila anda mencipta Akaun Perniagaan anda, anda mesti menyediakan kami dengan maklumat lengkap dan tepat. Sebarang kemasukan atau penggunaan oleh sesiapa di bawah umur 13 tahun adalah dilarang. Jika anda membuka akaun bagi pihak syarikat, organisasi atau entiti lain, maka (a) "anda" merangkumi anda dan entiti tersebut dan (b) anda menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan semua kebenaran dan lesen yang disediakan dalam Syarat ini dan mengikat entiti itu kepada Syarat ini dan anda bersetuju dengan Syarat ini bagi pihak entiti berkenaan. Sebahagian Perkhidmatan kami mungkin termasuk perisian yang dimuat turun ke komputer, telefon, tablet atau peranti lain. Anda bersetuju bahawa kami boleh mengemas kini perisian tersebut secara automatik dan Syarat ini akan dikenakan pada sebarang kemas kini.

b. Lesen kami kepada anda.

Tertakluk kepada Syarat ini dan dasar kami (termasuk Garis Panduan Komuniti kami), kami memberikan anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Perkhidmatan kami.

3. Kandungan Anda

a. Kandungan penyiaran

Pinterest membenarkan anda menyiarkan kandungan, termasuk foto, komen, pautan dan bahan lain. Apa sahaja yang anda siarkan atau sebaliknya menjadikan tersedia di Pinterest dirujuk sebagai "Kandungan Pengguna." Anda mengekalkan semua hak di dalam Kandungan Pengguna dan anda bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kandungan Pengguna yang anda siarkan di Pinterest.

b. Cara Pinterest dan pengguna lain boleh menggunakan kandungan anda

Anda memberikan Pinterest dan pengguna kami lesen tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik, boleh disublesenkan, di seluruh dunia untuk menggunakan, menyimpan, memaparkan, menghasilkan semula, simpan, mengubah, membentuk kerja terbitan, melaksana dan mengedarkan Kandungan Pengguna anda di Pinterest semata-mata untuk tujuan operasi, pembangunan, menyediakan dan menggunakan Perkhidmatan tersebut. Tiada dalam Syarat ini yang menghalang hak undang-undang lain yang Pinterest mungkin ada ke atas Kandungan Pengguna, sebagai contoh di bawah lesen lain. Kami mempunyai hak untuk mengeluarkan atau mengubahsuai Kandungan Pengguna atau mengubah cara ia digunakan dalam Perkhidmatan, atas sebarang alasan, termasuk Kandungan Pengguna yang kami percaya melanggar Syarat ini, Garis Panduan Komuniti kami atau mana-mana dasar lain.

c. Berapa lama kami menyimpan kandungan anda

Berikutan penamatan atau penyahaktifan akaun anda atau jika anda membuang sebarang Kandungan Pengguna daripada Pinterest, kami mungkin mengekalkan Kandungan Pengguna anda bagi satu tempoh masa yang munasabah untuk tujuan sandaran, arkib atau audit. Tambahan lagi, Pinterest dan pengguna kami mungkin mengekalkan dan meneruskan untuk menggunakan, menyimpan, memaparkan, menghasilkan semula, simpan, mengubah, membentuk kerja terbitan, melaksana dan mengedarkan sebarang Kandungan Pengguna anda yang telah disimpan atau dikongsi oleh pengguna lain pada Perkhidmatan Pinterest.

d. Tanggungjawab anda ke atas kandungan anda:

i. Kepada Pinterest dan komuniti kami.

Pinterest menyediakan tempat yang positif dan kreatif untuk anda dan pengguna lain mencari dan berkongsi perkara yang anda sukai. Untuk mengekalkan keadaan ini , anda mesti mematuhi Etika Pin dan dasar kami, termasuk Garis Panduan Komuniti kami. Anda tidak boleh menyiarkan Kandungan Pengguna yang melanggar atau menggalakkan tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang atau peraturan berkaitan dengan bidang perniagaan anda dan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pengiklanan. Anda bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna dan sebarang kandungan pihak ketiga yang disiarkan di papan anda dan anda mewakili dan menjamin bahawa Kandungan Pengguna dan sebarang kandungan pihak ketiga yang disiarkan di papan anda mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Syarat ini, anda bersetuju untuk tidak menggunakan, mengubah suai, menerbitkan semula, mengedar, menjual, melesenkan atau sebaliknya menggunakan Perkhidmatan kami tanpa kebenaran kami.

ii. Kepada pihak ketiga.

Pinterest menghormati hak pencipta dan pemilik kandungan pihak ketiga dan berharap anda melakukan perkara yang sama. Oleh itu anda bersetuju bahawa sebarang Kandungan Pengguna yang anda siarkan ke Pinterest adalah tidak dan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau melanggar sebarang hak pihak ketiga.

e. Maklum balas yang anda sediakan

Kami menghargai pendapat daripada pengguna kami dan sentiasa berminat untuk mengetahui mengenai cara kami boleh menjadikan Pinterest lebih hebat. Jika anda memilih untuk menghantar komen, idea atau maklum balas, anda bersetuju bahawa kami bebas untuk menggunakannya tanpa sebarang halangan atau pampasan kepada anda. Dengan menerima penyerahan anda, Pinterest tidak mengetepikan sebarang hak untuk menggunakan maklum balas yang sama atau berkaitan yang sebelum ini diperkenalkan kepada Pinterest, yang dibangunkan oleh pekerjanya atau yang diperoleh daripada sumber selain daripada anda.

4. Alat bagi Pemilik Laman

a. Ciri laman.

Kami menawarkan produk yang boleh digunakan oleh laman web dan pembangun untuk menawarkan ciri dan fungsi Pinterest kepada pengguna masing-masing (contohnya, butang "Simpan," "Pin Ini" dan "Ikut") ("Ciri Laman"). Anda bersetuju untuk menggunakan Ciri Laman hanya seperti yang didokumenkan oleh Pinterest dan mematuhi dasar dan garis panduan penjenamaan kami. Anda tidak boleh meletakkan Ciri Laman di laman atau perkhidmatan yang terdapat kandungan yang boleh melanggar Syarat ini jika dipaparkan pada Pinterest. Anda juga bersetuju bahawa ciri dan fungsi Pinterest yang disediakan oleh Ciri Laman kami akan disediakan sepenuhnya oleh Ciri Laman kami, kecuali jika dibenarkan oleh Pinterest.

b. Kebenaran.

i. Dengan menggabungkan Ciri Laman ke laman atau perkhidmatan anda, anda bersetuju bahawa Pinterest boleh mengumpul dan menggunakan maklumat daripada anda dan pengguna anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami. Anda juga bersetuju bahawa Pinterest boleh menggunakan kaedah automatik untuk menganalisis laman atau perkhidmatan anda yang mana Ciri Laman telah digunakan.

ii.  Sesetengah Ciri Laman membenarkan anda atau pengguna anda untuk menyiarkan atau menyediakan kandungan dalam Perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Ciri Laman ini, anda memberikan Pinterest dan pengguna Pinterest kebenaran untuk menggunakan kandungan itu seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3(b). Tiada perkara dalam Seksyen ini yang boleh menghalang hak undang-undang lain yang mungkin Pinterest miliki terhadap kandungan itu.

5. Dasar Hak Cipta

Pinterest telah menggunakan dan melaksanakan Dasar Hak Cipta Pinterest selaras dengan Akta Hak Cipta Milenium Digital dan juga undang-undang hak cipta lain yang berkaitan. Untuk maklumat lanjut, sila baca Dasar Hak Cipta kami.

6. Keselamatan

Kami mengambil berat mengenai keselamatan pengguna kami. Semasa kami berusaha untuk melindungi keselamatan kandungan dan akaun anda, Pinterest tidak boleh memberi jaminan bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan dapat menggagalkan kawalan keselamatan kami. Kami meminta anda menyimpan kata laluan anda dengan selamat. Sila maklumkan kepada kami dengan segera terhadap sebarang penggunaan akaun anda yang dicurigai atau tidak dibenarkan. Bagi akaun yang dicipta bagi pihak syarikat, organisasi atau entiti lain, anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hanya individu yang dibenarkan mempunyai akses kepada akaun tersebut.

7. Pautan, Laman dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Pinterest mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga, pengiklan, perkhidmatan, tawaran istimewa atau acara atau aktiviti lain yang bukan dimiliki atau dikawal oleh Pinterest. Kami tidak menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk mana-mana laman, maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga sedemikian. Jika anda mengakses mana-mana laman web, perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga daripada Pinterest, anda berbuat demikian atas risiko sendiri dan anda bersetuju bahawa Pinterest tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada penggunaan atau akses anda kepada mana-mana laman web, perkhidmatan atau kandungan pihak ketiga.

8. Penamatan

Pinterest boleh menamatkan atau menggantung hak anda untuk mengakses atau menggunakan Pinterest atas sebarang sebab dengan notis yang sewajarnya. Kami boleh menamatkan atau menggantung akses anda serta-merta dan tanpa notis jika kami mempunyai sebab yang baik, termasuk sebarang pelanggaran terhadap Syarat ini atau Garis Panduan Komuniti kami. Selepas penamatan, anda terus terikat dengan Seksyen 3, 4(b) dan 9 Syarat ini.

9. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung ganti rugi dan memegang-lepas Pinterest dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen kami daripada dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan guaman, prosiding, pertikaian, permintaan, liabiliti, kerosakan, kehilangan, kos dan perbelanjaan, termasuk, tanpa had, yuran perundangan dan perakaunan yang munasabah (termasuk kos bela diri bagi tuntutan, tindakan guaman atau prosiding yang dibawa oleh pihak ketiga), dalam apa juga keadaan yang berkaitan dengan (a) akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, (b) Kandungan Pengguna anda atau (c) perlanggaran anda terhadap mana-mana Syarat ini.

10. Penafian

Perkhidmatan dan semua kandungan kami di Pinterest disediakan dalam keadaan "sedia ada" tanpa sebarang jenis jaminan, sama ada dinyatakan atau tersirat.

PINTEREST SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEBARANG DAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KECERGASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN DAN SEBARANG JAMINAN YANG TIMBUL KESAN DARIPADA PROSES BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN DAGANGAN.

Pinterest tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung liabiliti bagi sebarang Kandungan Pengguna yang anda atau pengguna lain atau pihak ketiga siarkan atau hantar menggunakan Perkhidmatan kami. Anda memahami dan setuju bahawa anda mungkin terdedah kepada Kandungan Pengguna yang tidak tepat, tidak boleh ditolak, tidak sesuai untuk kanak-kanak atau sebaliknya tidak sesuai bagi tujuan anda.

11. Pembatasan Liabiliti

SEHINGGA KEPADA MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PINTEREST TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI SEBARANG KEROSAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG, KEBETULAN, ISTIMEWA, BERBANGKIT ATAU GANTI RUGI YANG MEMBEBANKAN, ATAU SEBARANG KERUGIAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, SAMA ADA WUJUD SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAU SEBARANG KEHILANGAN DATA, PENGGUNAAN, NAMA BAIK ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA LAIN. DALAM MANA-MANA KEADAAN SEKALIPUN, PINTEREST TIDAK PERLU MENGUMPULKAN LIABILITI BAGI SEMUA TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN YANG MELEBIHI SERATUS DOLAR A.S. (A.S. $100.00) ATAU AMAUN YANG DIBAYAR OLEH ANDA KEPADA PINTEREST BAGI TEMPOH TIGA BULAN YANG LALU UNTUK PERKHIDMATAN BERKENAAN.

Dalam keadaan yang mana sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi berkenaan Pinterest atau Perkhidmatan kami tidak dapat ditimbang tara di bawah undang-undang yang berkenaan atau sebaliknya: anda dan Pinterest bersetuju bahawa sebarang tuntutan atau pertikaian berkenaan Pinterest akan diselesaikan secara eksklusif berdasarkan Seksyen 13 Syarat ini.

12. Timbang tara

Untuk sebarang pertikaian yang anda ada dengan Pinterest, anda bersetuju untuk menghubungi kami terlebih dahulu dan cuba untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan kami secara tidak rasmi. Jika kami perlu menghubungi anda, kami akan berbuat demikian di alamat e-mel yang dikaitkan dengan Akaun Perniagaan anda. Jika Pinterest tidak dapat menyelesaikan pertikaian dengan anda secara tidak rasmi, kami dan anda bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi (tidak termasuk tuntutan untuk injuksi atau relief saksama lain) yang timbul daripada atau berhubung dengan atau berkaitan dengan Syarat ini melalui timbang tara terikat atau (untuk tuntutan layak) dalam mahkamah tuntutan kecil.

Timbang tara adalah cara yang lebih tidak rasmi untuk menyelesaikan perselisihan kami berbanding tuntutan mahkamah di mahkamah. Sebagai contoh, timbang tara menggunakan penimbang tara neutral selain hakim atau juri, melibatkan penemuan yang lebih terhad dan tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah. Walaupun prosesnya lebih tidak rasmi, penimbang tara boleh memberi keputusan ganti rugi atau relief yang sama seperti keputusan yang diberikan oleh mahkamah. Anda bersetuju bahawa, dengan bersetuju kepada Syarat Penggunaan tersebut, Akta Timbang Tara Persekutuan AS mentadbir pentafsiran dan penguatkuasaan peruntukan ini dan bahawa anda dan Pinterest masing-masing melepaskan hak untuk perbicaraan oleh juri atau untuk menyertai tindakan kelas. Penimbang tara mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian berkenaan pentafsiran, kebolehgunaan atau kebolehkuatkuasaan perjanjian timbang tara mengikat ini. Peruntukan timbang tara ini akan berterusan selepas penamatan Perjanjian ini dan penamatan Akaun Perniagaan anda.

Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") di bawah Peraturan Timbang Tara Pelanggan yang berkuat kuasa untuk AAA, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di dalam ini. Anda boleh menemui borangnya di www.adr.org. Melainkan anda dan Pinterest bersetuju sebaliknya, timbang tara akan dijalankan di negara (atau mukim) tempat anda menetap. Setiap pihak akan bertanggungjawab untuk membayar yuran sebarang pemfailan AAA, pentadbiran dan yuran penimbang tara menurut Peraturan AAA, kecuali Pinterest akan membayar yuran pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara anda yang munasabah jika tuntutan anda untuk ganti rugi tidak melebihi $75,000 dan bukan remeh (seperti yang diukur oleh piawaian yang dinyatakan dalam Peraturan Persekutuan Prosedur Sivil 11 (b)). Sekiranya tuntutan anda adalah $10,000 atau kurang, kami bersetuju bahawa anda boleh memilih sama ada timbang tara itu akan dilakukan semata-mata atas dasar dokumen yang dihantar kepada penimbang tara, melalui perbicaraan telefon atau oleh perbicaraan secara peribadi seperti yang ditetapkan oleh Peraturan AAA. Jika tuntutan anda melebihi $10,000, hak untuk perbicaraan akan ditentukan oleh Peraturan AAA. Tanpa mengambil kira cara timbang tara dijalankan, penimbang tara akan mengeluarkan keputusan bertulis yang menjelaskan penemuan penting dan kesimpulan yang mana keputusan itu didasarkan dan sebarang penghakiman atas keputusan yang diberikan oleh penimbang tara itu boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah bidang kuasa kompeten. Tiada apa-apa dalam Seksyen ini boleh menghalang mana-mana pihak daripada mendapatkan injunksi atau relief saksama daripada mahkamah, termasuk bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan data, harta intelek atau akses yang tidak dibenarkan kepada Perkhidmatan. SEMUA TUNTUTAN MESTI MEMBAWA KAPASITI INDIVIDU DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM SEBARANG KELAS YANG TERTULIS ATAU PROSIDING PERWAKILAN DAN MELAINKAN KAMI BERSETUJU SEBALIKNYA, PENIMBANG TARA TIDAK BOLEH MENYATUKAN LEBIH DARIPADA TUNTUTAN SEORANG. ANDA BERSETUJU BAHAWA, DENGAN MEMASUKI SYARAT INI, ANDA DAN PINTEREST MASING-MASING MELEPASKAN HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI ATAU UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM TINDAKAN KELAS.

TIADA MANA-MANA DI DALAM SYARAT PENGGUNAAN INI AKAN MENJEJASKAN MANA-MANA HAK BERKANUN YANG TIDAK BOLEH DIKETEPIKAN YANG DIKENAKAN KEPADA ANDA. Dalam keadaan yang mana sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi berkenaan Pinterest atau Perkhidmatan kami tidak dapat ditimbang tara di bawah undang-undang yang berkenaan atau sebaliknya: anda dan Pinterest bersetuju bahawa sebarang tuntutan atau pertikaian berkenaan Pinterest akan diselesaikan secara eksklusif berdasarkan Seksyen 13 Syarat ini.

12. Undang-Undang dan Bidang Kuasa Tadbir

Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Negeri California, tanpa merujuk kepada konflik terhadap prinsip undang-undangnya. Tempat eksklusif bidang kuasa bagi semua pertikaian yang timbul daripada atau berhubung dengan perjanjian ini ialah Daerah San Francisco, California atau Mahkamah Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Utara California dan pertikaian kita akan ditentukan di bawah undang-undang California.

13. Syarat Umum

Prosedur pemberitahuan dan perubahan kepada Syarat ini.

Pinterest berhak untuk menentukan bentuk dan cara untuk menyediakan pemberitahuan kepada anda dan anda bersetuju untuk menerima notis perundangan secara elektronik jika kami memilihnya. Kami mungkin menyemak Syarat ini dari masa ke semasa dan versi terbaru akan sentiasa disiarkan dalam laman web kami. Jika terdapat semakan semula, dalam budi bicara kami, kami akan memaklumkan kepada anda.

Dengan meneruskan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini selepas semakan semula berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat yang telah disemak semula. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan ini.

Penyerahan hak

Syarat ini dan sebarang hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserahkan oleh anda, tetapi mungkin diserahkan oleh Pinterest tanpa halangan. Sebarang percubaan pemindahan atau serahan yang dicabuli kerananya adalah terbatal dan tidak sah.

Keseluruhan Perjanjian/Kebolehasingan

Syarat ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi dan sebarang pindaan dan sebarang perjanjian tambahan yang anda boleh masuki dengan Pinterest berkaitan dengan Perkhidmatan, akan menggantikan keseluruhan perjanjian antara anda dan Pinterest berkenaan Perkhidmatan dan menggantikan mana-mana syarat yang anda ada dengan Pinterest sebelum ini berkenaan dengan Perkhidmatan. Jika mana-mana peruntukan Syarat ini dianggap tidak sah, peruntukan itu akan dihadkan atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan dan peruntukan Syarat ini yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Tiada Penepian

Tiada penepian bagi mana-mana syarat bagi Syarat ini yang perlu dianggap sebagai penepian berterusan bagi syarat sedemikian atau sebarang syarat lain dan kegagalan Pinterest untuk menegaskan sebarang hak atau peruntukan di bawah Syarat ini tidak akan membentuk penepian bagi hak atau peruntukan sedemikian.

Pihak-pihak

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, Syarat ini adalah kontrak di antara anda dan Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat, Syarat ini adalah kontrak antara anda dan Pinterest Europe Ltd., sebuah syarikat Ireland dengan pejabat berdaftarnya di Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Agensi kerajaan A.S.: Jika anda merupakan agensi kerajaan persekutuan Amerika Syarikat, penggunaan Pinterest anda tertakluk kepada Syarat ini dan pindaan ini.

Agensi kerajaan negeri dan tempatan A.S.: Jika anda merupakan agensi kerajaan negeri atau tempatan di Amerika Syarikat, pindaan ini terpakai kepada Syarat ini.

 

Berkuatkuasa 25 Mei 2018