Vilkår for erhvervsmæssig brug (gældende fra 1. november 2016)

Tak, fordi du bruger Pinterest!

Disse Vilkår for erhvervsmæssig brug ("Vilkår for erhverv") fastlægger vilkårene for din adgang til og brug af Pinterests website, produkter og tjenester ("Produkter") til erhvervsmæssige formål. Læs disse vilkår omhyggeligt, og kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål. Når du opretter en erhvervsmæssig konto eller opretter adgang til eller bruger vores produkter, erklærer du dig indforstået med at være underlagt disse Vilkår og vores Persondatapolitik. Du bekræfter også, at du har læst og accepterer vores Politik om acceptabel brugog vores Politik om cookies.

1. Brug af Pinterest

a. Hvem må bruge Pinterest.

Du må kun bruge vores Produkter, hvis du indgår en bindende aftale med Pinterest, og kun i overensstemmelse med disse Vilkår og gældende lovgivning. Når du opretter din Pinterest-konto, skal du give præcise og fuldstændige oplysninger. Brug og adgang er ikke tilladt for personer under 13 år. Hvis du åbner en konto på vegne af en virksomhed, en organisation eller en anden juridisk enhed, (a) omfatter "du" og "dig" dig selv og den pågældende enhed, og (b) du står inde for og garanterer, at du har tilladelse til at tildele alle tilladelser og licenser, der er omfattet af disse Vilkår, og forpligte enheden til at være underlagt disse Vilkår, og at du erklærer dig indforstået med Vilkårene på enhedens vegne. Nogle af vores Produkter kan være software, der downloades til din computer, telefon, tablet eller anden enhed. Du accepterer, at vi måske automatisk opgraderer disse Produkter, og at disse Vilkår gælder for sådanne opgraderinger.

b. Vores licens til dig.

I henhold til disse Vilkår og vores politikker (herunder vores Politik om acceptabel brug) tildeler vi dig en begrænset licens til at bruge vores Produkter. Denne licens er ikke eksklusiv, må ikke overdrages til andre og kan trækkes tilbage.

2. Dit indhold

a. Oprettelse af indhold

Pinterest tillader, at du opretter indhold på nettet, herunder billeder, kommentarer, links og andet materiale. Alt det, du opretter eller på anden vis gør tilgængeligt i vores Produkter, kaldes "Brugerindhold". Du bevarer retten til og er eneansvarlig for det Brugerindhold, du opretter på Pinterest.

b. Pinterests og andre brugeres anvendelse af dit indhold

Du tildeler Pinterest og vores brugere en global, ikke-eksklusiv, afgiftsfri licens, som kan overdrages og gives i underlicens, til at bruge, lagre, vise, gengive, gemme, ændre, fremstille materiale på grundlag af, udføre og distribuere dit Brugerindhold på Pinterest udelukkende med henblik på at drive, udvikle, levere og bruge Produkterne. Intet i disse vilkår begrænser andre juridiske rettigheder Pinterest måtte have til Brugerindhold, f.eks. med hensyn til andre licenser. Vi forbeholder os ret til at fjerne eller ændre Brugerindhold uanset årsagen, herunder Brugerindhold, som vi anser for at krænke disse Vilkår eller vores politikker

c. Den tid, vi opbevarer dit indhold i

Hvis din konto lukkes eller deaktives, eller hvis du fjerner Brugerindhold fra Pinterest, kan vi opbevare dit Brugerindhold i en forretningsmæssigt rimelig periode med henblik på sikkerhedskopiering, arkivering eller revision. Pinterest og vores brugere må desuden opbevare og fortsætte med at bruge, lagre, vise, gengive, gemme som pins, ændre, fremstille materiale på grundlag af, udføre og distribuere en hvilken som helst del af dit Brugerindhold, som andre brugere har lagret eller delt via Pinterest.

d. Dit ansvar for dit indhold

i. Over for Pinterest og vores fællesskab. Pinterest stiller et kreativt og positivt sted til rådighed for dig og andre brugere, hvor I kan finde og dele ting, I interesserer jer for. Det vil vi gerne fortsætte med, og du skal derfor overholde vores etikette for pins og vores politikker, herunder vores Politik om acceptabel brug. Du må ikke oprette Brugerindhold, der udviser eller opfordrer til adfærd, som overtræder love eller bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, love eller bestemmelser inden for din branche og love eller bestemmelser på reklameområdet. Du er ansvarlig for brugerindhold og indhold fra tredjeparter, der oprettes på dine opslagstavler, og du står inde for og garanterer, at brugerindhold og indhold fra tredjeparter, der oprettes på dine opslagstavler, overholder alle gældende love og bestemmelser. Bortset fra det, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår, erklærer du dig indforstået med ikke at bruge, ændre, gengive, distribuere, sælge, give i licens eller på anden vis bruge vores produkter uden vores tilladelse.

ii. Over for tredjeparter Pinterest respekterer rettigheder tilhørende tredjepartsophavsmænd til og ejere af indhold og forventer, at du gør det samme. Du erklærer dig derfor indforstået med, at det Brugerindhold, du opretter på Pinterest, ikke overtræder nogen love eller krænker en tredjeparts rettigheder, hverken nu eller fremover.

e. Feedback fra dig

Vi er glade for at høre fra vores brugere og er altid interesseret i at høre, hvordan vi kan gøre Pinterest endnu bedre. Hvis du vælger at sende kommentarer, idéer eller feedback, accepterer du, at vi frit kan bruge dem uden begrænsninger eller modydelse til dig. Pinterest giver med sin accept af det, du sender, ikke afkald på retten til at bruge lignende eller beslægtet feedback, som tidligere er kommet til Pinterests kendskab, er udviklet af Pinterests medarbejdere eller er erhvervet fra andre kilder end dig.

3. Redskaber til ejere af websites

a. Funktioner til websites.

Vi tilbyder produkter, som websites og udviklere kan bruge til at tilbyde Pinterest-funktioner og -funktionalitet til deres brugere (f.eks. knapperne "Pin It" og "Følg") ("Funktioner til websites"). Du erklærer dig indforstået med kun at bruge Funktioner til websites ifølge Pinterests dokumentation og i overensstemmelse med vores politikker og retningslinjer for varemærkebrug. Du må ikke anbringe Funktioner til websites på et website eller i en tjeneste med indhold, som ville overtræde disse Vilkår, hvis de blev vist på vores Produkter. Du erklærer dig også indforstået med, at Pinterest-funktioner og -funktionalitet, som er indeholdt i vores Funktioner til websites, kun stilles til rådighed af vores Funktioner til websites, medmindre Pinterest giver sin tilladelse til det.

b. Tilladelser.

i. Hvis du integrerer Funktioner til websites på dit website eller i din tjeneste, erklærer du dig indforstået med, at Pinterest må indsamle og bruge oplysninger fra dig og dine brugere som beskrevet i vores Persondatapolitik. Du erklærer dig også enig i, at Pinterest må bruge automatiske metoder til at analysere dit website eller din tjeneste, hvori Funktioner til websites er blevet integreret.

ii.  Nogle Funktioner til websites tillader, at du eller dine brugere opretter indhold eller på anden vis gør indhold tilgængeligt i vores Produkter. Hvis du bruger disse Funktioner til websites, giver du Pinterest og Pinterests brugere tilladelse til dette indhold som beskrevet i paragraf 2(b). Intet i denne paragraf begrænser andre juridiske rettigheder, som Pinterest måtte have til indholdet.

4. Politik om ophavsret

Pinterest har vedtaget og implementeret Pinterests Politik om ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act og andre gældende love om ophavsret. Du kan få flere oplysninger i vores Politik om ophavsret.

5. Sikkerhed

Vores brugeres sikkerhed ligger os stærkt på sinde. Vi bestræber os på at sikre, at dit indhold og din konto er beskyttet, men Pinterest kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke kan omgå vores sikkerhedsforanstaltninger. Vi beder dig om at holde din adgangskode hemmelig. Du bedes straks underrette os i tilfælde af uretmæssig adgang til eller uautoriseret brug af din konto. Hvis kontoen er oprettet på vegne af en virksomhed, en organisation eller en anden juridisk enhed, har du ansvaret for at sikre, at kun godkendte personer har adgang til kontoen.

6. Links, websites og tjenester tilhørende tredjeparter

Vores Produkter kan indeholde links til websites, annoncører, tjenester, specialtilbud eller andre begivenheder eller aktiviteter fra tredjepart, som ikke ejes eller kontrolleres af Pinterest. Vi anbefaler ikke og påtager os ikke ansvaret for sådanne tredjeparters websites, oplysninger, materialer, produkter eller tjenester. Hvis du opretter adgang til en tredjeparts website, tjeneste eller indhold fra Pinterest, sker det på egen risiko, og du er indforstået med, at Pinterest ikke kan holdes ansvarlig fra din brug af eller adgang til en tredjeparts website, tjeneste eller indhold.

7. Opsigelse

Pinterest kan når som helst opsige eller suspendere denne licens med eller uden begrundelse eller varsel til dig. Du er efter opsigelse fortsat underlagt paragraf 2, 3(b) og 7-13 i disse vilkår.

8. Skadeserstatning

Du erklærer dig indforstået med at yde erstatning til og holde Pinterest og vores respektive ledere, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse i forbindelse med erstatningskrav, sagsanlæg, retssager, tvister, krav, erstatningsansvar, erstatning, tab, omkostninger og udgifter, inklusive – men ikke begrænset til – rimelige advokat- og revisorsalærer (herunder omkostninger til forsvar mod erstatningskrav, sagsanlæg eller retssager anlagt af tredjeparter), der på nogen måde har forbindelse til (a) din adgang til eller brug af vores Produkter eller (b) dit Brugerindhold eller (c) din overtrædelse af disse Vilkår.

9. Ansvarsfraskrivelse

Produkterne, herunder alt inkluderet indhold, stilles til rådighed, som de er og forefindes, uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået.

PINTEREST GIVER INGEN GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE, OG KAN IKKE IFALDE ANSVAR SOM FØLGE AF HANDELSSÆDVANE.

Pinterest påtager sig intet ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for Brugerindhold, som du eller en anden bruger eller tredjepart opretter eller overfører ved hjælp af vores Produkter. Du erklærer dig indforstået med, at du kan støde på Brugerindhold, der er unøjagtigt, stødende, upassende for børn eller på anden måde uegnet til dit formål.

10. Ansvarsbegrænsning

I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT VED LOV, ER PINTEREST IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALE SKADER ELLER MISTET FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING, UANSET OM DE ER OPSTÅET DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER FOR MISTEDE DATA, MANGLENDE BRUG, FORRINGET GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB. PINTERESTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE KRAV I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE KAN IKKE OVERSTIGE DET STØRSTE AF DE TO FØLGENDE BELØB: ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (USD100,00) ELLER DET BELØB, DU HAR BETALT TIL PINTEREST FOR PRODUKTERNE I DE FOREGÅENDE TRE MÅNEDER.

Hvis krav, tvister eller uoverensstemmelser med hensyn til Pinterest eller vores Produkter ikke kan bilægges i henhold til gældende lovgivning eller på anden vis, accepterer du og Pinterest, at krav eller tvister i forbindelse med Pinterest udelukkende løses i henold til paragraf 12 i disse Vilkår.

11. Voldgift

I tilfælde af, at der opstår en tvist mellem dig og Pinterest, accepterer du, at du først kontakter Pinterest og forsøger at løse tvisten med Pinterest i mindelighed. Hvis Pinterest ikke er i stand til at løse tvisten i mindelighed, accepterer begge parter, at vi vil indbringe alle krav, tvister og konflikter (undtagen krav om påbud eller andet billighedsretsligt retsmiddel) som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår til bindende voldgiftsafgørelse ved American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de regler for handelsvoldgift (Commercial Arbitration Rules) og de supplerende procedurer for forbrugerorienterede tvister (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes), som gælder for AAA på det pågældende tidspunkt, medmindre andet fremgår af disse Vilkår. Voldgiften finder sted i dit bopælsland, medmindre du og Pinterest bliver enige om et andet land. Hver part har ansvaret for at betale retsgebyrer, administrative gebyrer og gebyrer til voldgiftsmænd til AAA i overensstemmelse med AAA's regler. Dog betaler Pinterest dine rimelige retsgebyrer, administrative gebyrer og gebyrer til voldgiftsmænd, hvis dit erstatningskrav ikke overstiger USD75.000 og er berettiget (ifølge de standarder, der er fastlagt i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Det tilkendte voldgiftsbeløb omfatter voldgiftsomkostninger, rimelige advokatsalærer og rimelige omkostninger til ekspertvidner og andre vidner, og kendelser i forbindelse med det af voldgiftsretten tilkendte beløb kan indbringes for en hvilken som helst domstol med jurisdiktionskompetence. Intet i denne paragraf forhindrer parterne i indbringe en sag om påbud eller andet billighedsretsligt retsmiddel for domstolene i sager vedrørende datasikkerhed, immaterielle rettigheder eller uautoriseret adgang til Tjenesten. ALLE KRAV SKAL INDBRINGES AF PARTERNE SOM ENKELTPERSONER OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER DELTAGER I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER LIGNENDE TYPE SØGSMÅL, OG MEDMINDRE PARTERNE BLIVER ENIGE OM ANDET, MÅ VOLDGIFTSRETTEN IKKE KONSOLIDERE KRAV FRA FLERE END ÉN PERSON. NÅR DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR, ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED, AT DU OG PINTEREST GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG OG TIL AT DELTAGE I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL.

12. Gældende lov og jurisdiktion

Disse Vilkår er underlagt lovene i delstaten Californien bortset fra bestemmelserne vedrørende lovkonflikt. Begge parter erklærer sig indforstået med at acceptere kendelser afsagt af en delstatsdomstol i San Francisco County, Californien, eller United States District Court for Northern District of California, i sager, som ikke er underlagt paragraf 11 (Voldgift).

13. Generelle Vilkår

Underretningprocedurer og ændringer af disse vilkår. Pinterest forbeholder sig ret til at bestemme, hvordan vi underretter dig, og du accepterer at modtage juridiske meddelelser elektronisk, hvis vi vælger det. Vi reviderer disse vilkår fra tid til anden, og den nyeste version vises altid på vores website. Vi underretter dig, hvis vi skønner, at en revision er væsentlig.

Hvis du fortsætter med at gå ind på eller benytte Produkterne, efter at en revision er trådt i kraft, erklærer du dig indforstået med at være underlagt de reviderede Vilkår. Hvis du ikke er indforstået med de nye vilkår, skal du ophøre med at benytte Produkterne.

Overdragelse. Disse Vilkår og alle rettigheder og licenser, der udstedes i henhold til dem, må ikke overdrages eller overføres af dig, men Pinterest må overdrage dem uden begrænsninger. Forsøg på overførsel eller overdragelse, der overtræder ovenstående, er ugyldige.

Hele aftalen/Vilkårenes uafhængighed. Disse Vilkår udgør sammen med Persondatapolitikken og eventuelle ændringer og eventuelle yderligere aftaler, som du indgår med Pinterest i forbindelse med Produkterne, hele aftalen mellem dig og Pinterest med hensyn til Produkterne, og de træder i stedet for eventuelle vilkår for dig og Pinterest med hensyn til Produkterne. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår vurderes som ugyldig, skal den pågældende bestemmelse begrænses eller elimineres i mindst muligt omfang, mens de øvrige bestemmelser i disse Vilkår stadig gælder i fuldt omfang.

Intet frafald. Frafald af et vilkår i disse Vilkår anses ikke for at være et yderligere eller vedblivende frafald af et sådan vilkår eller et hvilket som helst andet vilkår, og Pinterests manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse Vilkår betragtes ikke som frafald af rettigheden eller bestemmelsen.

Parter. Pinterest er en verdensomspændende tjeneste, og vores reference til Pinterest i disse Vilkår omfatter Pinterest Inc. og alle virksomhedens datterselskaber i hele verden. Hvis du bor i USA, er disse Vilkår en aftale mellem dig og Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Hvis du bor uden for USA, er disse Vilkår en aftale mellem dig og Pinterest Europe Ltd., som er et irsk firma med firmaadressen Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Føderale myndigheder i USA: Hvis du er en statslig myndighed i USA, er din brug af Pinterest underlagt vores Vilkår for erhvervsmæssig brug og dette tillæg.

Delstatsmyndigheder og lokale myndigheder i USA: Hvis du er en delstatsmyndighed eller lokal myndighed i USA, gælder dette tillæg for disse Vilkår.