Vilkår for brug for virksomheder

(gælder fra 25. maj 2018)

Tak, fordi du bruger Pinterest!

Disse Vilkår for brug for virksomheder ("vilkår") gælder for din virksomheds adgang til og brug af Pinterests website, apps, API'er og widgets ("Pinterest" eller "tjenesten"). Læs disse vilkår omhyggeligt, og kontakt os, hvis du har spørgsmål. Når du opretter en konto i henhold til disse vilkår ("virksomhedskonto") eller tilgår eller bruger tjenesten, erklærer du dig indforstået med at være underlagt disse vilkår, vores Persondatapolitik og vores Retningslinjer for fællesskabet.

1. Vores tjeneste

Pinterest hjælper dig med at opdage og gøre de ting, du er vild med. For at gøre det viser vi dig ting, som vi tror vil være relevante, interessante og personlige, ud fra din aktivitet på websitet og uden for websitet. For at kunne tilbyde vores tjeneste skal vi kunne identificere dig og dine interesser. Nogle af de ting, vi viser dig, er sponsoreret af annoncører. Som en del af vores tjeneste forsøger vi at sikre, at selv sponsoreret indhold er relevant og interessant for dig. Du kan se, når indhold er sponsoreret, fordi det vil være tydeligt mærket.

2. Brug af Pinterest

a. Hvem må bruge Pinterest.

Du må kun bruge vores tjeneste, hvis du lovligt kan indgå en bindende kontrakt med Pinterest, og kun, hvis du overholder disse vilkår og al gældende lovgivning. Når du opretter din virksomhedskonto, skal du give os præcise og fuldstændige oplysninger. Du må ikke bruge vores tjeneste, hvis det ville medføre, at Pinterest overtræder USA's sanktioner, og når du accepterer disse vilkår, bekræfter du over for os, at du ikke er omfattet af sanktioner, og at du ikke opholder dig i et sanktioneret land eller på anden måde er omfattet af USA's sanktioner. Brug og adgang er ikke tilladt for personer under 13 år. Hvis du åbner en konto på vegne af en virksomhed, en organisation eller en anden juridisk enhed, (a) omfatter "du" og "dig" dig selv og denne enhed, og (b) lover du, at du er bemyndiget til at tildele alle de tilladelser og licenser, der er beskrevet i disse vilkår, at enheden er underlagt disse vilkår, og at du accepterer disse vilkår på enhedens vegne. En del af vores tjeneste kan omfatte software, der downloades til din computer, telefon, tablet eller anden enhed. Du accepterer, at vi kan opdatere denne software automatisk, og at disse vilkår gælder for eventuelle opdateringer.

b. Vores licens til dig.

I henhold til disse vilkår og vores politikker (herunder vores Retningslinjer for fællesskabet) giver vi dig licens til at bruge vores tjeneste. Denne licens er begrænset og ikke-eksklusiv, den må ikke overdrages, og den kan tilbagekaldes.

3. Dit indhold

a. Oprettelse af indhold

Pinterest giver dig tilladelse til at oprette indhold, herunder billeder, kommentarer, links og andet materiale. Alt det, du opretter eller på anden måde gør tilgængeligt på Pinterest, kaldes "brugerindhold". Du beholder alle rettigheder til og er eneansvarlig for det brugerindhold, du opretter på Pinterest.

b. Pinterests og andre brugeres anvendelse af dit indhold

Du giver Pinterest og vores brugere en ikke-eksklusiv, royaltyfri verdensomspændende licens, der kan overdrages og gives i underlicens, til at bruge, opbevare, vise, gengive, gemme, ændre, oprette afledte værker af, oprette og distribuere dit brugerindhold på Pinterest udelukkende med det formål at drive, udvikle, levere og bruge tjenesten. Intet i disse vilkår begrænser andre juridiske rettigheder, som Pinterest kan have til brugerindhold, for eksempel i henhold til andre licenser. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre brugerindhold eller ændre den måde det bruges på i tjenesten, uanset årsagen, herunder brugerindhold, som vi anser for at krænke disse vilkår, vores Retningslinjer for fællesskabet eller andre politikker.

c. Den tid, vi opbevarer dit indhold i

Efter at du har opsagt eller deaktiveret din konto, eller hvis du fjerner noget brugerindhold fra Pinterest, beholder vi muligvis dit brugerindhold i en rimelig periode med henblik på sikkerhedskopiering, arkivering eller revision. Desuden kan Pinterest og Pinterests brugere beholde og fortsætte med at bruge, opbevare, vise, gengive, gemme, ændre, oprette afledte værker af, afvikle og distribuere enhver del af dit brugerindhold, som andre brugere har gemt eller delt på Pinterest-tjenesten.

d. Dit ansvar for dit indhold

i. Over for Pinterest og vores fællesskab.

Pinterest stiller et kreativt og positivt sted til rådighed for dig og andre brugere, hvor I kan finde og dele ting, I interesserer jer for. Det vil vi gerne fortsætte med, og du skal derfor overholde vores etikette for pins og vores politikker, herunder vores Retningslinjer for fællesskabet. Du må ikke oprette brugerindhold, der udviser eller opfordrer til adfærd, som overtræder love eller bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, love eller bestemmelser inden for din branche og love eller bestemmelser på reklameområdet. Du er ansvarlig for brugerindhold og indhold fra tredjeparter, der oprettes på dine opslagstavler, og du står inde for og garanterer, at brugerindhold og indhold fra tredjeparter, der slås op på dine opslagstavler, overholder alle gældende love og bestemmelser. Bortset fra det, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår, erklærer du dig indforstået med ikke at bruge, ændre, gengive, distribuere, sælge, give i licens eller på anden vis bruge vores tjeneste uden vores tilladelse.

ii. Over for tredjeparter.

Pinterest respekterer rettigheder tilhørende tredjepartsophavsmænd til og ejere af indhold og forventer, at du gør det samme. Du erklærer dig derfor indforstået med, at det brugerindhold, du opretter på Pinterest, ikke overtræder nogen love eller krænker en tredjeparts rettigheder, hverken nu eller fremover.

e. Feedback fra dig

Vi sætter pris på at høre fra vores brugere og er altid interesserede i at få at vide, hvordan vi kan gøre Pinterest endnu mere fantastisk. Hvis du vælger at indsende kommentarer, idéer eller feedback, accepterer du, at vi frit kan bruge dette uden nogen begrænsning eller kompensation til dig. Når Pinterest accepterer din indsendelse, giver Pinterest ikke afkald på nogen rettigheder til at bruge lignende eller relateret feedback, som tidligere er kommet til Pinterests kendskab, udviklet af Pinterests medarbejdere eller indhentet fra andre kilder end dig.

4. Redskaber til ejere af websites

a. Websitefunktioner.

Vi tilbyder produkter, som websites og udviklere kan bruge til at tilbyde Pinterest-funktioner og -funktionalitet til deres brugere (f.eks. knapperne "Gem", "Pin It" og "Følg") ("websitefunktioner"). Du erklærer dig indforstået med kun at bruge websitefunktioner ifølge Pinterests dokumentation og i overensstemmelse med vores politikker og retningslinjer for varemærkebrug. Du må ikke anbringe websitefunktioner på et website eller i en tjeneste med indhold, som ville overtræde disse vilkår, hvis de blev vist på Pinterest. Du erklærer dig også indforstået med, at de Pinterest-funktioner og den Pinterest-funktionalitet, som er indeholdt i vores websitefunktioner, kun stilles til rådighed af vores websitefunktioner, medmindre Pinterest giver sin tilladelse til andet.

b. Tilladelser.

i. Hvis du integrerer websitefunktioner på dit website eller i din tjeneste, erklærer du dig indforstået med, at Pinterest må indsamle og bruge oplysninger fra dig og dine brugere som beskrevet i vores Persondatapolitik. Du erklærer dig også enig i, at Pinterest må bruge automatiske metoder til at analysere dit website eller din tjeneste, hvori websitefunktioner er blevet integreret.

ii.  Nogle websitefunktioner tillader, at du eller dine brugere opretter indhold eller på anden vis gør indhold tilgængeligt i vores tjeneste. Hvis du bruger disse websitefunktioner, giver du Pinterest og Pinterests brugere tilladelse til dette indhold som beskrevet i paragraf 3(b). Intet i denne paragraf begrænser andre juridiske rettigheder, som Pinterest måtte have, til indholdet.

5. Politik om ophavsret

Pinterest har vedtaget og implementeret Pinterests Politik om ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act og anden gældende lovgivning om ophavsret. Du kan få flere oplysninger i vores Politik om ophavsret.

6. Sikkerhed

Vi bekymrer os om vores brugeres sikkerhed. Selvom vi bestræber os på at beskytte dit indhold og din konto, kan Pinterest ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil kunne omgå vores sikkerhedsforanstaltninger. Vi beder dig om at beskytte din adgangskode. Underret os straks, hvis din konto er blevet kompromitteret eller brugt på en uretmæssig måde. Hvis kontoen er oprettet på vegne af en virksomhed, en organisation eller en anden juridisk enhed, har du ansvaret for at sikre, at kun godkendte personer har adgang til kontoen.

7. Links, websites og tjenester tilhørende tredjeparter

Pinterest kan indeholde links til tredjeparters websites, annoncører, tjenester, særtilbud eller andre begivenheder eller aktiviteter, der ikke ejes eller kontrolleres af Pinterest. Vi anbefaler ikke og påtager os ikke noget ansvar for sådanne tredjeparters websites, oplysninger, materialer, produkter eller tjenester. Hvis du tilgår en tredjeparts website, tjeneste eller indhold fra Pinterest, gør du det på egen risiko, og du accepterer, at Pinterest ikke ifalder ansvar som følge af din brug af eller adgang til en tredjeparts website, tjeneste eller indhold.

8. Ophør

Pinterest kan med et passende varsel opsige eller suspendere din ret til at få adgang til eller bruge denne tjeneste uanset årsag. Vi vil måske straks opsige eller suspendere din adgang uden varsel, hvis vi har en god grund til det, herunder enhver overtrædelse af disse vilkår eller vores Retningslinjer for fællesskabet. Efter opsigelse vil du fortsat være bundet af paragraf 3, 4(b) og 9 i disse vilkår.

9. Skadesløsholdelse

Du erklærer dig indforstået med at yde erstatning til og holde Pinterest og vores respektive ledere, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse i forbindelse med erstatningskrav, sagsanlæg, retssager, tvister, krav, erstatningsansvar, erstatning, tab, omkostninger og udgifter, inklusive – men ikke begrænset til – rimelige advokat- og revisorsalærer (herunder omkostninger til forsvar mod erstatningskrav, sagsanlæg eller retssager anlagt af tredjeparter), der på nogen måde har forbindelse til (a) din adgang til eller brug af vores tjeneste eller (b) dit brugerindhold eller (c) din overtrædelse af disse vilkår.

10. Ansvarsfraskrivelse

Vores tjeneste og alt indhold på Pinterest leveres, som det er og forefindes, uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende.

PINTEREST GIVER INGEN GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER FOR AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE, OG KAN IKKE IFALDE ANSVAR SOM FØLGE AF HANDELSSÆDVANE.

Pinterest påtager sig intet ansvar for og ifalder ikke ansvar for noget brugerindhold, som du, en anden bruger eller en tredjepart opretter eller sender ved hjælp af vores tjeneste. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for brugerindhold, der er unøjagtigt, stødende, upassende for børn eller på anden måde uegnet til dit formål.

11. Ansvarsbegrænsning

I DEN UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT VED LOV, ER PINTEREST IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALE SKADER ELLER MISTET FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING, UANSET OM DETTE ER OPSTÅET DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER FOR MISTEDE DATA, MANGLENDE BRUG, FORRINGET GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB. PINTERESTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE KRAV I FORBINDELSE MED TJENESTEN KAN IKKE OVERSTIGE DET STØRSTE AF DE TO FØLGENDE BELØB: ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD) ELLER DET BELØB, DU HAR BETALT TIL PINTEREST FOR TJENESTEN I DE FOREGÅENDE TRE MÅNEDER.

Hvis et krav, en tvist eller en uenighed om Pinterest eller vores tjeneste ikke kan afgøres ved voldgift i henhold til gældende lovgivning eller på anden vis, accepterer både du og Pinterest, at et krav eller en tvist skal løses alene i henhold til paragraf 13 i disse vilkår.

12. Voldgift

I forbindelse med alle tvister, du har med Pinterest, accepterer du, at du først kontakter os og forsøger at løse tvisten med os på uformel vis. Hvis vi har brug for at kontakte dig, vil vi gøre det på den e-mailadresse, der hører til din virksomhedskonto. Hvis Pinterest ikke er i stand til at løse tvisten med dig på uformel vis, accepterer vi hver især, at vi vil løse krav, tvister eller uenigheder (undtagen krav om fogedforbud eller andre rimelige retsmidler), der opstår på grund af eller i forbindelse med eller vedrørende disse vilkår, gennem bindende voldgift eller i fogedretten (hvis kravet berettiger til det).

Voldgift er en mere uformel måde at løse vores uenighed på end en retssag ved domstolene. Ved voldgift bruges for eksempel en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury, den indebærer langt færre sagsoplysninger og prøves kun i meget begrænset omfang ved domstolene. Selvom processen er mere uformel, kan voldgiftsmænd tilkende samme skadeerstatning og påbud som en domstol. Med din accept af disse vilkår accepterer du, at den amerikanske Federal Arbitration Act bestemmer fortolkningen og håndhævelsen af denne bestemmelse, og at du og Pinterest begge giver afkald på retten til at få sagen afgjort af en jury ved en domstol og til at deltage i et gruppesøgsmål. Voldgiftsmanden har enekompetence til at løse tvister vedrørende fortolkning, anvendelse eller håndhævelse af denne bindende voldgiftsaftale. Denne bestemmelse om voldgift gælder fortsat efter ophør af denne aftale og opsigelse af din virksomhedskonto.

En voldgift skal administreres af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til de regler for forbrugervoldgift (Commercial Arbitration Rules), der gælder for AAA, dog undtaget, hvad der er angivet heri. Du kan finde deres formularer her: www.adr.org. Medmindre du og Pinterest aftaler andet, afholdes voldgiften i det lokalområde, hvor du bor. De respektive parter er selv ansvarlige for afholdelsen af eventuelle gebyrer til indberetning, administration og voldgiftsmand i henhold til AAA's regler. Pinterest betaler dog dine rimelige gebyrer til indberetning, administration og voldgiftsmand, hvis dit erstatningskrav er seriøst (efter standarderne i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)) og ikke overstiger 75.000 USD. Hvis dit krav ikke overstiger 10.000 USD, accepterer vi, at du kan vælge, om voldgiften skal baseres udelukkende på dokumenter, der forelægges voldgiftsmanden, via en telefonisk høring eller i en fysisk høring efter AAA's regler. Hvis dit krav overstiger 10.000 USD, bestemmes retten til en høring af AAA's regler. Uanset hvilken måde voldgiften afholdes på, skal voldgiftsmanden afgive en begrundet, skriftlig afgørelse, hvori der gøres rede for de væsentlige punkter og konklusioner, som kendelsen baserer sig på. Voldgiftsmandens kendelse kan prøves ved enhver domstol med kompetence inden for området. Intet i denne paragraf forhindrer nogen af parterne i at søge påbud eller andet retsmiddel hos domstolene, når det gælder datasikkerhed, intellektuel ejendomsret eller uautoriseret adgang til tjenesten. ALLE KRAV SKAL FREMLÆGGES AF PARTERNE SOM INDIVIDER OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER DELTAGER I NOGEN FORM FOR PÅSTÅET GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SAGSANLÆG. DESUDEN KAN VOLDGIFTSMANDEN IKKE AFGØRE MERE END ÉN PERSONS KRAV, MEDMINDRE VI ACCEPTERER DET. VED AT TILSLUTTE DIG DISSE VILKÅR ACCEPTERER DU, AT DU OG PINTEREST BEGGE FRASIGER JER RETTEN TIL DELTAGELSE I GRUPPESØGSMÅL OG TIL AT FÅ SAGEN AFGJORT AF EN JURY VED EN DOMSTOL.

INTET I DISSE VILKÅR FOR BRUG PÅVIRKER EVENTUELLE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, DER IKKE KAN FRASIGES, OG SOM GÆLDER FOR DIG. Hvis et krav, en tvist eller en uenighed om Pinterest eller vores tjeneste ikke kan afgøres ved voldgift i henhold til gældende lovgivning eller på anden vis, accepterer både du og Pinterest, at et krav eller en tvist skal løses alene i henhold til paragraf 13 i disse vilkår.

13. Gældende lov og jurisdiktion

Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Californien uanset statens principper for lovkonflikter. Det eneste værneting for enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne aftale, er San Francisco County, Californien, eller den amerikanske distriktsdomstol for Northern District of California, og vores tvist skal afgøres i henhold til lovgivningen i Californien.

14. Generelle Vilkår

Underretningsprocedurer og ændringer af disse vilkår

Pinterest forbeholder sig retten til at bestemme, hvordan vi underretter dig, og du accepterer at modtage juridiske meddelelser elektronisk, hvis vi vælger det. Vi vil måske revidere disse vilkår fra tid til anden. Den nyeste version kan altid findes på vores website. Vi underretter dig, hvis vi skønner, at en revision er væsentlig.

Hvis du fortsætter med at gå ind på eller benytte tjenesten, efter at en revision er trådt i kraft, erklærer du dig indforstået med at være underlagt de reviderede vilkår. Hvis du ikke er indforstået med de nye vilkår, skal du ophøre med at benytte tjenesten.

Overdragelse

Disse vilkår, og alle rettigheder og licenser, der tildeles i henhold til dem, må hverken overdrages eller tildeles af dig, men de kan overdrages af Pinterest uden begrænsninger. Ethvert forsøg på overdragelse eller tildeling, der overtræder ovenstående, er ugyldigt.

Hele aftalen/vilkårenes uafhængighed

Disse vilkår udgør sammen med Persondatapolitikken og eventuelle ændringer og eventuelle yderligere aftaler, som du indgår med Pinterest i forbindelse med tjenesten, hele aftalen mellem dig og Pinterest med hensyn til tjenesten, og de træder i stedet for eventuelle vilkår for dig og Pinterest med hensyn til tjenesten. Hvis en bestemmelse i disse vilkår vurderes som ugyldig, skal den pågældende bestemmelse begrænses eller elimineres i mindst muligt omfang, mens de øvrige bestemmelser i disse vilkår stadig gælder i fuldt omfang.

Intet frafald

Frafald af et vilkår i disse vilkår anses ikke for at være et yderligere eller vedblivende frafald af et sådan vilkår eller et hvilket som helst andet vilkår, og Pinterests manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår betragtes ikke som frafald af rettigheden eller bestemmelsen.

Parter

Hvis du bor i USA, er disse vilkår en kontrakt mellem dig og Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Hvis du bor uden for USA, er disse vilkår en kontrakt mellem dig og Pinterest Europe Ltd., et irsk selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted på adressen Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Føderale myndigheder i USA: Hvis du er en statslig myndighed i USA, er din brug af Pinterest underlagt disse vilkår og dette tillæg.

Delstatsmyndigheder og lokale myndigheder i USA: Hvis du er en delstatsmyndighed eller lokal myndighed i USA, gælder dette tillæg for disse vilkår.

 

Gælder fra 25. maj 2018