Smluvní podmínky pro firmy

(Platné od 25. května 2018)

Díky, že používáte Pinterest!

Tyto smluvní podmínky pro firmy („podmínky“) upravují přístup firem k webu Pinterest, aplikacím, rozhraním API a widgetům („Pinterest“ nebo „služba“) a také jejich používání. Tyto podmínky si pečlivě pročtěte a v případě dotazů nás kontaktujte. Vytvořením účtu dle těchto podmínek („firemní účet“) nebo přístupem ke službě a jejím používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky, naše zásady ochrany osobních údajůpravidla komunity Pinterestu.

1. Naše služba

Pinterest vám pomáhá objevovat a dělat věci, které máte rádi. Abychom to mohli splnit, budeme vám na základě vaší činnosti na stránce i mimo ni ukazovat věci, které pro vás podle našeho názoru budou relevantní, zajímavé a osobní. Abychom mohli naši službu poskytovat, musíme být schopni vás identifikovat a určit vaše zájmy. Některé z věcí, které vám ukážeme, budou propagovány inzerenty. V rámci naší služby se snažíme zajistit, aby byl i propagovaný obsah pro vás relevantní a zajímavý. Propagovaný obsah můžete jednoduše poznat, protože bude jasně označen.

2. Používání Pinterestu

a. Kdo může používat Pinterest

Naši službu můžete používat pouze tehdy, pokud jste způsobilí uzavřít s Pinterestem právně závaznou smlouvu, a pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a všemi platnými právními předpisy. Při vytváření firemního účtu nám musíte poskytnout přesné a úplné informace. Naši službu nesmíte používat, pokud by to způsobilo porušení amerických sankcí Pinterestem. Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami potvrzujete, že na vás nejsou sankce uvaleny, že nežijete v zemi, na kterou jsou sankce uvaleny, a že se na vás žádným jiným způsobem nevztahují americké sankce. Pinterest nesmějí používat či k němu přistupovat osoby mladší 13 let. Pokud vytvoříte účet jménem společnosti, organizace nebo jiného subjektu, (a) zájmeno „vy“ zahrnuje jak vás, tak tento subjekt, a (b) prohlašujete, že jste oprávněni poskytnout veškerá svolení a licence požadované těmito smluvními podmínkami a těmito smluvními podmínkami daný subjekt zavázat a že jménem subjektu souhlasíte s těmito podmínkami. Některé z našich služeb mohou představovat software stahovaný do počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení. Souhlasíte s tím, že tento software můžeme automaticky aktualizovat a že tyto podmínky budou platit i pro jakékoli aktualizace.

b. Licence, kterou vám poskytujeme

Na základě těchto podmínek a našich zásad (včetně našich pravidel komunity Pinterestu) vám poskytujeme omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k používání naší služby.

3. Váš obsah

a. Zveřejňování obsahu

Pinterest vám umožňuje zveřejňovat různý obsah, například fotografie, komentáře, odkazy a další materiály. Vše, co zveřejníte nebo jinak zpřístupníte na Pinterestu, označujeme jako „uživatelský obsah“. Veškerá práva k uživatelskému obsahu vám zůstávají zachována a za svůj uživatelský obsah, který zveřejníte na Pinterestu, nesete výhradní odpovědnost.

b. Jak může Pinterest společně s dalšími uživateli využívat váš obsah

Pinterestu a jeho uživatelům poskytujete nevýhradní, přenosnou a celosvětovou licenci, na kterou se nevztahují licenční poplatky a která umožňuje poskytovat sublicence. Tato licence platí pro používání, uchovávání, zobrazování, reprodukci, ukládání, úpravy, vytváření odvozených děl, předvádění a distribuci vašeho uživatelského obsahu na Pinterestu výhradně za účelem provozování, vývoje, poskytování a používání služby. Žádné z ustanovení těchto podmínek neomezuje další právní nároky k uživatelskému obsahu, které mohou Pinterestu příslušet například na základě dalších licencí. Vyhrazujeme si právo uživatelský obsah (včetně uživatelského obsahu, který podle našeho názoru porušuje tyto smluvní podmínky a naše pravidla komunity Pinterestu) z libovolného důvodu odstranit nebo upravit.

c. Jak dlouho uchováváme váš obsah

Po zrušení nebo deaktivaci vašeho účtu nebo v případě, že libovolný uživatelský obsah z Pinterestu odstraníte, můžeme váš uživatelský obsah po přiměřenou dobu uchovávat za účelem zálohování, archivace nebo auditů. Pinterest a jeho uživatelé dále mohou uchovávat jakýkoli váš uživatelský obsah, který ostatní uživatelé uložili nebo sdíleli prostřednictvím Pinterestu, a pokračovat v jeho používání, uchovávání, zobrazování, reprodukování, ukládání, upravování, vytváření odvozených děl, předvádění a distribuci.

d. Vaše odpovědnost za obsah:

i. Vůči Pinterestu a naší komunitě

Pinterest je kreativní a příjemné místo, kde můžete společně s ostatními uživateli objevovat a sdílet věci, které máte rádi. Aby takovým místem zůstal, musíte se řídit pravidly pro piny a dalšími zásadami včetně pravidel komunity Pinterestu. Nesmíte zveřejňovat uživatelský obsah, který porušuje zákon nebo podněcuje chování porušující zákony nebo předpisy, mimo jiné zákony nebo předpisy vztahující se na vaše odvětví a na reklamu. Odpovídáte za uživatelský obsah a obsah třetích osob zveřejněný na svých nástěnkách. Také prohlašujete a zaručujete, že tento obsah vyhovuje všem platným zákonům a předpisům. Souhlasíte s tím, že není-li v těchto smluvních podmínkách výslovně uvedeno jinak, nebudete používat, pozměňovat, reprodukovat, šířit, prodávat, licencovat ani jiným způsobem používat naši službu bez našeho svolení.

ii. Vůči třetím stranám

Pinterest respektuje práva třetích osob, které obsah vytvořily, a vlastní práva a očekává, že je budete respektovat i vy. Souhlasíte proto, že veškerý uživatelský obsah, který na Pinterestu zveřejníte, neporušuje a nebude porušovat žádné zákony ani práva třetích osob.

e. Vaše zpětná vazba

Vážíme si názorů uživatelů a vždy se rádi dozvíme o způsobech, kterými bychom mohli Pinterest dále vylepšit. Pokud se nám rozhodnete odeslat komentáře, nápady nebo zpětnou vazbu, vyjadřujete souhlas s tím, abychom je použili bez jakéhokoli omezení či nároku na vaši odměnu. Přijetím vašeho komentáře, nápadu nebo zpětné vazby se Pinterest nezříká jakýchkoli práv k použití podobné nebo související zpětné vazby, která byla Pinterestu dříve známa, vyvinuta jeho zaměstnanci či získána z jiných zdrojů než od vás.

4. Nástroje pro vlastníky webů

a. Webové funkce

Poskytujeme produkty, s jejichž pomocí mohou weby a vývojáři nabízet svým uživatelům vlastnosti a funkce spojené s Pinterestem (např. tlačítka „Uložit“, „Pin It“ a „Sledovat“) („webové funkce“). Souhlasíte s tím, že budete webové funkce používat pouze způsobem, který uvádí Pinterest a který je v souladu s našimi zásadami a pokyny ke značce. Webové funkce nesmíte umístit na web nebo do služby, jejichž obsah by, pokud by se nacházel na Pinterestu, porušoval tyto smluvní podmínky. Také souhlasíte s tím, že vlastnosti a funkce Pinterestu nabízené našimi webovými funkcemi budou poskytovány výhradně těmito webovými funkcemi. Výjimky musí schválit Pinterest.

b. Oprávnění

i. Pokud na svůj web nebo do služby včleníte webové funkce, souhlasíte s tím, že Pinterest smí shromažďovat a používat informace od vás a vašich uživatelů, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany soukromí. Také souhlasíte s tím, že Pinterest smí váš web nebo službu, do kterých byly včleněny webové funkce, analyzovat automatizovanými metodami.

ii.  Některé webové funkce umožňují vám nebo vašim uživatelům zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat obsah z naší služby. Používáním těchto webových funkcí dáváte Pinterestu a jeho uživatelům oprávnění k tomuto obsahu, jak je uvedeno v článku 3(b). Žádné informace uvedené v tomto článku neomezují další právní nároky, které může Pinterest na obsah mít.

5. Zásady ochrany autorských práv

Pinterest přijal a zavedl zásady ochrany autorských práv, které jsou v souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a dalšími zákony na ochranu autorských práv. Další informace najdete v našich zásadách ochrany autorských práv.

6. Bezpečnost

Záleží nám na bezpečnosti uživatelů. Pinterest neustále pracuje na zabezpečení vašeho obsahu a účtu. Nemůžeme však zaručit, že naše bezpečnostní opatření nebudou překonána neoprávněnými třetími osobami. Proto udržujte své heslo v bezpečí. Dozvíte-li se o ohrožení či neoprávněném používání vašeho účtu, neprodleně nás o tom informujte. U účtů vytvořených jménem společnosti, organizace nebo jiného subjektu odpovídáte za to, že k nim budou mít přístup pouze oprávněné osoby.

7. Odkazy, weby a služby třetích osob

Pinterest může obsahovat odkazy na weby, inzerenty, služby, speciální nabídky třetích stran nebo další akce či aktivity, které Pinterest nevlastní nebo nad nimiž nemá kontrolu. Tyto weby, informace, materiály, produkty či služby třetích osob nepropagujeme ani za ně nepřebíráme jakoukoli odpovědnost. K webům, službám a obsahu třetích osob z Pinterestu přistupujete na vlastní riziko a souhlasíte s tím, že Pinterestu nevzniká z vašeho používání nebo přístupu k webům, službám nebo obsahu třetích osob žádná odpovědnost.

8. Ukončení

Pinterest může ukončit nebo pozastavit vaše právo na přístup k této službě nebo její používání, a to z jakéhokoli důvodu a s přiměřeným předstihem. Váš přístup můžeme ukončit nebo pozastavit okamžitě, bez předchozího upozornění, pokud k tomu máme dobrý důvod, včetně jakéhokoli porušení těchto podmínek nebo našich pravidel komunity Pinterestu. V případě odebrání licence jste nadále vázáni články 3, 4(b) a 9 těchto smluvních podmínek.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že Pinterestu, včetně členů našich správních orgánů a našich vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců, poskytnete odškodnění a zbavíte ho odpovědnosti za nároky, žaloby, soudní řízení, spory, požadavky, závazky, škody, ztráty, náklady a výdaje, mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a účetních poplatků (včetně nákladů na obhajobu proti nárokům, žalobám nebo soudním řízením zahájeným třetími osobami), které jakkoli souvisejí s (a) vaším přístupem k našim službám či jejich využíváním, (b) vaším uživatelským obsahem nebo (c) vaším porušením těchto smluvních podmínek.

10. Odmítnutí odpovědnosti

Naše služba a veškerý obsah, který je součástí Pinterestu, poskytujeme „jak stojí a leží“, bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky.

PINTEREST ZEJMÉNA ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY A VEŠKERÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU TRANSAKCE NEBO Z OBCHODNÍ PRAXE.

Pinterest neodpovídá a neručí za jakýkoli uživatelský obsah, který vy nebo jiný uživatel či třetí strana zveřejníte či odešlete pomocí naší služby. Chápete a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni uživatelskému obsahu, který je nepřesný, nežádoucí, nevhodný pro děti či jinak se nehodící pro vaše účely.

11. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NENESE PINTEREST ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO TRŽBY, AŤ K NIM DOJDE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, ANI ZA ZTRÁTU DAT, POUŽITELNOSTI, DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZA JINÉ NEHMOTNÉ ŠKODY. ÚHRNNÁ ODPOVĚDNOST PINTERESTU ZA VEŠKERÉ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ Z ČÁSTEK: STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD) NEBO ČÁSTKU, KTEROU JSTE PINTERESTU ZA SLUŽBU ZAPLATILI ZA PŘEDCHOZÍ TŘI MĚSÍCE.

Do míry, do jaké žádný nárok, spor nebo rozpor týkající se Pinterestu nebo našich služeb nepodléhá rozhodčímu řízení dle platných právních předpisů nebo jiných nařízení: jak vy, tak Pinterest souhlasíte, že jakékoli nároky nebo spory týkající se Pinterestu budou řešeny výhradně v souladu s článkem 13 těchto podmínek.

12. Rozhodčí řízení

V případě jakýchkoli sporů se společností Pinterest souhlasíte s tím, že nás nejprve budete kontaktovat, abychom se pokusili záležitost vyřešit neformálně. Pokud bude nutné, abychom vás kontaktovali, učiníme tak prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve vašem firemním účtu. Pokud se společnosti Pinterest nepodaří spor s vámi vyřešit neformálně, jak vy, tak i my souhlasíme s tím, že všechny stížnosti, spory nebo rozpory (kromě nároků na soudní příkaz nebo jiný spravedlivý kompromis), ke kterým došlo kvůli těmto smluvním podmínkám nebo v souvislosti s nimi, budeme řešit prostřednictvím závazného rozhodčího řízení nebo (v případě kvalifikovaných stížností) u soudů pro drobné nároky.

Rozhodčí řízení je ve srovnání se soudním řízením neformálnější způsob řešení neshod. Rozhodčí řízení například využívá nezávislého rozhodčího soudce namísto soudce či poroty, zahrnuje omezenější dokazování a podléhá velmi omezenému přezkumu ze strany soudů. Ačkoli je tento postup neformálnější, rozhodčí soudci mohou přiznat stejnou náhradu škody jako soudy. Vyjádřením svého souhlasu s těmito podmínkami použití souhlasíte s tím, že výklad a vymáhání tohoto ustanovení řídí federální zákon USA o rozhodčím řízení a že vy i společnost Pinterest se vzájemně vzdáváte práva na řízení před porotou nebo účast ve skupinové žalobě. Rozhodčí soudce má výhradní oprávnění řešit jakékoli spory týkající se výkladu, platnosti nebo vymahatelnosti této závazné smlouvy o rozhodčím řízení. Ustanovení tohoto rozhodčího řízení zůstane platné i po skončení platnosti této smlouvy a odebrání licence k vašemu firemnímu účtu.

Jakékoli rozhodčí řízení vykoná asociace AAA (American Arbitration Association) dle pravidel rozhodčího řízení pro spotřebitele, kterými se asociace AAA řídí, s výjimkou zde uvedených ustanovení. Formuláře najdete na adrese www.adr.org. Pokud se vy a společnost Pinterest nedohodnete jinak, rozhodčí řízení bude vykonáno v okresu nebo obci vašeho pobytu. Obě strany budou odpovědné za zaplacení jakýchkoli poplatků za podání žádosti, správních poplatků a poplatků pro rozhodčí soudce, které asociace AAA stanovuje, v souladu s pravidly asociace AAA, s výjimkou toho, že společnost Pinterest zaplatí vaše přiměřené poplatky za podání žádosti, správní poplatky a poplatky pro rozhodčí soudce, pokud váš nárok na odškodnění nepřekračuje 75 000 USD a není neopodstatněný (dle standardů uvedených ve federálním nařízení týkajícím se občanských soudních řízení 11(b)). Pokud je váš nárok na odškodné ve výši 10 000 USD nebo méně, souhlasíme s tím, že si můžete vybrat, zda bude rozhodčí řízení vykonáno výhradně na základě dokumentů předložených rozhodčímu soudci, prostřednictvím telefonického jednání nebo prostřednictvím osobního jednání, jak je stanoveno v pravidlech asociace AAA. Pokud výše vašeho nároku překročí 10 000 USD, vaše právo na jednání bude určeno na základě pravidel asociace AAA. Bez ohledu na způsob, jakým bude rozhodčí řízení vykonáno, rozhodčí soudce vydá odůvodněné písemné rozhodnutí objasňující důležitá zjištění a závěry, na jejichž základě bude určena výše odškodnění, a jakékoli rozhodnutí týkající se odškodnění poskytnuté rozhodčím soudcem může být předloženo kterémukoli soudu příslušné jurisdikce. Nic v tomto článku žádné straně nebrání v požadování nápravného soudního nařízení nebo jiného spravedlivého odškodnění u soudu, včetně záležitostí souvisejících se zabezpečením dat, duševním vlastnictvím nebo neoprávněným přístupem ke službě. VEŠKERÉ NÁROKY MUSEJÍ SMLUVNÍ STRANY VZNÉST SAMY ZA SEBE, NIKOLI Z POZICE ŽALUJÍCÍ STRANY NEBO ÚČASTNÍKA DOMNĚLÉ SKUPINOVÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY. NEBUDE-LI DOHODNUTO JINAK, ROZHODČÍ SOUDCE ROVNĚŽ NESMÍ SPOJIT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY. PŘIJETÍM TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE JAK VY, TAK PINTEREST VZDÁVÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBUDE MÍT DOPAD NA JAKÁKOLI NEODVOLATELNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VÁS TÝKAJÍ. Do míry, do jaké žádný nárok, spor nebo rozpor týkající se Pinterestu nebo našich služeb nepodléhá rozhodčímu řízení dle platných právních předpisů nebo jiných nařízení: jak vy, tak Pinterest souhlasíte, že jakékoli nároky nebo spory týkající se Pinterestu budou řešeny výhradně v souladu s článkem 13 těchto podmínek.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto smluvní podmínky se řídí právními předpisy státu Kalifornie bez ohledu na jejich pravidla kolizních norem. Jediné místo jurisdikce pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je San Francisco County, Kalifornie nebo jiný okresní soud USA pro Severní distrikt Kalifornie. Naše spory budou rozhodovány podle kalifornských právních předpisů.

14. Obecné podmínky

Postupy oznámení a změny těchto podmínek

Pinterest si vyhrazuje právo na stanovení formy a způsobu oznamování. Souhlasíte s příjmem právních upozornění v elektronické podobě, pokud tuto podobu zvolíme. Tyto smluvní podmínky můžeme příležitostně upravovat. Aktuální verzi vždy najdete na našem webu. Budou-li úpravy smluvních podmínek podstatné, zašleme vám oznámení, přičemž rozhodnutí o podstatnosti přísluší výhradně nám.

Budete-li pokračovat v přístupu ke službě nebo v jejím používání i poté, co upravené smluvní podmínky vstoupí v platnost, vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni upravenými smluvními podmínkami. Pokud s novými smluvními podmínkami nebudete souhlasit, je nezbytné, abyste naše služby přestali používat.

Postoupení

Tyto smluvní podmínky ani práva a licence, které jsou na jejich základě poskytovány, nesmíte převést na někoho jiného ani je nikomu jinému postoupit. Pinterest je však může postupovat bez jakéhokoli omezení. Jakékoli pokusy o převod nebo postoupení, které jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami, budou považovány za neplatné a neúčinné.

Celá smlouva / oddělitelnost

Tyto smluvní podmínky společně se zásadami ochrany soukromí a veškerými dodatky a doplňkovými dohodami, které s Pinterestem případně uzavřete v souvislosti s našimi službami, představují úplnou dohodu mezi vámi a Pinterestem ohledně našich služeb a nahrazují veškeré předchozí smluvní podmínky mezi vámi a Pinterestem ohledně našich služeb. Pokud by kterékoli z ustanovení těchto smluvních podmínek bylo neplatné, bude toto ustanovení v nezbytném rozsahu omezeno nebo zrušeno. Zbývající ustanovení těchto smluvních podmínek zůstanou plně platná a účinná.

Žádné zřeknutí se práv

Žádné zřeknutí se jakýchkoli práv a nároků vyplývajících z těchto smluvních podmínek nebude považováno za budoucí či trvalé zřeknutí se těchto nebo jiných práv a nároků. Pokud Pinterest neuplatní některé ze svých práv či nároků dle těchto smluvních podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv či nároků.

Strany

Pokud žijete ve Spojených státech, jsou tyto smluvní podmínky dohodou mezi vámi a společností Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Pokud žijete mimo Spojené státy, jsou tyto smluvní podmínky dohodou mezi vámi a irskou společností Pinterest Europe Ltd. se sídlem na adrese Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Agentury vlády USA: Pokud náležíte k agentuře federální vlády Spojených států, podléhá způsob, jakým smíte Pinterest používat, našim smluvním podmínkám a tomuto dodatku.

Agentury státní a místní správy USA: Pokud náležíte k agentuře státní nebo místní správy ve Spojených státech, vztahuje se na tyto smluvní podmínky tento dodatek.

 

Platné od 25. května 2018