Smluvní podmínky pro firmy

Díky, že používáte Pinterest!

Těmito smluvními podmínkami pro firmy („smluvní podmínky pro firmy“) se řídí váš přístup a používání webu, produktů a služeb Pinterestu („produkty“) ke komerčním účelům. Pečlivě si je přečtěte a s veškerými dotazy se na nás obraťte. Vytvořením účtu ke komerčním účelům, přístupem k našim produktům nebo jejich použitím vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Také potvrzujete, že jste si přečetli naše zásady přijatelného užívání a  zásady používání souborů cookiea že s nimi souhlasíte.

1. Používání Pinterestu

a. Kdo může používat Pinterest.

Naše produkty můžete používat pouze tehdy, pokud jste způsobilí uzavřít s Pinterestem právně závaznou smlouvu, a pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a všemi příslušnými právními předpisy. Při vytváření účtu na Pinterestu nám musíte poskytnout přesné a úplné informace. Pinterest nesmějí používat či k němu přistupovat osoby mladší 13 let. Pokud vytvoříte účet jménem společnosti, organizace nebo jiného subjektu, (a) zájmeno „vy“ zahrnuje jak vás, tak tento subjekt; (b) prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni poskytnout veškerá svolení a licence požadované těmito smluvními podmínkami a těmito smluvními podmínkami daný subjekt zavázat a že jménem subjektu souhlasíte s těmito smluvními podmínkami. Některé z našich produktů mohou představovat software stahovaný do počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení. Souhlasíte s tím, abychom tyto produkty automaticky upgradovali a aby tyto smluvní podmínky platily i pro upgradované produkty.

b. Licence, kterou vám poskytujeme.

Na základě těchto smluvních podmínek a našich zásad (včetně našich zásad přijatelného užívání), vám poskytujeme omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k používání našich produktů.

2. Váš obsah

a. Zveřejňování obsahu

Pinterest vám umožňuje zveřejňovat různý obsah, například fotografie, komentáře, odkazy a další materiály. Vše, co zveřejníte nebo jinak zpřístupníte v rámci našich produktů, označujeme jako „uživatelský obsah“. Veškerá práva k uživatelskému obsahu vám zůstávají zachována a za svůj uživatelský obsah, který zveřejníte na Pinterestu, nesete výhradní odpovědnost.

b. Jak může Pinterest společně s dalšími uživateli využívat váš obsah

Pinterestu a našim uživatelům poskytujete nevýhradní, přenosnou a celosvětovou licenci, na kterou se nevztahují licenční poplatky a která umožňuje poskytovat sublicence. Tato licence platí pro používání, uchovávání, zobrazování, reprodukci, ukládání, úpravy, vytváření odvozených děl, předvádění a distribuci vašeho uživatelského obsahu na Pinterestu výhradně za účelem provozování, vývoje, poskytování a používání produktů Pinterestu. Žádné z ustanovení těchto smluvních podmínek neomezuje další právní nároky k uživatelskému obsahu, které mohou Pinterestu příslušet například na základě dalších licencí. Vyhrazujeme si právo uživatelský obsah (včetně uživatelského obsahu, který podle našeho názoru porušuje tyto smluvní podmínky a naše zásady) z libovolného důvodu odstranit nebo upravit.

c. Jak dlouho uchováváme váš obsah

Po zrušení nebo deaktivaci vašeho účtu nebo v případě, že libovolný uživatelský obsah odstraníte z Pinterestu, můžeme váš uživatelský obsah po obchodně přiměřenou dobu uchovávat za účelem zálohování, archivace nebo auditů. Pinterest a naši uživatelé dále mohou uchovávat kterýkoli váš uživatelský obsah, který ostatní uživatelé uložili nebo sdíleli prostřednictvím Pinterestu, a pokračovat v jeho používání, ukládání, zobrazování, reprodukování, přebírání, upravování, vytváření odvozených děl, předvádění a distribuci.

d. Vaše odpovědnost za obsah:

i. Vůči Pinterestu a naší komunitě. Pinterest je kreativní a příjemné místo, kde můžete společně s ostatními uživateli objevovat a sdílet věci, které máte rádi. Aby takovým místem zůstal, musíte se řídit pravidly pro piny a dalšími zásadami včetně zásad přijatelného použití. Nebudete zveřejňovat uživatelský obsah, který porušuje zákon nebo podněcuje chování porušující zákony nebo předpisy, mimo jiné zákony nebo předpisy vztahující se na vaše odvětví a na reklamu. Odpovídáte za uživatelský obsah a obsah třetích osob zveřejněný na vašich nástěnkách. Také prohlašujete a zaručujete, že tento obsah vyhovuje všem platným zákonům a předpisům. Souhlasíte s tím, že není-li v těchto smluvních podmínkách výslovně uvedeno jinak, nebudete používat, pozměňovat, reprodukovat, šířit, prodávat, licencovat ani jiným způsobem používat naše produkty bez našeho svolení.

ii. Vůči třetím osobám. Pinterest respektuje práva třetích osob, které obsah vytvořily a vlastní, a očekává, že je budete respektovat i vy. Souhlasíte proto, že veškerý uživatelský obsah, který na Pinterestu zveřejníte, neporušuje a nebude porušovat žádné zákony ani práva třetích osob.

e. Vaše zpětná vazba

Vážíme si názorů uživatelů a vždy se rádi dozvíme o způsobech, kterými bychom mohli Pinterest dále vylepšit. Pokud se nám rozhodnete odeslat komentáře, nápady nebo zpětnou vazbu, vyjadřujete souhlas s tím, abychom je použili bez jakéhokoli omezení a aniž bychom vás odměnili. Přijetím vašeho komentáře, nápadu nebo zpětné vazby se Pinterest nezříká žádných práv k použití podobné nebo související zpětné vazby, která byla Pinterestu dříve známa, vyvinuta jeho zaměstnanci či získána z jiných zdrojů než od vás.

3. Nástroje pro vlastníky webů

a. Webové funkce.

Poskytujeme produkty, s jejichž pomocí mohou weby a vývojáři nabízet svým uživatelům vlastnosti a funkce spojené s Pinterestem (např. tlačítka „Pin It“ a „Sledovat“) („webové funkce“). Souhlasíte s tím, že budete webové funkce používat pouze způsobem, který uvádí Pinterest a který je v souladu s našimi zásadami a pokyny ke značce. Webové funkce nesmíte umístit na web nebo do služby, jejichž obsah by, pokud by se nacházel v našich produktech, porušoval tyto smluvní podmínky. Také souhlasíte s tím, že vlastnosti a funkce Pinterestu nabízené našimi webovými funkcemi, budou poskytovány výhradně těmito webovými funkcemi. Výjimky musí schválit Pinterest.

b. Oprávnění.

i. Pokud na svůj web nebo do služby včleníte webové funkce, souhlasíte s tím, že Pinterest smí shromažďovat a používat informace od vás a vašich uživatelů, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Také souhlasíte s tím, že Pinterest smí váš web nebo službu, do kterých byly včleněny webové funkce, analyzovat automatizovanými metodami.

ii.  Některé webové funkce umožňují vám nebo vašim uživatelům zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat obsah z našich produktů. Používáním těchto webových funkcí dáváte Pinterestu a jeho uživatelům oprávnění k tomuto obsahu, jak je uvedeno v článku 2(b). Žádné informace uvedené v tomto článku neomezují další právní nároky, které může Pinterest na obsah mít.

4. Zásady ochrany autorských práv

Pinterest přijal a zavedl zásady ochrany autorských práv, které jsou v souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a dalšími platnými zákony o autorských právech. Další informace najdete v našich zásadách ochrany autorských práv.

5. Bezpečnost

Záleží nám na bezpečnosti uživatelů. Pinterest neustále pracuje na zabezpečení vašeho obsahu a účtu. Nemůžeme však zaručit, že naše bezpečnostní opatření nebudou překonána neoprávněnými třetími osobami. Své heslo dobře chraňte. Dozvíte-li se o ohrožení či neoprávněném používání vašeho účtu, neprodleně nám dejte vědět. U účtů vytvořených jménem společnosti, organizace nebo jiného subjektu odpovídáte za to, že k nim budou mít přístup pouze oprávněné osoby.

6. Odkazy, weby a služby třetích osob

Naše produkty mohou obsahovat odkazy na weby, služby nebo speciální nabídky třetích osob, jiné inzerenty nebo další akce či aktivity, které nevlastní Pinterest nebo nad nimiž Pinterest nemá kontrolu. Tyto weby, informace, materiály, produkty či služby třetích osob nepropagujeme ani za ně nepřebíráme žádnou odpovědnost. K webům, službám a obsahu třetích osob z Pinterestu přistupujete na vlastní riziko a souhlasíte s tím, že Pinterestu nevzniká z vašeho přístupu k webům, službám nebo obsahu třetích osob nebo z jejich používání žádná odpovědnost.

7. Ukončení

Pinterest může tuto licenci kdykoli trvale či dočasně odebrat, a to bez uvedení důvodu nebo předchozího oznámení. V případě odebrání licence jste nadále vázáni články 2, 3(b) a 7–13 těchto smluvních podmínek.

8. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že Pinterestu, včetně členů našich správních orgánů a našich vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců, poskytnete odškodnění a zbavíte ho odpovědnosti za nároky, žaloby, soudní řízení, spory, požadavky, závazky, škody, ztráty, náklady a výdaje, včetně mimo jiné přiměřených nákladů na právní zastoupení a účetních poplatků (včetně nákladů na obhajobu proti nárokům, žalobám nebo soudním řízením zahájeným třetími osobami), které jakkoli souvisejí s (a) vaším přístupem k našim produktům či jejich využíváním, (b) vaším uživatelským obsahem nebo (c) vaším porušením těchto smluvních podmínek.

9. Odmítnutí odpovědnosti

Produkty a veškerý obsah, který je jejich součástí, poskytujeme „jak stojí a leží“ bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky.

PINTEREST ZEJMÉNA ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY A VEŠKERÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU TRANSAKCE NEBO Z OBCHODNÍ PRAXE.

Pinterest neodpovídá a neručí za jakýkoli uživatelský obsah, který vy nebo jiný uživatel či třetí osoba zveřejníte či přenesete pomocí našich produktů. Chápete a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni uživatelskému obsahu, který je nepřesný, nežádoucí, nevhodný pro děti či jinak se nehodící pro vaše účely.

10. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NENESE PINTEREST ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO TRŽBY, AŤ K NIM DOJDE PŘÍMO, ČI NEPŘÍMO, ANI ZA ZTRÁTU DAT, POUŽITELNOSTI, DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZA JINÉ NEHMOTNÉ ŠKODY. ÚHRNNÁ ODPOVĚDNOST PINTERESTU ZA VEŠKERÉ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VYŠŠÍ Z ČÁSTEK: STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,00 USD) NEBO ČÁSTKU, KTEROU JSTE PINTERESTU ZA PRODUKTY ZAPLATILI ZA PŘEDCHOZÍ TŘI MĚSÍCE.

S výjimkou jakýchkoli nároků, sporů nebo rozepří souvisejících s Pinterestem nebo našimi produkty, které nelze dle platných zákonů ani jinak řešit prostřednictvím rozhodčího řízení: vy i Pinterest souhlasíte s tím, že jakékoli nároky nebo spory týkající se Pinterestu budou řešeny výhradně v souladu s článkem 12 těchto smluvních podmínek.

11. Rozhodčí doložka

Budete-li mít s Pinterestem jakýkoli spor, jste povinni nás nejprve kontaktovat a pokusit se spor s námi vyřešit neformální cestou. Pokud se Pinterestu nepodaří spor s vámi vyřešit neformální cestou, smluvní strany souhlasí s tím, že – nebude-li v těchto smluvních podmínkách stanoveno něco jiného – jakýkoli nárok, spor nebo rozepři (s výjimkou nároků na nápravné soudní nařízení nebo jinou nápravu podle ekvity), které vzniknou na základě těchto smluvních podmínek nebo v souvislosti s nimi, vyřeší prostřednictvím závazného rozhodčího řízení před Americkým sdružením pro rozhodčí řízení (American Arbitration Association, „AAA“) na základě aktuálně platných Pravidel pro rozhodčí řízení v obchodním styku a Doplňkových postupů pro spory se spotřebiteli sdružení AAA. Nebude-li mezi vámi a Pinterestem sjednáno něco jiného, proběhne rozhodčí řízení ve státě vašeho sídla. Každá ze stran uhradí poplatky za podání žádosti, administrativní poplatky a poplatky pro rozhodčí soudce dle pravidel sdružení AAA. Výjimka: Přiměřené poplatky za podání žádosti, administrativní poplatky a poplatky pro rozhodčí soudce hradí Pinterest, jestliže váš nárok na náhradu škody nepřesahuje 75 000 $ a není neopodstatněný (při posouzení dle standardů stanovených ve Federálních pravidlech pro občanskoprávní řízení 11(b)). Odškodné přiznané rozhodčím soudcem bude zahrnovat náklady na rozhodčí řízení, přiměřené náklady na právní zastoupení a přiměřené náklady na odborné a další svědky. Přiznané odškodné lze uplatnit u libovolného soudu s příslušnou jurisdikcí. Žádné z ustanovení tohoto článku nebrání smluvním stranám v tom, aby u příslušného soudu požadovaly nápravné soudní nařízení nebo jinou nápravu podle ekvity v záležitostech, které souvisejí se zabezpečením dat, ochranou duševního vlastnictví nebo neoprávněným přístupem ke službám. VEŠKERÉ NÁROKY MUSEJÍ SMLUVNÍ STRANY VZNÉST SAMY ZA SEBE, NIKOLI Z POZICE ŽALUJÍCÍ STRANY NEBO ÚČASTNÍKA DOMNĚLÉ SKUPINOVÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY. NEBUDE-LI MEZI STRANAMI SJEDNÁNO JINAK, ROZHODČÍ SOUDCE ROVNĚŽ NESMÍ KONSOLIDOVAT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY. PŘIJETÍM TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE JAK VY, TAK PINTEREST VZDÁVÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

12. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto smluvní podmínky se řídí právními předpisy státu Kalifornie s výjimkou právních předpisů upravujících volbu rozhodného práva. Smluvní strany souhlasí s tím, že s veškerými právními kroky, které nepodléhají článku 11 (Rozhodčí doložka), se podřídí osobní jurisdikci státního soudu, který se nachází v kalifornském okrese San Francisco, nebo Obvodního soudu USA pro Severní obvod státu Kalifornie.

13. Obecné podmínky

Oznamování a změny těchto smluvních podmínek. Pinterest si vyhrazuje právo na stanovení formy a způsobu oznamování. Souhlasíte s příjmem právních upozornění v elektronické podobě, pokud tuto podobu zvolíme. Tyto smluvní podmínky můžeme příležitostně upravovat. Aktuální verzi vždy najdete na našem webu. Budou-li úpravy smluvních podmínek podstatné povahy, zašleme vám oznámení, přičemž rozhodnutí o podstatnosti přísluší výhradně nám.

Budete-li pokračovat v přístupu k produktům nebo v jejich používání i poté, co upravené smluvní podmínky vstoupí v platnost, vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni upravenými smluvními podmínkami. Pokud s novými smluvními podmínkami nebudete souhlasit, je nezbytné, abyste naše produkty přestali používat.

Postoupení. Tyto smluvní podmínky ani práva a licence, které jsou na jejich základě poskytovány, nesmíte převést na někoho jiného ani je nikomu jinému postoupit. Pinterest je však může postupovat bez jakéhokoli omezení. Jakýkoli pokus o převod nebo postoupení, který je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, bude považován za neplatný a neúčinný.

Úplná dohoda / oddělitelnost. Tyto smluvní podmínky společně se zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dodatky a doplňkovými dohodami, které s Pinterestem případně uzavřete v souvislosti s našimi produkty, představují úplnou dohodu mezi vámi a Pinterestem ohledně našich produktů a nahrazují veškeré předchozí smluvní podmínky mezi vámi a Pinterestem ohledně našich produktů. Pokud by kterékoli z ustanovení těchto smluvních podmínek bylo neplatné, bude toto ustanovení v nezbytném rozsahu omezeno nebo zrušeno. Zbývající ustanovení těchto smluvních podmínek zůstanou plně platná a účinná.

Zřeknutí se práv a nároků. Zřeknutí se jakýchkoli práv a nároků vyplývajících z těchto smluvních podmínek nebude považováno za budoucí či trvalé zřeknutí se těchto nebo jiných práv a nároků. Pokud Pinterest neuplatní některé ze svých práv či nároků dle těchto smluvních podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv či nároků.

Strany. Pinterest je celosvětová služba. V těchto smluvních podmínkách výrazem „Pinterest“ označujeme jak společnost Pinterest Inc., tak všechny její dceřiné společnosti po celém světě. Pokud žijete ve Spojených státech, pak jsou tyto smluvní podmínky smlouvou mezi vámi a společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Pokud žijete mimo Spojené státy, pak jsou tyto smluvní podmínky smlouvou mezi vámi a společností Pinterest Europe Ltd., irskou společností s hlavním sídlem na adrese: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Agentury vlády USA: Pokud náležíte k agentuře federální vlády Spojených států, podléhá způsob, jakým smíte Pinterest používat, našim smluvním podmínkám pro firmytomuto dodatku.

Agentury státní a místní správy USA: Pokud náležíte k agentuře státní nebo místní správy ve Spojených státech, vztahuje se na tyto smluvní podmínky tento dodatek .